Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 661   projektov
8 nových

Podnikateľský plán a inovácie - vypracované otázky na štátnice

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
13 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
35970
Posledná úprava
16.06.2011
Zobrazené
1 605 x
Autor:
monikav
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
11. Priame a nepriame finančné nástroje podpory podnikania.

Priame finančné nástroje podpory podnikania – sú tie, ktorými sa zvyšujú podnikové príjmy. Možno ich rozdeliť do troch skupín:

1) Cenové príplatky.
2) Investičné dotácie – stanovujú sa absolútnou sumou alebo určitým percentom z hodnoty intervenovanej akcie. Dotácia sa použije ako zdroj financovania, pričom sa investícia zaraďuje do prevádzky v plnej nadobúdacej cene a je základom pre odpisy. V druhom prípade možno nadobúdaciu cenu znížiť o poskytnutú dotáciu a zo zníženého základu sa uskutočňujú odpisy.
3) Rôzne neinvestičné dotácie s presným účelovým zameraním.

Nepriame finančné nástroje podpory podnikania – spočívajú v znižovaní výdavkov podnikateľských subjektov, resp.v znižovaní finančných rizík.

Patria sem predovšetkým:  
A. Daňové úľavy s cieľom zníženia daňovej povinnosti - určia sa ako čiastočne alebo plne odpočítateľné položky z daňového základu, ktorými môže byť :
a) Časť hodnoty novoobstaraného fixného majetku
b) Časť výnosu investícií uskutočnených v súlade s ekonomickými zámermi štátu
c) Časť prostriedkov, ktoré podnik venuje vedeckým, vzdelávacím alebo iným verejneprospešným inštitúciám v limitovanej výške, odpočítateľných od daňového základu. Osobitnou formou daňovej úľavy je uplatňovanie diferencovaných daňových sadzieb podľa rôznych kritérií, napr. podľa odboru podnikania, podľa veľkosti podnikateľského dôchodku...  

B. Úverové a úrokové výhody
a) Poskytovanie bezúročných pôžičiek alebo pôžičiek so zníženou úrokovou sadzbou,
b) Štátne garantovanie úverov poskytnutých podnikom realizujúcim málo výnosné programy alebo úverov poskytnutých do zahraničia.  

Kľúčové slová:

podnik

plán

inovácie

ekonomika

podnikateľský zámer

podnikateľský plán

projekt

úver

stredné a malé podnikyObsah:
 • 1. Základná charakteristika podnikania. Podnik a jeho formy. Právne formy podnikania.
  2. Faktory ovplyvňujúce podnikanie. Podnikateľská filozofia.
  3. Algoritmus zakladania nového podniku. Podnikanie na základe živnosti.
  4. Pozitíva a negatíva firemného plánovania. Druhy plánovania.
  5. Štruktúra a obsah procesu plánovania v podniku.
  6. Základné pojmy – podnikateľský zámer, podnikateľský plán. Funkcie a úlohy podnikateľského plánu.
  7. Význam podnikateľského plánu pre malé a stredné podniky. Problémy financovania malých a stredných podnikov.
  8. Požiadavky na podnikateľský plán. Obsah a štruktúra podnikateľského plánu (Marketingová časť, Finančná časť, Manažérska časť).
  9. Požiadavky na podnikateľský zámer. Postup pri žiadaní o finančný príspevok od ÚPSVaR. Štruktúra podnikateľského zámeru. Mechanizmus poskytovania fin. prostriedkov od ÚPSVaR.
  10. Charakteristika zdrojov financovania projektov, kombinovanie rozličných spôsobov financovania. (úvery, granty, leasing ...).
  11. Priame a nepriame finančné nástroje podpory podnikania.
  12. Riziko a jeho miesto v podnikaní. Algoritmus riadenia rizík.
  13. Klasifikácia rizík z hľadiska vplyvu na podnikateľskú činnosť firmy.
  14. Postup prípravy a posudzovanie konkrétneho projektu financovaného zo zdrojov komerčnej banky.
  15. Vývoj a vymedzenie pojmu inovácie, vznik inovácií. Úloha inovácií v strategických cieľoch firmy.
  16. Typy inovačnej stratégie.
  17. Charakteristika inovačných procesov a ich význam. Inovačná firma.
  18. Fázy inovačného procesu.
  19. Systémový prístup v manažmente inovácií. Základné manažérske prístupy pri riadení inovácií.
  20. Model hodnotenia inovácií. Stratégie vstupu nového výrobku na trh.