Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 546   projektov
0 nových

Kompletné vypracované otázky z Účtovníctva na skúšku

«»
Prípona
.zip
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
43 x
Veľkosť
0,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41501
Posledná úprava
03.02.2013
Zobrazené
2 295 x
Autor:
matka1683291
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Kompletne vypracované otázky na skúšku Účtovníctvo zimný semester

1. Vysvetlite podstatu účtovníctva, jeho význam, cieľ a funkcie
Podstata účtovníctva
Účtovníctvo je najucelenejší systém ekonomických informácií v peňažnom vyjadrení, ktorý ich presne a spoľahlivo zaznamenáva a v pravidelných intervaloch poskytuje používateľom na prijímanie rozhodnutí. Účtovníctvo sa viaže na ekonomický celok – účtovnú jednotku.
Účtovnými jednotkami v SR sú:
1. všetky PO, ktoré majú sídlo na území Slovenskej republiky
2. zahraničné osoby, ak na území SR podnikajú, alebo vykonávajú inú činnosť podľa osobitných predpisov
3. FO, a to: - ktoré podnikajú, alebo
- vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov
FO, ktorá vedie daňovú evidenciu na základe Zákona o dani z príjmov nie je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve.
PO osobami, ktoré sú účtovnými jednotkami, sú organizácie zriadené na rôzne účely. Napríklad: na účel podnikania (napr. obchodné spoločnosti), rozpočtové organizácie, nadácie, Sociálna poisťovňa,...
...

2. Charakterizujte používateľov informácií z účtovníctva a uveďte ich informačné potreby
Používatelia informácií z účtovníctva: sú FO a PO, ktoré prijímajú rozhodnutia vo vzťahu ku konkrétnej účtovnej jednotke.
Členia sa na:
1. interných (manažéri, investori, ktorí sú súčasne manažérmi)
2. externých (investori, ktorí nie sú manažéri, zamestnanci, finanční veritelia, dodávatelia a iní obch. veritelia, zákazníci (odberatelia), vláda, štátne a samospr. orgány, verejnosť, konkurenčné podniky)
Rozdiel v informačných potrebách interných a externých používateľov viedol k vzniku dvoch zložiek (podsystémov) účtovného inf. systému, ktorými sú:
- manažérske účtovníctvo a
- finančné účtovníctvo

Manažérske účtovníctvo sa zaoberá poskytovaním ekonomických informácií, ktoré potrebujú riadiaci pracovníci pre rozhodovanie a kontrolu riadených procesov.
Súčasná právna úprava účtovníctva používa v tejto súvislosti všeobecné označenie „vnútroorganizačné účtovníctvo“.
...

Kľúčové slová:

vypracované otázky na skúšku

účtovníctvo

účtovná jednotka

vlastné imanie

členenie nákladov

účtovné zásady

pravidlá účtovaniaObsah:
 • 1. Vysvetlite podstatu účtovníctva, jeho význam, cieľ a funkcie
  2. Charakterizujte používateľov informácií z účtovníctva a uveďte ich informačné potreby
  3. Vysvetlite požiadavky používateľov účtovníctva na informácie prezentované v účtovnej závierke...
  4. Charakterizujte základné pojmy v účtovníctve (účtovná jednotka, predmet účtovníctva...
  5. Charakterizujte majetok ako súčasť aktív, uveďte jeho definíciu zo zákona o účtovníctve...
  6. Vysvetlite triedenie majetku a obsah základných skupín a podskupín majetku podľa...
  7. Charakterizujte záväzky ako súčasť pasív, uveďte ich definíciu zo zákona o účtovníctve a vysvetlite ju.
  8. Vysvetlite triedenie záväzkov a obsah základných skupín a podskupín záväzkov podľa...
  9. Charakterizujte vlastné imanie ako súčasť pasív, uveďte a vysvetlite položky vlastného imania...
  10. Vysvetlite podstatu bilančného princípu v účtovníctve, základnú bilančnú rovnicu a jej zobrazenie v súvahe..
  11. Charakterizujte náklady vo všeobecnosti, uveďte prístupy k ich členeniu, uveďte definíciu nákladu zo zákona...
  12. Vysvetlite členenie nákladov a obsah základných skupín nákladov podľa slovenskej právnej úpravy účtovníctva
  13. Charakterizujte výnosy vo všeobecnosti, uveďte definíciu výnosu zo zákona o účtovníctve a vysvetlite ju.
  14. Vysvetlite členenie výnosov a obsah základných skupín výnosov podľa...
  15. Vysvetlite priamy alebo nepriamy vplyv vzniku nákladu na tok peňažných prostriedkov a priamy alebo nepriamy vplyv...
  16. Vymenujte a vysvetlite zásady uplatňované pri účtovaní nákladov a výnosov
  17. Uveďte definíciu výsledku hospodárenia zo zákona o účtovníctve; objasnite podstatu zisťovania...
  18. Charakterizujte účtovné prípady, uveďte a vysvetlite ich triedenie podľa ich...
  19. Účtovné prípady nepôsobiace na výsledok hospodárenia
  20. Účtovné prípady pôsobiace na výsledok hospodárenia
  21. Vymenujte a vysvetlite účtovné prípady pôsobiace na vlastné imanie a ich zobrazenie v súvahe
  22. Vysvetlite vzťah cieľa účtovníctva (účtovnej závierky), kvalitatívnych charakteristík..
  23. Vysvetlite podstatu účtovných zásad a účtovných metód a vzťah medzi nimi. Uveďte členenie účtovných zásad...
  24. Charakterizujte elementárne účtovné zásady, vymenujte ich a vysvetlite ich podstatu.
  25. Charakterizujte všeobecne uznávané účtovné zásady, vymenujte ich a vysvetlite ich podstatu.
  26. Charakterizujte právnu úpravu účtovníctva v Slovenskej republike.
  27. Charakterizujte zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a uveďte (stručne) jeho obsah.
  28. Charakterizujte opatrenia Ministerstva financií SR pre oblasť účtovníctva...
  30. Charakterizujte nadnárodnú úpravu účtovníctva a proces konvergencie IFRS a US GAAP.
  29. Vysvetlite širšie súvislosti právnej úpravy účtovníctva vyplývajúce z členstva...
  31. Vysvetlite podstatu účtu a zásadu podvojnosti účtovania. Vymenujte druhy účtov...
  32. Vysvetlite pravidlá účtovania na súvahových účtoch
  33. Vysvetlite pravidlá účtovania na výsledkových účtoch.
  34. Vysvetlite postup vyčíslenia výsledku hospodárenia prostredníctvom...
  35. Opíšte teoreticky postup účtovania a vysvetlite ho na príklade:
  36. Účtová osnova. Rámcová účtová osnova pre podnikateľov. Účtový rozvrh.
  37. Vysvetlite ekonomický obsah účtových tried rámcovej účtovej osnovy pre podnikateľov
  38. Vysvetlite rozdiely a vzájomné väzby syntetických účtov a analytickej evidencie
  39. Charakterizujte účtovný záznam a vysvetlite požiadavky kladené na účtovný záznam...
  40. Vysvetlite význam účtovných dokladov, ich funkcie, členenie a náležitosti.
  41. Charakterizujte obeh účtovných dokladov v účtovnej jednotke...
  42. Vysvetlite pojem účtovný zápis, uveďte a vysvetlite požiadavky kladené na účtovné zápisy...
  43. Automatizované spracovanie účtovných záznamov
  44. Podstata oceňovania
  45. Vymenujte a charakterizujte oceňovacie veličiny podľa platnej...
  46. Vysvetlite pojem „deň ocenenia“ a použitie oceňovacích veličín pri...
  47. Vymenujte oceňovacie veličiny používané ku dňu uskutočnenia účt. prípadu...
  48. Vysvetlite spôsob ocenenia majetku pri jeho úbytku, objasnite podstatu...
  49. Vysvetlite oceňovanie majetku a záväzkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje...
  50. Charakterizujte vnútornú kontrolu správnosti účtovníctva ako súčasť...
  51. Vysvetlite kontrolu vecnej správnosti účtovníctva.
  52. Vysvetlite kontrolu formálnej správnosti účtovníctva.
  53. Vysvetlite opravu chýb v účtovníctve (v účtovných záznamoch).
  54. Vysvetlite vzťah bežného účtovníctva, účtovnej závierky...
  55. Charakterizujte účtovnú závierku, uveďte jej štruktúru v...
  56. Charakterizujte účtovnú uzávierku a opíšte jej obsah.
  57. Uveďte povinnosti účtovnej jednotky súvisiace s účtovnou závierkou.
  58. Vysvetlite podstatu, obsah a štruktúru súvahy ako súčasti...
  59. Vysvetlite podstatu, obsah a štruktúru výkazu ziskov a strát...
  60. Vysvetlite podstatu, obsah a štruktúru poznámok ako súčasti...

Zdroje:
 • Šlosárová a kol.: Účtovníctvo 2011, IURA Edition, Bratislava