Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Podnikové hospodárstvo - vypracované otázky na skúšku

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
138 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
10281
Posledná úprava
13.11.2018
Zobrazené
5 015 x
Autor:
stoneee
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1. Uveďte definíciu podnikania podľa modernej teórie podnikania
Podnikanie - ľudská činnosť ktorá sa zameriava na dosiahnutie rovnovážneho stavu v ekonomike. Je to stav, keď sú výrobné zdroje vynaložené optimálnym spôsobom so zreteľom na vlastnosti ekonomického prostredia.

2. Popíšte čo sú subjektívne a objektívne predpoklady podnikania
Objektívne predpoklady podnikania - vytvárané najmä trhovou ekonomikou, ktorá by mala stimulovať podnikanie tým, že umožní využiť ekonomické príležitosti všetkým tým, ktorí chcú v uvedenom odbore podnikať. Zároveň poskytuje právne záruky všetkým vlastníkom a vytvára pre podnikateľov stabilné prostredie. Stimuluje vonkajšiu podnikavosť, ako schopnosť nájsť či zámerne vytvoriť a efektívne využiť príležitosti ktoré sú a vznikajú na trhu. Objektívne predpoklady vo vnútri podnikateľských subjektov vytvárajú tzv . vnútornú podnikavosť.
Subjektívne predpoklady - individuálne vlastnosti schopné realizovať určitý druh podnikania. Závisia od človeka, jeho schopností pripravenosti ale aj motivácie na podnikaní. Osobnostná charakteristika podnikateľa : - byť iniciatívny, -schopnosť podstupovať riziká, - mať optimistický pohľad, -potreba presadiť sa v kolektíve, - mať prirodzenú autoritu a prevahu, - mať pozitívnu predstavu o sebe, - stanovovať si náročné ciele a mať snahu ich realizovať

3. Uveďte znaky podnikania podľa Obchodného zákonníka
Znaky podľa Gutenberga :
- sústavnosť,
- samostatnosť,
- konanie vl. menom,
- vl. zodpovednosť,
-dosiahnutie zisku

4. Vymenujte kto sa považuje za podnikateľa podľa Obchodného zákonníka
Podľa OZ sa za podnikateľa považuje FO alebo PO, ktorá je zapísaná v obchodnom registri, podniká na základe živnostenského oprávnenia, podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, FO , ktorá uskutočňuje poľnohospodársku výrobu a je pre jej výkon evidovaná.

Kľúčové slová:

podnikové hospodárstvo

podnikanie

transformačný systém podniku

výrobný proces

odpisovanie

obežný majetok

pracovná sila

produktivita práceObsah:
 • 1. Uveďte definíciu podnikania podľa modernej teórie podnikania.
  2. Napíšte, čo sú subjektívne a objektívne predpoklady podnikania.
  3. Vymenujte znaky podnikania podľa Obchodného zákonníka.
  4. Vymenujte, kto sa považuje za podnikateľa podľa...
  5. Definujte pojem podnik podľa obchodného zákonníka.
  6. Vymenujte príčiny vzniku podniku.
  7. Uveďte znaky podniku podľa teórie E. Gutenberga.
  8. Charakterizujte riziko a vymenujte spôsoby redukcie...
  9. Charakterizujte okolie podniku a uveďte...
  10. Vysvetlite, čo je cieľ podniku a uveďte...
  11. Vymenujte základné fázy životného cyklu podniku.
  12. Charakterizujte podnikateľský zámer.
  13. Uveďte, čo je obsahom zakladateľského rozpočtu.
  14. Vymenujte formy záchrany podniku poznáte v prípade krízy...
  15. Vysvetlite pojem sanácia z pohľadu krízy v podniku
  16. Definujte pojem typológia podniku
  17. Vymenujte aspoň štyri výhody a nevýhody malých...
  18. Uveďte členenie podnikov podľa ich vlastníctva
  19. Vymenujte právne formy podnikov podľa slovenskej legislatívy.
  20. Uveďte aspoň štyri možné kritériá pre výber právnej formy podniku
  21. Uveďte spôsob a výšku ručenia podľa jednotlivých...
  22. Uveďte minimálnu výšku základného imania...
  23. Uveďte označenie zákonných fondov podľa Obchodného...
  24. Napíšte, čo je akcia a vymenujte základné druhy akcií
  25. Charakterizujte pojmy dividenda a tantiémy
  26. Vysvetlite, čo znamená pojem združovanie podnikov a uveďte...
  27. Vymenujte kritériá združovania podnikov.
  28. Vymenujte formy združenia podnikov.
  29. Vysvetlite, čo je koncern a napíšte ako vzniká.
  30. Vysvetlite, ako sa vytvára holding a uveďte, čo ho tvorí.
  31. Uveďte podrobnú klasifikáciu podnikových výrobných faktorov.
  32. Vysvetlite, čo znamená pojem dispozitívny...
  33. Charakterizujte, čo znamená pojem kombinácia...
  34. Uveďte časové a finančné kritéria pre...
  35. Vymenujte, ako sa člení dlhodobý majetok podniku.
  36. Uveďte, ktorý dlhodobý majetok podniku sa neodpisuje.
  37. Uveďte spôsoby oceňovania dlhodobého majetku podniku...
  38. Vymenujte formy opotrebovania investičného...
  39. Vymenujte podrobne metódy odpisovania.
  40. Napíšte, ktoré druhy odpisov poznáte a vysvetlite...
  41. Uveďte, od akých faktorov závisí využívanie dlhodobého majetku podniku.
  42. Vysvetlite, čo vyjadruje pojem obežný majetok podniku.
  43. Vysvetlite, čo nazývame kolobehom obežného majetku.
  44. Uveďte, z čoho sa skladá celkový normatív obežného majetku...
  45. Napíšte, čo vyjadrujú odpisy, oprávky a zostatková...
  46. Napíšte základné ukazovatele využitia obežného majetku.
  47. Charakterizujte, čo je pracovná sila.
  48. Vymenujte faktory motivácie k práci.
  49. Vysvetlite, čo vyjadruje pojem práca.
  50. Vymenujte základné a doplnkové formy miezd.
  51. Vysvetlite, čo vyjadruje produktivita práce a uveďte, ako sa meria .
  52. Vysvetlite, čo je podnikový transformačný systém...
  53. Charakterizujte, čo je činnosť zásobovanie...
  54. Vymenujte základné skupiny nákladov, ktoré vznikajú...
  55. Vymenujte základné prvky zásobovacej stratégie.
  56. Vysvetlite, v čom spočíva význam metódy ABC a XYZ v zásobovaní.
  57. Napíšte, ktoré ukazovatele hodnotenia úrovne riadenia zásob poznáte.
  58. Charakterizujte pojmy výroba a výrobný proces.
  59. Vymenujte základné hľadiská na členenie výrobného procesu.
  60. Vymenujte zákonitosti výrobného procesu.
  61. Vymenujte základné typy výroby
  62. Napíšte, čo vyjadruje pojem výrobok
  63. Napíšte, čo vyjadruje pojem výrobná kapacita
  64. Vysvetlite, čo znamená pojem úzke miesto
  65. Napíšte, čo znamená pojem hlavný výrobný článok.
  66. Napíšte, ktoré ukazovatele je potrebné poznať pre určenie...
  67. Charakterizujte pojem inovácie a uveďte základné členenie inovácií.
  68. Vymenujte najdôležitejšie znaky výrobku.
  69. Uveďte, čo zisťujeme pri porovnávaní technickej úrovne...
  70. Napíšte, ktoré formy technologickej inovácie poznáte.
  71. Vysvetlite, ktoré náklady nazývame proporcionálne...
  72. Vymenujte základné funkcie predaja.
  73. Vysvetlite, čo znamená pojem marketing.
  74. Charakterizujte náklady a vysvetlite, aký je...
  75. Napíšte základnú klasifikáciu nákladov (4 základné aspekty).
  76. Napíšte všeobecný kalkulačný vzorec.
  77. Uveďte členenie nákladov v závislosti od objemu výkonov.
  78. Napíšte vzorec pre výpočet koeficienta reakcie...
  79. Charakterizujte fixné náklady a vysvetlite, čo sú...
  80. Uveďte, v čom spočíva význam sledovania nákladov.
  81. Vysvetlite, čo je cena, kde vzniká a ďalej...
  82. Uveďte, ktoré faktory ovplyvňujú tvorbu ceny.
  83. Vysvetlite, čo vyjadruje súvaha podniku.
  84. Charakterizujte, čo sú výnosy, náklady a...
  85. Vysvetlite, čo znamená pojem cash-flow (peňažný tok).
  86. Vymenujte funkcie zisku.
  87. Stručne charakterizujte živnosť.
  88. Stručne charakterizujte verejnú obchodnú spoločnosť.
  89. Stručne charakterizujte komanditnú spoločnosť.
  90. Stručne charakterizujte spoločnosť s ručením obmedzeným.
  91. Stručne charakterizujte akciovú spoločnosť
  92. Stručne charakterizujte družstvo
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko