Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 674   projektov
1 nových

Fyziológia živočíchov - vypracované otázky

«»
Prípona
.docx
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
84 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
34874
Posledná úprava
05.01.2012
Zobrazené
2 747 x
Autor:
adulka87
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Krv a telové tekutiny
1.Popíšte rozdelenie telových tekutín:
Je to voda v tele, v kt. sú rozpustené kryštaloidné a koloidné látky, je súčasťou buniek a okolia.
Rozdelenie TT: intracelulárna (vnútrobunková) tekutina - 2/3 vody vo vnútri buniek
- extracelulárna (mimobunková) tekutina - Intersticiálna tekutina (tkanivový mok, lymfa)
- Intravaskulárna tekutina - tekutá zložka krvi - krvná plazma
- Transcelulárna tekutina v telových dutinách - mozgovomiechový mok, kĺbová tekutina, tekutina v obličkových tubuloch, tráviace šťavy
Typy TT: Počas fylogenézy:
- Hydrolymfa: cirkuluje v GIT (mechúrniky, ostnatokožce, ploskavce)
- Hemolymfa: v obehovej sústave (mäkkýše, článkonožce)
- Lymfa: vyúsťuje do krv. obehu (u vyšších skupín živ.)
- Krv: v uzavretej cievnej sústave (stavovce)
2.Vymenujte funkcie krvi:
- zaisťuje životné pochody v bunkách, prenos O2 a CO2, transport živín a katabolitov, transport vitamínov, hormónov, obrana proti mikroorganizmom a toxínom, pri homeostáze,
- izoosmia: stálosť osmot. tlaku
- izohydria: stálosť pH
- izoionia: stálosť vzájomného pomeru iónov
- izovolémia: stálosť rovnakého objemu vody
- termoregulácia
- pri humorálnom riadení
3. Vymenujte všeobecné vlastnosti krvi:
- objem: 7-10% z celkovej telesnej hmotnosti
- normovolémia – normálny objem
- hypovolémia – zníženie množstva krvi
- hypervolémia – zvýšenie množstva krvi
- hematokrit: pomer objemu KB (40 %) k objemu KP (60%)
- farba, chuť, vôňa
- špecifická hmotnosť : 1,042 (koza) – 1,056 (pes)
- teplota, viskozita
- osmotický tlak: prítomnosťou solí (NaCl) a org. látok (bielkovín) = 9,33 kPa
- onkotický tlak: koloidne osmotický, prítomnosťou koloidov (bielkovín) v KP, z celk. osmot. tlaku = 3,3 – 4 kPa (izotonické roztoky, hypertonické roztoky, hypotonické roztoky)

Kľúčové slová:

fyziológia živočíchov

biológia

vylučovanie

metabolizmus

trávenie

dýchanie

obehová sústava

krv

telové tekutinyObsah:
 • KRV A TELOVÉ TEKUTINY
  1. Popíšte rozdelenie telových tekutín
  2.Vymenujte funkcie krvi
  3. Vymenujte všeobecné vlastnosti krvi
  4. Charakterizujte osmotický a onkotický tlak krvi
  5. Uveďte rozdiely medzi krvnou plazmou a krvným sérom
  6. Charakterizujte plazmatické bielkoviny a uveďte ich funkcie
  7. Popíšte tkanivový mok a lymfu
  8. Vymenujte, stručne popíšte jednotlivé bunky krvi a uveďte ich počet a veľkosť
  9. Popíšte erytrocyty
  10. Uveďte zloženie hemoglobínu a jeho formy a zmeny
  11. Popíšte granulocyty
  12. Popíšte agranulocyty
  13. Popíšte tvorbu , životnosť a zánik erytrocytov a leukocytov
  14. Popíšte trombocyty
  15. Vysvetlite pojem hemostáza a vymenujte jej jednotlivé deje
  16. Popíšte činnosť krvných doštičiek v procese hemostázy
  17. Charakterizujte pojem hemokoagulácia a uveďte je fázy
  18. Vymenujte a popíšte krvné skupiny

  OBEHOVÁ SÚSTAVA
  1. Uveďte a popíšte krvné obehy
  2. Popíšte srdcový cyklus
  3. Vysvetlite, akým spôsobom dochádza k vedeniu vzruchov v srdci
  4. Vymenujte a popíšte vlastnosti srdca
  5. Vysvetlite pojmy elektrokardiogram a srdcové ozvy
  6. Popíšte prúdenie krvi v cievach
  7. Popíšte spôsoby regulácie činnosti srdca
  8. Vysvetlite pojmy krvný tlak a pulz, popíšte ich zmeny
  9. Popíšte zmeny regulácie krvného obehu

  DÝCHANIE
  1. Popíšte dýchací cyklus a popíšte typy a druhy dýchania
  2. Popíšte pľúcne objemy a charakterizujte pojem kapacita pľúc
  3. Popíšte parciálne tlaky dýchacích plynov
  4. Vysvetlite pojmy difúzia, transport dýchacích plynov a tkanivové dýchanie
  5. Popíšte spôsoby regulácie dýchania
  6. Vymenujte a popíšte obranné dýchacie reflexy

  TRÁVENIE A VSTREBÁVANIE
  1. Popíšte spôsoby regulácie príjmu potravy
  2. Popíšte a charakterizujte slinné žľazy
  3. Uveďte zloženie a význam slín
  4. Popíšte spôsoby regulácie vylučovania slín
  5. Uveďte zloženie a význam žalúdočnej šťavy
  6. Popíšte spôsoby regulácie vylučovania žalúdočnej šťavy
  7. Charakterizujte motoriku žalúdka
  8. Vymenujte a popíšte funkcie tenkého čreva
  9. Charakterizujte motorku TČ
  10. Popíšte spôsoby regulácie pohybov tenkého čreva
  11. Uveďte zloženie a význam pankreatickej šťavy
  12. Uveďte zloženie a význam črevnej šťavy:
  13. Popíšte spôsoby regulácie vylučovania pankreatickej a črevnej šťavy
  14. Uveďte zloženie, význam a funkcie žlče, žlčových kyselín a ich solí
  15. Uveďte funkcie, význam a motoriku hrubého čreva
  16. Vysvetlite pojem defekácia a popíšte spôsoby jej regulácie
  17. Vysvetlite pojem vstrebávanie a uveďte typy vstrebávania
  18. Popíšte vstrebávanie látok v tráviacej sústave
  19. Popíšte vstrebávanie bielkovín
  20. Popíšte vstrebávanie sacharidov
  21. Popíšte vstrebávanie tukov
  22. Popíšte vstrebávanie vody a elektrolytov
  23. Popíšte vstrebávanie vitamínov, vápnika a železa

  PREMENA LÁTOK A ENERGIE (METABOLIZMUS)
  1. Vysvetlite a charakterizujte pojmy dynamická rovnováha bielkovín, a dusíková bilancia
  2. Vysvetlite a charakterizujte pojmy aminokyselinová hotovosť, labilná zásoba bielkovín, biologická hodnota bielkovín a bielkovinové minimum.
  3. Popíšte intermediárnu premenu AMK
  4. Uveďte konečné produkty bielkovín
  5. Popíšte spôsoby regulácie premeny blk
  6. Vymenujte a charakterizujte lipoproteíny krvnej plazmy
  7. Popíšte premenu tukov v pečeni a vysvetlite pojmy zásobný a funkčný tuk
  8. Uveďte zdroje glukózy pre organizmus
  9. Popíšte akým spôsobom je glu v organizmu utilizovaná
  10. Charakterizujte pojmy glykémia a glukozúria
  11. Popíšte spôsoby regulácie premeny tukov a sacharidov
  12. Popíšte proces utilizácie E a uveďte spôsoby merania premeny E
  13. Vysvetlite pojem energetická hodnota krmiva
  14. Vysvet1ite pojmy energetický ekvivalent a respiračný kvocient
  15. Charakterizujte základný, štandardný a celkový metabolizmus, špecifický dynamický efekt
  16. Popíšte bilanciu a potrebu energie a riadenie premeny energie

  FYZIOLÓGIA VYLUČOVANIA
  1. Uveďte a charakterizujte funkcie obličiek
  2. Popíšte glomerulámu filtráciu
  3. Popíšte činnosť obličkových tubulov
  4. Popíšte spôsoby riadenia tvorby a vylučovania moču
  5. Popíšte činnosť vývodných močových ciest a charakterizujte pojem mikcia
  6. Popíšte spôsoby riadenia činnosti močových vývodných ciest
  7. Vymenujte a popíšte fyzikálno-chemické vlastnosti moču

  FYZIOLÓGIA NERVOVEJ BUNKY
  1. Vysvetlite pojmy dráždivosť, vodivosť neurónu a excitácia
  2. Charakterizujte a popíšte zmeny dráždivosti axónu vyvolané nervovým vzruchom
  3. Charakterizujte podnet a uveďte veličiny, od ktorých závisí efekt pôsobenia podnetu
  ...

  FYZIOLÓGIA SVALOVÉHO VLÁKNA
  1. Popíšte motorickú inerváciu svalového vlákna
  2. Popíšte senzitívnu a autonómnu inerváciu svalového vlákna
  ...

  FYZIOLÓGIA CNS
  1. Popíšte mozog
  ...

  FYZIOLÓGIA ENDOKRINNÉHO SYSTÉMU
  1. Uveďte definíciu hormónov, ich skupiny a spôsoby riadenia endokrinných funkcií
  ...

  FYZIOLÓGIA ROZMOŽOVANIA
  1. Vysvet1ite pojem pohlavný dimorfizmus
  ...

  FYZIOLÓGIA LAKTÁCIE
  ...

  TERMOREGULÁCIA
  ...