Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 750   projektov
8 nových

Obchodné podnikanie - EUBA (poznámky na skúšku + vypracované otázky)

«»
Prípona
.docx
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
48055
Posledná úprava
25.01.2022
Zobrazené
53 x
Autor:
jozefina.drew
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Definujte podnikanie z hľadiska legislatívy a uveďte bostonskú definíciu podnikania.

Podnikaním sa rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku. Aby určitá činnosť bola podnikaním v zmysle zákona musí napĺňať nasledovné znaky:
· Sústavnosť činnosti znamená, že pravidelnosť a opakovateľnosť činnosti. Týmto znakom sa odlišuje podnikanie od príležitostne alebo náhodne vykonávanie zárobkovej činnosti, ktorá podnikaním nie je. Predpokladom sústavnosti je teda požiadavka opakovanosti konania alebo jednotlivých konaní. Podnikaním teda nie je činnosť, ktorá vykonáva sporadicky.
· Samostatnosť podnikateľa znamená, že ten, kto podnikateľskú činnosť vykonáva sám rozhoduje o jej spôsobe a rozsahu, o dobe a mieste výkonu činnosti. Znamená to, že ten kto takúto činnosť vykonáva, nie je vo vzťahu podriadenosti k tomu v prospech koho ju vykonáva
· Výkon činnosti vo vlastnom mene znamená, že podnikateľ vykonáva podnikateľskú činnosť pod svojím obchodným menom, pod ktorým je registrovaný
· Na vlastnú zodpovednosť, znamená že zodpovednosť podnikateľa za porušenie svojich záväzkov alebo právnych predpisov, ale tiež jeho zodpovednosť za výsledok podnikateľskej činnosti - predovšetkým za zisk, alebo stratu.

Bostonská definícia podnikania - Podľa tejto definície podnikanie:
...

Kľúčové slová:

obchodné podnikanie

obchod

podnikanie

podnik

podnikateľ

obchodný zákonník

obchodovanie

veľkoobchod

maloobchod

podnikateľský zámer

finančný plán

tržba

náklady

odvody

odvodové zaťaženieObsah:
 • 1. Definujte podnikanie z hľadiska legislatívy a uveďte bostonskú definíciu podnikania.
  2. Definujte a bližšie charakterizujte podnik, organizačnú zložku a prevádzkareň:
  zároveň definujte podnikateľa podľa obchodného zákonníka.
  3. Charakterizujte obchod (obchodovanie) z aspektu podnikania, funkcie obchodu a postavenie obchodu v reprodukčnom procese: obchodné podnikanie neobchodných podnikov.
  4. Vysvetlite podnikanie vo veľkoobchode so zameraním na druhy veľkoobchodu.
  5. Vysvetlite podnikanie vo veľkoobchode so zameraním na formy veľkoobchodu.
  6. Vysvetlite podnikanie v maloobchode so zameraním na druhy maloobchodu.
  7. Vysvetlite podnikanie v maloobchode so zameraním na formy kooperácie v maloobchode.
  8. Obchodný podnik a produkt v obchodnom podnikaní.
  9. Povinnosti podnikateľov pri začatí podnikania.
  10. Charakteristika a štruktúra daňovej sústavy, charakterizujte finančnú správu.
  11. V schematickej podobe naznačte a charakterizujte právne formy podnikania.
  12. Odvodové zaťaženie podnikateľa.
  13. Charakterizujte podnikateľský proces a dve fázy tohto procesu - podnikateľskú príležitosť a vypracovanie podnikateľského zámeru.
  14. Charakterizujte podnikateľský proces a tretiu fázu tohto procesu - financovanie podnikania.
  15. Charakterizujte typy podnikateľských plánov.
  16. Vysvetlite význam finančného riadenia s dôrazom na finančné plánovanie.
  17. Vysvetlite postupnosť krokov pri tvorbe finančného plánu.
  18. Štruktúra a obsah finančného plánu.
  19. Majetok obchodného podniku - členenie a príklady majetku obchodného podniku podľa účtovnej osnovy pre podnikateľov.
  20. Tvorba pridanej hodnoty v obchodnom podniku a jej špecifiká.
  21. Opíšte etapy zásobovacieho procesu a jeho hodnotenie pomocou základných ukazovateľov zásobovania vrátane viazanosti finančných prostriedkov v zásobách.
  22. Vyjadrite hodnotenie výkonov podniku - oceňovanie výkonov, analýza tržieb, rentabilita tržieb a faktory ovplyvňujúce ukazovateľov rentability.
  23. Charakteristika a členenie nákladov podnikateľského subjektu - náklady podľa druhu, podľa miesta vzniku a kalkulačné členenie nákladov (typový kalkulačný vzorec).
  24. Pre podnikateľov je dôležité sledovať náklady, ktoré charakterizuje v členení podľa zodpovednosti, podľa účelu vynakladania a členenie nákladov v závislosti od objemu výkonov s interpretáciou bodu zlomu.
  25. Podpora malých a stredných podnikov zo strany Európskej únie.
  26. Finančná a nefinančná pomoc pre malé a stredné podniky.
  27. Charakterizujte makro a mikropodnikateľské prostredie na Slovensku.
  28. Hodnotenie kvality slovenského podnikateľského prostredia prostredníctvom indexov.
  29. Bariéry rozvoja podnikania.
  30. Charakterizujte základné formy elektronického obchodovania.
  31. Výhody a bariéry e-podnikania a e-obchodu.
  32. Uveďte základnú klasifikáciu a charakterizujte základné modely elektronického obchodovania.

Zdroje:
 • prednášky
 • poznámky
 • testy
 • odborná literatúra