Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 752   projektov
1 nových

Právne formy podnikateľských vzťahov - vypracované otázky

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
43 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
6893
Posledná úprava
17.08.2018
Zobrazené
2 424 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1) Vymedzenie pojmu živnosť
- živnosť: sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok, ktoré ustanovuje Živ. zákon
- sústavne = pripravený vyrobiť výrobky alebo poskytnúť služby, samostatne, vo vlastnom mene = uvedenie mena a priezviska pri vykonávaní činnosti, na vl. zodpovednosť = zodpovedá podnikom aj celým svojím majetkom

- živnosťou nie je:
• prevádzkovanie činností vyhradených zákonom štátu, al. práv. osobe určenej predpisom (pošty, hospodárenie s tabakom, soľou a liehom)
• využívanie vysledkov duševnej tvorivej činnosti (vydávanie, rozmnožovanie, rozširovanie lit. diel na vlast. náklady)
• činnosť pri vykone povolaní (výkon povolania lekárov, lekárnikov, veterinárov, advokátov, znalcov, tlmočníkov, daňových poradcov)
• oblasť, kde odbornú činnosť garantuje štát (banky, poisťovne, pošty, lotérie, poľnohospodárstvo, telekomunikácie, výroba liekov, doprava...)
• predaj spracovaných, nespracovaných rastlinných a živočíšnych výrobkov z vlastnej pestovateľskej a chovateľskej činnosti FO
• prenájom nehnuteľností bytových a nebytovych priestorov, ak poskytujú iba zákl služby

Kľúčové slová:

obchodné právo

ručenie

pohľadávka

premlčanie

kúpna zmluva

konkurzné konanie

opravné prostriedky

ochrana priemyselných práv

ochranné známkyObsah:
 • 1) Vymedzenie pojmu živnosť
  2) Prevádzkovanie živnosti, subjekty, všeobecné a osobitné podmienky a prekážky prevádzkovania živnosti
  3) Rozdelenie živností, živn. oprávnenie, zodpovedný zástupca
  4) Ohlasovacie živnosti, živnostenský list
  5) Koncesované živnosti, koncesná listina
  6) Zánik živnostenského oprávnenia, živnostenský register
  7) Pokuty pri neoprávnenom podnikaní
  8) Obchodné právo ako súčasť súkromného práva, vzťah Obč. a Obch. práva
  9) Obchodný zákonník a obchodné zákonodarstvo
  10) Podnik a obchodný majetok
  11) Obchodné meno
  12) Konanie podnikateľa a obchodné tajomstvo
  13) Podnikanie zahraničných osôb
  14) Obchodný register
  15) Obmedzovanie hospod. súťaže
  16) Kartelové dohody ( dohody obmedzujúce súťaž)
  17) Dohody o zlúčení podnikov (koncentrácie, fúzie)
  18) Postavenie Slov. protimonopolného úradu a konanie pred ním
  19) Zneužívanie dominatného postavenia na trhu
  20) Nekalosúťažné konanie
  21) Právne postavenie a riadenie št. podniku
  22) Majetkové postavenie, hospodárenie š.p. a vnútorná organizácia š.p.
  23) Vznik a zánik š.p. a orgány š.p.
  24) Všeobecne o obchodných spoločnostiach
  25) Verejná obchodná spoločnosť
  26) Spoločnosť s ručením obmedzeným
  27) Komanditná spoločnosť
  28) Akciová spoločnosť
  29) Právna úprava družstiev v obch. zákonníku
  30) Ochodno - záväzkové vzťahy, právne úkony.
  31) Uzatváranie zmlúv podľa OZ
  32) Verejný návrh na uzavretie zmluvy a verejná obch. súťaž.
  33) Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy.
  34) Zodpovednosť za škodu v obchodnom práve
  35) Zabezpečenie záväzkov v obchodnom práve
  36) Záložné právo
  37) Zmluvná pokuta
  38) Ručenie
  39) Započítanie pohľadávok, uznanie záväzku
  40) Zánik záväzku splnením
  41) Zánik záväzku inak než splnením
  42) Zánik záväzku na základe ostatných právnych skutočností
  43) Následky porušenia zmluvných povinností v obch. práve
  44) Premlčanie v obchodnom práve
  45) Kúpna zmluva
  46) Zmluva o dielo
  47) Zmluva o predaji podniku, kúpe pranajatej veci, o úvere.
  48) Zmluvy licenčné, o uložení veci, mandátna zmluva
  49) Zmluvy komisionárske a o kontrolnej činnosti
  50) Zmluva o doprave (zasielaťeľská, o preprave vecí, o nájme dopravného prostriedku, o prevádzke dopravného prostriedku)
  51) Zmluva o sprostredkovaní, obch. zastúpení, o tichom spoločenstve
  52) Zmluva finančnej povahy (akreditív, inkaso, cenné pap., bež. účet, vklad. účet, sľub odškodnením)
  53) Záväzkové vzťahy v medzinárodnom obchode
  54) Spôsoby predchádzania úpadku dlžníka
  55) Konkurzné konanie
  56) Vyrovnanie mimokonkurzné
  57) Nútené vyrovnanie
  58) Priemyselné vlastníctvo (pojem, charakteristika), priemyselné práva
  59) Vynálezy
  60) Priemyselné vzory
  61) Zlepšovacie návrhy
  62) Úžitkové vzory
  63) Zásady konania pred úradom preim. vlastníctva SR
  64) Know - how
  65) Ochrana označenia pôvodu výrobkov.
  66) Ochranné známky
  67) Medzinárodná ochrana priemyselných práv
  68) Obchodné súdnictvo
  69) Konanie pred obchodným súdom
  70) Opravné prostriedky