Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 752   projektov
1 nových

Národohospodárska politika - vypracované otázky na skúšku

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
32 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
6358
Posledná úprava
01.08.2018
Zobrazené
1 436 x
Autor:
misulik21
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Vymedzenie národného hospodárstva (NH)
Národné hospodárstvo (národná ekonomika)
1 ekonomika príslušnej krajiny, ktorá zahŕňa všetky individuálne hospodárstva, všetky hospodárske subjekty všetkých odvetví a sfér
2 komplex jednotlivých oblastí ekonomických činností v určitej krajine
3 domácnosti, firmy a vládne inštitúcie, konajúce tak, aby uspokojili svoje potreby
4 objekt hospodárskej politiky
5 objektom skúmania je reálny hospodársky systém, ktorý sa skladá z dvoch štruktúrnych častí - makroekonomickej a mikroekonomickej štruktúry
6 jeho organizácia a chod je daná ekonomickými javmi (vlastnými hospodárskymi činnosťami), ktorých kvantitatívne aspekty nazývame ekonomické premenné (objem výroby, ceny, výdaje…)

HP- predstavuje usporiadanú sústavu vedeckých, teoretických a praktických poznatkov o formách a spôsoboch zvyšovania výkonnosti ekonomiky. Aby mohla túto úlohu splniť vytvára hospodársko-politický systém, ktorý sa zameriava na dosiahnutie potencionálneho výkonu ekonomiky, na odstraňovanie príčin porúch v ekonomike a negatívnych dôsledkov trhu.

Predmetom HP sú vzťahy hospodárske, politické, právne. HP formuje, vyjadruje a vysvetľuje ako treba v záujme maximálnej tvorby HDP realizovať a implementovať určitú formu existencie vzťahov trhu a štátu v podmienkach, kedy ekonomický systém zlyháva vo svojich spoločenských úlohách.

Kľúčové slová:

národné hospodárstvo

ekonomický rozvoj

rozpočtová politika

príjmy a výdavky

štátny rozpočet

globalizácia

hospodárska politikaObsah:
 • 1. Vymedzenie národného hospodárstva (NH)
  2. Prístupy teórie a praxe k úlohe štátu v ekonomike
  3. Charakterizujte determinanty tempa ekonomického rozvoja a kľúčové oblasti prorastovej politiky
  4. Obsah predmetu HP a jej spojenie s ostatnými vedami
  5. Štruktúra HP. Hospodársko-politický systém a jeho charakteristika
  6. Koncepcia HP a typy HP. Etapy vývoja HP.
  7. Hospodársko-politické rozhodovanie, jeho fázy a časové oneskorenia
  8. Charakterizujte ekonomický a politický cyklus
  9. Makroekonomická analýza, jej význam pre výber nástrojov a opatrení HP
  10. Meranie výkonnosti ekonomiky, komparácia agregátnych ukazovateľov. Spôsoby výpočtu HDP a HNP.
  11. Charakterizujte typy prognóz a prognostické metódy
  12. Nástroje HP, ich členenie a využitie
  13. Rozpočtová politika a jej ciele
  14. Vplyv rozpočtovej politiky na ekonomiku a sociálnu sféru
  15. Štátny rozpočet, štruktúra príjmov a výdavkov. Funkcie štátneho rozpočtu
  16. Štátny rozpočet SR - príjmy, výdavky, aktuálna charakteristika
  17. Ciele a kategórie menovej politiky v sústave vzťahov s hospodárskou politikou
  18. Nástroje menovej politiky, ich štruktúra
  19. Charakterizujte expanzívnu a reštrikčnú menovú politiku
  20.Model aplikácie menovej politiky, jeho význam pri riešení hospodárskych otázok
  ...
  40. Ekologická politika a starostlivosť a o životné prostredie
  41. Koncepcia, oblasti a nástroje štátnej ekologickej politiky
  42. Hodnotenie výsledkov hospodárskej politiky
  43. Základné ciele hospodárskej politiky, ich vyjadrenie s využitím magického štvoruholníka
  44. Vonkajšie hodnotenie - rating, jeho význam
  45. Vonkajšia hospodárska politika, ciele a nástroje
  46. Segmenty vonkajších ekon. vzťahov, ich hlavné vývojové tendencie
  47, Globalizácia, základné vývojové tendencie
  48. Charakterizujte podstatu a kvalitatívnu stránku európskej integrácie
  49.Inštitucionálny rámec politiky EÚ
  50. Politika východného rozšírenia EÚ
  52. Genéza teórie hospodárskej politiky
  53. Charakterizujte súčasnú etapu rozvoja hospodár. politiky
  54.Vývoj intervencionistickej hospodárskej politiky vo vybraných štátoch - ich stručná charakteristika a
  55. Hlavné rysy a formy intervencionistickej hospodárskej politiky vo vybraných štátoch - ich stručná charakteristika
  56. Nekonzervatívna hospodárska politika - vývoj a hlavné rysy
  57. Hodnotenie výsledkov aplikácie neokonzervatívnej hospodárskej politiky v USA a VB
  58, HP SR v transformačnom procese. Východiská, smerovanie, hodnotenie
  59, Hodnotenie vývoja transformácie v SR v 1990-2, 1993, 1996-8, 1999
  60, Charakterizujte predpoklady vývoja transformujúcich sa krajín