Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 614   projektov
10 nových

Špeciálna pedagogika vypracované otázky

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
39 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39188
Posledná úprava
11.04.2016
Zobrazené
2 307 x
Autor:
tosompredsaja
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Kto je zakladateľ špeciálnej pedagogiky?
Miloš Sovák - lekár, otorynolaringológ, logopéd, defektológ

2. Kto sa u nás zaoberal vymedzením pojmu špeciálna pedagogika?
Viliam Gaňo - priekopník surdopedagog. a logopédie a zakladateľ defektológie v SR

3. Špeciálna pedagogika sa delí na:
- psychopédia, - logopédia, - etopédia, -tyflopédia, -somatopédia, - surdopédia PODROBNEJŠIE otazka 44

4. Čo je špeciálna pedagogika?
Vedný odbor v sústave pedagogických vied, ktorý skúma podstatu a zákonitosti výchovy a vzdelávania telesne, zmyslovo, duševne a rečovo postihnutých osôb. Patria tu aj jedinci s výnimočným nadaním a talentom.

5. Čo je predmetom špeciálnej pedagogiky?
Skúmanie podstaty a zákonitostí edukácie postihnutých, narušených jedincov; (osoby so špeciálnymi potrebami-s postihnutím, narušením či inými špecifickými danosťami)

6. Čo je cieľom špeciálnej výchovnej starostlivosti?
Vychovávať, vyučovať a vzdelávať postihnutých jedincov s inými špecifickými potrebami tak, aby sa čo najskôr vyrovnali so svojimi danosťami (aby boli spôsobilí žiť plnohodnotný život)
...

Kľúčové slová:

špeciálna pedagogika

sociálna práca

poradenstvo

rehabilitácia

resocializáciaObsah:
 • 1. Kto je zakladateľ špeciálnej pedagogiky?
  2. Kto sa u nás zaoberal vymedzením pojmu špeciálna pedagogika?
  3. Špec.peda sa delí na
  4. Čo je špec.peda?
  5. Čo je predmetom ŠP?
  Skúmanie podstaty a zákonitostí edukácie postihnutých, narušených jedincov; (osoby so
  6. Čo je cieľom špeciálnej výchovnej starostlivosti?
  7. Ako sa delí systém špeciálnej pedagogiky?
  8. Aké má subsystémy systém ŠP?
  9. Na aké disciplíny sa člení systém ŠP?
  1. Všeobecné základy špec. pedagogiky (termíny, pojmy, predmet, systém)
  2. Historiografia špec. pedagogiky (odboru, inštitúcií, vzdelávania špec. pedagógov)
  3. metodológia špec. pedagogiky (metodológia výskumu, diagnostiky)
  4. filozofia špeciálnej výchovy (teoretické východiská, interpretácia, explanácia)
  5. teória komunikácie postihnutých (náhradné komunikačné systémy, informačný kolobeh)
  6. výchovná rehabilitácia (zásady, metódy edukácie, metodiky predmetov)
  7. náuka o špeciálnych školách a zariadeniach (systém, riadenie)
  8. komparatívna (porovnávacia) špec. pedagogika (komparácia edukačných systémov, teoretických koncepcií)
  9. špeciálna pedeutológia (vzdelávanie, uplatnenie sa, ďalšie vzdelávanie)
  10. Čo je defektológia?
  11. Čo je predmetom defektológie?
  12. Čo je defektivita?
  13. Čo je humánna defektológia?
  14. Ako rozdeľuje V. Gaňo systém odboru?
  15.Ako V.Gaňo člení sústavu škôl a zariadení pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostl.?
  16. Definujte pojem postihnutý jedinec?
  17. Aký je to invalidný človek?
  18. Čo je defekt?
  19. Definujte pojem chyba v ŠP.
  20. Čo je porucha alebo narušenie?
  21. Vysvetlite, čo je anomália?
  22. Aké sú to „osoby so špeciálnymi edukačnými potrebami“?
  23. Čo je deviácia?
  24. Čo je psychický deficit?
  25. Čo sú deformity?
  26. Aké 3 subkategórie zaraďuje do kategórie deti a mládež vyžadujúce špeciálnu starostlivosť?
  27. Čo je rehabilitácia?
  28. Čo je resocializácia?
  29. Čo je edukácia?.
  30. Čo je reedukácia?).
  31. Čo je kompenzácia?
  32. Čo je korekcia?
  33. Aké sú základné kategórie špeciálnej pedagogiky?
  34. Čo je postihnutie?
  35. Čo rozumieme pod pojmom ohrozenie?
  36. Čo je viacnásobné postihnutie?
  37, Čo je spoločným menovateľom špeciálnopedagogických procesov?
  38. Čo je informácia?
  39. Čo je to poznatok?
  40. Akú formu má poznatok?
  41. Cez aké aparáty sa realizuje informačný kolobeh?
  42. S akými prekážkami sa tento kolobeh stretáva u postihnutých?
  43. Čo je informačný kolobeh?
  44. Ako sa delí systém špec. pedagogiky v užšom zameraní?
  45. Vysvetlite pojem „abnormálny“.
  46. Vysvetlite pojem „normálny“.
  47. Čo je norma?
  48. Aké sú to štatistické normy?
  49. Aké sú to kriteriálne normy?
  50. V akých oblastiach sa normalita a abnormalita posudzuje v súvislosti s vývinom?
  51. Vysvetlite pojem vývin.
  52. Aké sú to endogénne faktory?
  53. Aké sú to exogénne faktory?
  54. Čo sú to anomálie
  55. V akých sférach prebieha vývin človeka?
  56. Aké teórie sa usilujú vysvetliť vývin a faktory, ktoré ho vyvolávajú?
  57. Aká je teória psychodynamická?
  58. Aká je to teória behavioristická?
  59. Aká je to teória humanistická?
  60. Aké úrovne má podľa Maslowa hierarchia hodnôt?
  61. Aká je to teória vývinová?
  62. Aká je to teória etologická?
  63. Aký je to anomálny vývin?
  64. Do akých skupín sa delia vývinové anomálie?
  65. Akých sfér sa môžu týkať anomálie?
  66. Čo odporúčajú autori Fallen a Umanský u detí predškolského veku?
  67. Aká je to edukácia v integrovaných podmienkach?
  68. Na aké formy sa delí rozsah a kvalita integrácie výchovy postihnutých
  70. Aké sú to kombinované systémy?
  71. Čo je predmetom špeciálnopedagogického poradenstva?
  72. Čo tvorí súčasný inštitucionalizovaný systém špeciálnopedagog. poradenstva?
  73. Aká je úloha tohto poradenstva?
  74. Profesionálna orientácia postihnutých jedincov
  75. V akých formách sa realizuje profesionálna orientácia u postihnutých žiakov?
  76. Špeciálne edukačné potreby
  77. Delenie potrieb podľa zamerania
  78. Klasifikujte potreby
  79. Rozdelenie sekundárnych potrieb
  80. Čo sa vyžaduje na uspokojenie špeciálnej edukačnej potreby?
  81. Aká je to výchovná rehabilitácia
  82. Čo je to komplexná rehabilitácia?
  83. Aká je to liečebná, sociálna, pracovná a výchovná rehabilitácia?
  84. Vysvetlite pojmy: kompenzačné mechanizmy, motivácia, vzdelanosť, vychovanosť.
  85. Aké sú metódy komplexnej rehabilitácie?
  ...