Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 307   projektov
29 nových

Otázky ku skúške zo Statiky

«»
Prípona
.rar
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
38 x
Veľkosť
11,9 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40157
Posledná úprava
03.02.2013
Zobrazené
1 799 x
Autor:
jeffo454
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vypracované otázky zo statiky pre 1. ročník - skenované zo zošita ale aj vo worde.

Statika – okruh otázok
1. Definujte pojem mechanika.
= Je časť fyziky,
- ktorá sa zaoberá podmienkami pohybu a pokoja telies pod vplyvom síl.
- ktorá opisuje a skúma mechanické vlastnosti telies, pohyb a príčiny

2. Rozdelenie mechaniky z hľadiska fyzikálneho.

1. Mechanika tuhých telies (statika a dynamika)
2. Mechanika deformovateľných telies
3. Mechanika tekutín
4. Biomechanika

3. Rozdelenie mechaniky z hľadiska predmetu skúmania.
1. Statika 
2. Kinematika
3. Dynamika

4. Zákon zotrvačnosti.
Teleso zotrváva v pokoji alebo v rovnomernom priamočiarom pohybe ak naň nepôsobia iné telesa silou alebo ak sú ich sily v rovnováhe.  

5. Zákon sily.
Ak vonkajšia sila F pôsobí na hmotný bod, ten sa potom pohybuje zrýchlením a v smere pôsobiacej sily, s veľkosťou zrýchlenia a, ktorá je úmerná veľkosti sily F, pričom konštantou úmernosti je hmotnosť hmotného bodu m.
...

Kľúčové slová:

statika

otázky

UNIZA

mechanika

zákon zotrvačnosti

hmotný bod

tuhé teleso

moment sily

stupňe voľnostiObsah:
 • 1. Definujte pojem mechanika.
  2. Rozdelenie mechaniky z hľadiska fyzikálneho.
  3. Rozdelenie mechaniky z hľadiska predmetu skúmania.
  4. Zákon zotrvačnosti.
  5. Zákon sily.
  6. Zákon akcie a reakcie.
  7. Gravitačný zákon.
  8. Definujte hmotnosť.
  9. Definujte priestor.
  10. Definujte čas.
  11. Definujte sila.
  12. Aké účinky má sila?
  13. Definujte mechanickú väzbu.
  14. Definujte hmotný bod.
  15. Definujte tuhé teleso.
  16. Čím sa zaoberá statika?
  17. Vymenujte typické úlohy statiky.
  18. Ktorými veličinami možno určiť silu v rovine?
  19. Ktorými veličinami možno určiť silu v priestore?
  20. Rozdelenie síl podľa charakteru pôsobenia.
  21. Rozdelenie síl podľa spôsobu pôsobenia na teleso.
  22. Definujte silovú dvojicu.
  23. Rovnováha dvoch síl.
  24. Axióma rovnosti účinku.
  25. Prvá veta statiky - posúvanie sily po nositeľke.
  26. Skladanie síl podľa zákona rovnobežníka.
  27. Rozklad síl podľa zákona rovnobežníka.
  28. Rovnováha troch síl.
  29. Culmannova úloha.
  30. Analytické vyjadrenie rozkladu sily.
  31. Moment sily k bodu.
  32. Moment sily k osi.
  33. Varignonova veta.
  34. Čím môžeme nahradiť silu a moment (znázornite)?
  35. Ako sa uskutoční nahradenie všeobecnej silovej sústavy v priestore?
  36. Podľa čoho sa posudzuje stupeň voľnosti bodu (telesa)?
  37. Koľko stupňov voľnosti (n) má bod v rovine (znázornite)?
  38. Koľko stupňov voľnosti má bod v priestore (znázornite)?
  39. Koľko stupňov voľnosti má teleso v rovine (znázornite)?
  40. Koľko stupňov voľnosti má teleso v priestore (znázornite)?
  41. Aká je to centrálna silová sústava v rovine? Pre jej riešenie máme koľko a akých skalárnych rovníc?
  42. Aká je to centrálna silová sústava v priestore? Pre jej riešenie máme koľko a akých skalárnych rovníc?
  43. Aká je to všeobecná silová sústava v rovine? Pre jej riešenie máme koľko a akých skalárnych rovníc?
  44. Aká je to všeobecná silová sústava v priestore? Pre jej riešenie máme koľko a akých skalárnych rovníc?
  45. Vzťah pre výpočet stupňov voľnosti telesa v rovine.
  46. Vzťah pre výpočet stupňov voľnosti telesa v priestore.
  47. Vzťah pre výpočet stupňov voľnosti sústavy telies v rovine.
  48. Vzťah pre výpočet stupňov voľnosti sústavy telies v priestore.
  49. Koľko stupňov voľnosti (n) odoberá votknutie (znázornite)?
  50. Koľko stupňov voľnosti odoberá rotačná väzba (znázornite)?
  51. Koľko stupňov voľnosti odoberá posuvná väzba (znázornite)?
  52. Koľko stupňov voľnosti odoberá všeobecná (klzná) väzba (znázornite)?
  53. Koľko stupňov voľnosti odoberá valivá väzba (znázornite)?
  54. Nakreslite staticky určité uloženie nosníka. Vypočítajte počet stupňov voľnosti.
  55. Nakreslite 1(2,3...) x staticky nerčité uloženie nosníka. Vypočítajte počet stupňov voľnosti.
  56. Definujte binárny člen.
  57. Nakreslite pohyblivé uloženie nosníka. Vypočítajte počet stupňov voľnosti.
  58. Nakreslite binárny člen I. typu (kĺb-kĺb), zakreslite nositeľku reakcií.
  59. Nakreslite binárny člen II. typu (kĺb-posuv), zakreslite nositeľku reakcií.
  60. Nakreslite binárny člen III. typu (posuv-posuv). Aké silové účinky prenáša?
  61. Aký je rozdiel medzi ťažiskom a strediskom?
  ...