Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 653   projektov
5 nových

Mikroekonómia - vypracované otázky

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
34 x
Veľkosť
6,8 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42285
Posledná úprava
31.12.2013
Zobrazené
2 704 x
Autor:
7nika7
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Mikroekonómia a jej miesto v ekonomickej teórii. Vzťah mikroekonómie a makroekonómie. Mikroekonómia a národohospodárska teória.
Postavenie mikroekonómie v ekonomickej teórii - všetko, čo je predmetom skúmania mikroekonómie a makroekonómie je v centre pozornosti ekonomickej teórie, preto považujeme mikroekonómiu a makroekonómiu za organickú súčasť ekonomickej teórie.

Mikroekonómia a národohospodárska teória
Mikroekonómia je organickou súčasťou národohospodárskej vedy. Národohospodárska veda sa člení na 3 časti:
- národohospodárska teória
- národohospodárska politika
- finančná teória
Národohospodárska teória sa ďalej člení na:
- Úvod do národohospodárskej teórie
- Makroekonómia
- Mikroekonómia
- Vzťahy národného hospodárstva a svetovej ekonomiky

Vzťah mikroekonómie a makroekonómie
Mikroekonómia a makroekonómia predstavujú 2 základné roviny ekonomického skúmania, ktoré nemožno od seba oddeliť alebo chápať samostatne. Existuje medzi nimi úzka súvislosť a fungovanie ekonomického systému môžeme pochopiť iba štúdiom obidvoch častí ekonomickej teórie.
- majú rovnaký cieľ. Obe skúmajú ľudské konanie. Mikroekonómia sa usiluje o vysvetlenie správania a voľby jednotlivého subjektu a makroekonómia využíva tieto poznatky pre skúmanie vzájomných vzťahov medzi agregátmi subjektov. V tomto zmysle sa makroekonómia logicky odvodzuje od mikroekonómie.
...

2. Teoretické zdroje mikroekonomickej teórie. Neoklasická ekonómia.
Teoretické zdroje mikroekonomickej teórie - teoretickým zdrojom mikroekonómie je neoklasická ekonómia, ktorý vychádza z teoretických základov klasickej ekonómie.
Neoklasická ekonómia - je moderný prúd ekonómie. Vzniká v roku 1870 (70 roky 19. storočia), pod vplyvom nových spoločensko - ekonomických pomerov vo svete. Do obdobia vzniku NE bolo Anglicko dominantnou krajinou vo svetovej ekonomike. Na konci 19. storočia Anglicko stráca tento vplyv, už nie je jedinou priemyselne rozvinutou krajinou. Začínajú nové procesy vo svetovom ekonomickom vývoji. NE sa rozvíja na rôznych častiach sveta. Podľa toho, kde vzniká alebo je, jednotlivé prúdy rozdeľujeme na tri smery (prúdy) - školy:

1. RAKÚSKA ŠKOLA - subjektívno-psychologická škola, v kt. teória hraničného úžitku vystupuje v najčistejšej a najvyhranejšej podobe. Psychológia rozhodovania sa prenáša do racionálneho rozhodovania jednotlivých ekonomických subjektov (firiem a spotrebiteľov), preto základnými znakmi sú:
* metodologický individualizmus
* subjektívny psychologizmus
* primát spotreby nad výrobou

Kľúčové slová:

mikroekonómia

základy mikroekónomie

trhový mechanizmus

trh

dopyt a ponuka

Engelova krivka

životný cyklus výrobku

nákladová funkcia

rozhodovanieObsah:
 • 1. Mikroekonómia a jej miesto v ekonomickej teórii. Vzťah mikroekonómie a makroekonómie. Mikroekonómia a národohospodárska teória.
  2. Teoretické zdroje mikroekonomickej teórie. Neoklasická ekonómia.
  3. Mikroekonomická politika štátu. Zásahy štátu do dopytu a ponuky. Dane a výrobné subvencie
  4. Trhový mechanizmus, podstata. Ceny a cenový systém v trhovom mechanizme. Konkurencia a jej formy.
  5. Trh, jeho podstata. Trhové subjekty, ich charakteristika. Racionálnosť správania trhových subjektov.
  6. Dopyt a ponuka ako základné elementy trhu. Trhová rovnováha.
  7. Trhová nerovnováha, faktory vyvolávajúce zmeny trhovej rovnováhy
  8. Zásahy štátu do dopytu a ponuky. Spôsoby nepriamej regulácie. Nástroje zahranično-obchodnej politiky štátu.
  9. Zásahy štátu do dopytu a ponuky. Spôsoby priamej regulácie.
  10. Teória užitočnosti. Základné kategórie. Gossenove zákony.
  11. Meranie užitočnosti. Teoretické prístupy k meraniu užitočnosti .
  12. Indiferenčné krivky (IK). Vlastnosti indiferenčných kriviek. Preferenčný systém spotrebiteľa. Grafické znázornenie
  13. Rozpočtové ohraničenie spotrebiteľa . Spotrebné stratégie ich dôchodkové obmedzenie...
  14. Rozpočtová priamka. Zmeny rozpočtovej priamky. Čím sú vyvolané zmeny sklonu rozpočtovej priamky? Graficky znázornite.
  15. Rovnováha spotrebiteľa ako výraz rovnovážnej spotrebnej stratégie. Vyjadrite analyticky a graficky...
  16. Špeciálne tvary indiferenčných kriviek. Rovnováha spotrebiteľa pri špeciálnych tvaroch indiferenčných kriviek....
  17. Formovanie individuálneho dopytu .Zdôvodnite priebeh krivky dopytu. Čo znamená dodržanie podmienky ceteris paribus pri analýze dopytu?
  18. Ktoré faktory vyvolávajú zmenu dopytu? Vysvetlite, čo znamená posun krivky dopytu a posun po krivke dopytu.
  19. Mikroekonomický prístup k označeniu štruktúry spotrebovávaných statkov. Analyzujte vplyv základných faktorov dopytu na správanie spotrebiteľa pri jednotlivých skupinách spotrebných statkov.
  20. Vplyv zmeny dôchodku spotrebiteľa na dopyt.Analyzujte tento vplyv pri rôznych druhoch statkov. Načrtnite ICC krivku , ak dôchodok spotrebiteľa tri krát vzrastie...
  21. Engelova krivka. Aký je vzťah medzi dôchodkovo spotrebnou krivkou a Engelovou krivkou? Čo vyjadruje Engelov zákon?
  22. Vplyv zmien ceny statku na dopyt. Ktorá krivka zachytáva tieto zmeny? Vysvetlite súvislosť s krivkou dopytu.
  23. Trhový dopyt a individuálný dopyt. Uveďte tri výnimky zo zákona dopytu.
  24. Substitučný a dôchodkový efekt. Vplyv akých zmien na dopyt vyjadrujú tieto efekty? Na grafe vysvetlite celkový efekt.
  25. Elasticita dopytu.Vysvetlite podstatu cenovej a dôchodkovej elasticity dopytu. Uveďte zakladné vzťahy pre cenovú a dôchodkovú elasticitu...
  26. Firma, základná charakteristika, cieľ firmy. Teórie firmy.
  27. Úloha a funkcie firmy , právne formy podnikania.
  28. Firma a jednotlivé trhy. Na jednoduchej schéme vysvetlite vzťah medzi hodnotou výroby a ziskom. Čo je pridaná hodnota?
  29. Životný cyklus výrobku, charakterizujte jednotlivé fázy. Znázornite cenovo akceptačnú zónu a optimálnu cenu výrobku.
  30. Stručne analyzujte základné mikroekonomické veličiny charakterizujúce prosperitu a výkonnosť podnikateľského subjektu. Vymedzte základné vzťahy.
  31. Výrobný proces, všeobecná charakteristika z hľadiska vstupov a výstupov z výrobného procesu, voľba vhodnej technológie.
  32. Produkčné funkcie, ich podstata z mikroekonomického hľadiska. Dôležitosť časového hľadiska pre voľbu technológie....
  33. Krátkodobé produkčné funkcie. Aké veličiny môžeme vypočítať na základe špeciálnej produkčnej funkcie..
  34. Dlhodobé produkčné funkcie. Základné vlastnosti dlhodobej produkčnej funkcie.
  35. Izokvanta, jej vlastnosti. Hraničná miera technickej substitúcie...
  36. Nákladová funkcia, jej grafické znázornenie. Porovnajte s rozpočtovou priamkou.
  37. Nákladové optimum firmy. Vysvetlite, ktorá výrobná stratégia predstavuje nákladové optimum firmy...
  38. Výnosy z rozsahu. Charakterizujte formy výnosov z rozsahu a graficky ich znázornite.
  39. Náklady firmy z mikroekonomického hľadiska a nákladové funkcie z mikroekonomického aspektu. Základná charakteristika...
  40. Vychádzajte z nákladovej funkcie a charakterizujte celkové náklady, hraničné náklady a priemerné náklady.
  41. Náklady v dlhom období a náklady v krátkom období. Graficky znázornite funkciu nákladov a funkciu tržieb, vyznačte ziskovú zónu a optimálny objem produkcie.
  42. Trhová štruktúra, dokonale konkurenčný trh a firma na trhu dokonalej konkurencie...
  43. Rozhodovanie o výstupe v krátkom období. Zisk a strata firmy, vysvetlite na grafe...
  44. Rozhodovanie firmy o výstupe v dlhom období. Optimálný výstup firmy v dlhom období.
  45. Rovnováha firmy na trhu dokonalej konkurencie v krátkom období...
  46. Nedokonalá konkurencia, jej príčiny. Monopol, cena a zisk monopolu.
  47. Negatívné dôsledky pôsobenia monopolu. Čo je strata hraničného úžitku...
  50. Trh výrobných faktorov, základné determinanty. Ceny výrobných faktorov.