Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 547   projektov
4 nových

Medzinárodné štandardy účtovného vykazovania (IFRS - International Financial Reporting Standards)

«»
Prípona
.zip
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
24 x
Veľkosť
0,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42430
Posledná úprava
31.08.2013
Zobrazené
798 x
Autor:
mana1982
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Súčasti, ktoré musí obsahovať každá ÚJ podľa IFRS
Teoretickým základom zostavovania účtovnej závierky podľa IFRS je Koncepčný rámec na zostavenie a vykazovanie účtovnej závierky. Nie je nadradený medzinárodným, resp. národným účtovným štandardom. Účtovnej závierke sa venuje IAS 1 – Prezentácia účtovnej závierky a IAS 7 – Výkazy peňažných tokov, v ktorých sa podrobnejšie opisujú jednotlivé súčasti účtovnej závierky, kladie hlavne dôraz aby každá súčasť účtovnej závierky bola jasne identifikovaná. IAS 1 – Prezentácia účtovnej závierky stanovuje všeobecné požiadavky na prezentáciu, návody týkajúce sa jej štruktúry a minimálne požiadavky na jej obsah. Predpisuje zásady prezentácie riadnej účtovnej závierky, aby sa zabezpečila porovnateľnosť tak s účtovnými závierkami predchádzajúcich období, ako aj s účtovnými závierkami iných jednotiek. IAS1 sa nevzťahuje na štruktúru a obsah účtovnej závierky v priebehu roka v skrátenej štruktúre, ktorá sa pripravuje s IAS 34 – Finančné vykazovanie v priebehu roka. Účtovná závierka v úplnej štruktúre podľa IAS 1. 

Prezentácia účtovnej závierky
účinného od roku 2009 obsahuje tieto súčastí:
- výkaz finančnej situácie ku koncu účtovného obdobia (súvaha ku koncu obdobia),
- výkaz komplexného výsledku za účtovné obdobie,
- výkaz peňažných tokoch za účtovné obdobie,
- výkaz zmien vlastného imania za účtovné obdobie,
- poznámky obsahujúce prehľad významných účtovných zásad a ďalšie vysvetľujúce informácie,
- výkaz finančnej situácie k začiatku najskoršieho porovnávacieho obdobia, keď účtovná jednotka
retrospektívne uplatní účtovnú politiku
...

Kľúčové slová:

IFRS

vypracované otázkyObsah:
 • 1. Súčasti, ktoré musí obsahovať každá ÚZ podľa IFRS
  2. Štruktúra predpisov IFRS
  3. V čom sa prejavuje princíp „Going Concern“ pri oceňovaní
  4. Ktoré účtovné jednoty musia v SR zostaviť účtovnú závierku podľa IFRS
  5. Ktoré ÚJ môžu pre účely zákona o účtovníctve v SR zostaviť ÚZ podľa IFRS
  6. Definície majetku, záväzkov, nákladov a výnosov podľa IFRS a rozdiel v porovnaní s definíciami v legislatíve SR
  7. Môže sa stať, že položka spĺňa definíciu majetku (záväzkov) a napriek tomu nie je vykázaná v súvahe?
  8. Vymedzenie krátkodobého majetku podľa IFRS a jeho porovnanie s vymedzením v legislatíve SR
  9. Ktoré z finančných ukazovateľov a prečo môžu byť ovplyvnené nesprávnym zaradením dlhodobého majetku medzi krátkodobý?
  10. Za akých okolností sa môže ÚJ odchýliť od požiadaviek IFRS?
  11. Ktoré z finančných ukazovateľov a prečo by mohli byť ovplyvnené, ak by sa majetok ÚJ mohol kompenzovať so záväzkami?
  12. Ktoré z finančných ukazovateľov a prečo by mohli byť ovplyvnené, ak by sa náklady ÚJ mohli kompenzovať s výnosmi?
  13. Uveďte príklady, kedy sa môžu náklady a výnosy podľa IFRS kompenzovať
  14. Uveďte príklady, kedy sa v rámci IFRS môžu majetok a záväzky kompenzovať
  15. Prehľad stavu a zmien rezerv sa uvádza v poznámkach či v osobitnom výkaze?
  16. Čo v prípade, ak na nejakú transakciu neexistuje predpis IFRS?
  17. Čo v prípade, ak bol predpis IFRS už vydaný, ale ÚJ ho ešte nezačala uplatňovať?
  18. Ako sa v ÚJ zohľadní zmena bilančnej politiky, ku ktorej došlo v dôsledku vydania nového/novelizovaného predpisu AIS 8
  19. Ako sa v ÚZ zohľadní zmena bilančnej politiky, ku ktorej došlo v dôsledku rozhodnutia ÚJ?
  20. Ako sa v ÚZ obsahujúce údaje za rok 2010 a 2009 zohľadní zmena účtovného odhadu (napr. životnosti majetku obstaraného v roku 2007), ku ktorému došlo v 1. 1. 2010?
  ...
  39. Ak sa na ocenenie dlhodobého majetku podľa IAS 16 použije fair value, musí sa stanovovať každý rok?
  40. Ktoré faktory ovplyvňujú výšku ročných odpisov z daného dlhodobého majetku?
  41. Ako sa zabezpečí, že zvyšková hodnota, metóda odpisovania a doba ekonomickej životnosti dlhodobého majetku sú vždy aktuálne?
  42. Ako sa stanovuje fair value?
  43. V čom spočíva tzv. komponentné odpisovanie?
  44. Patent bol obstaraný za 20 000 EUR, oprávky sú 10 000, fair value je 24 000; ako sa má pri ocenení na fair value naložiť s oprávkami?
  45. Aký vplyv na VH bude mať precenenie DM so životnosťou 20 rokov (spadajúceho pod IAS 16 resp. IAS 38) fair value, ktorý je vyššia ako aktuálna účtovná hodnota tohto majetku?
  46. Ktoré kategórie nehmotného majetku sa neodpisujú?
  ...
  71. IAS 18 sa týka výnosov, alebo výnosov z bežnej činnosti?
  72. Aké bilančné podvody zamerané na vykazovanie nadhodnotených výnosov by ste uviedli ako príklad?
  73. Aký je mechanizmus bilančného podvodu v prípade, ak si dve spoločnosti navzájom vymenia rovnaký tovar a vykážu v rámci výnosov z bežnej činnosti?
  74. Uveďte príklady na alternatívy bilančnej politiky, ktoré pripúštajú predpisy IFRS.
  75. Uveďte príklady na uplatnenie úsudku manažmentu pri oceňovaní a vykazovaní podľa IAS 8
  76. V prípade odpisovanie majetku obstaraného za 30 000, odpisovaného metódou lineárneho odpisovania a to po dobu životnosti stanovej na 20 rokov, čo z týchto informácii reprezentuje bilančnú politiku a čo účtovné odhady.
  77. Kedy sa môže meniť bilančná politika a aký to bude mať vplyv na informácie prezentované v účtovnej závierke za minulý rok?
  78. Kedy sa môžu meniť účtovné odhady a aký to má vplyv na informácie prezentované v účtovnej závierke za minulý rok?
  79. V ktorej časti ÚZ sa zverejňujú doplňujúce informácie o bilančnej politike, účtovných odhadoch a zmene stavu významných kategórií majetku a záväzkov
  80. Aké doplňujúce informácie sa zverejňujú v súvislosti s rezervami a prezentujú sa podobné informácie aj o iných kategóriách záväzkov (resp. majetku)
  81. Aký je vzťah medzi AIS 16, IAS 18, IAS 39, IAS 11 a rezervami
  82. Aké sú anglické výrazy pre rezervy a provízie?
  ...
  95. Ak po odpracovaní 4 rokov majú zamestnanci nárok na 500 za každý z týchto odpracovaných rokov, a diskontná sadzba je 2 %, aké budú prevádzkové náklady a úroky za prvé dva roky?
  96. Kedy vzniká nárok na požitky pri predčasnom ukončení zamestnania podľa IAS 19
  97. Faktory, ktoré sa musia brať do úvahy pri stanovení výšky záväzky z programu zo stanovenými požitkami
  98. Čo sú to náklady minulej služby
  99. Ktorý štandard sa zaoberá zamestnaneckými požitkami, ktoré sú poskytované vo forme akcií, alebo ktorých výška závisí od hodnoty akcií?
  101. Môže byť cena použitá pri transakcii so spriaznenou stranou použitá na stanovenie fair value (objektívnej/reálnej hodnoty)?
  102. Uveďte príklady aspoň 3 právnych predpisov v SR, ktoré sa zaoberajú rôznymi spriaznenými stranami
  103. Ktoré informácie sa majú podľa AIS 24 poskytovať v ÚZ vo vzťahu ku spriazneným stranám?

Zdroje:
 • Prednášky
 • Poznámky