Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 007   projektov
0 nových

Finančné právo 2

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
63 x
Veľkosť
0,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41017
Posledná úprava
12.01.2013
Zobrazené
2 919 x
Autor:
pali.borkas
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1. Pojmy „správa daní“ a „daňové konanie“, zásady, ktorými sa riadi daňové konanie
Právna úprava: a) zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok)
b) zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov

Správa daní – je širší pojem ako daňové konanie. Obsahuje najmä evidenciu a registráciu daňových subjektov, ich vyhľadávanie, overovanie podkladov potrebných na správne a úplné zisťovanie dane, daňové konanie, daňová kontrola, evidencia daní a preddavkov vrátane vysporiadania daňových preplatkov a daňových nedoplatkov, daňové exekučné konanie a ďalšie činnosti správcu dane a iných orgánov (§1a, c) – 511/1992)

Daňové konanie – predstavuje zákonom regulovaný postup správcu dane a účastníkov daňového konania, ktorého cieľom je zabezpečiť správne vyrúbenie a vybranie daní. V rámci konania sa rozhoduje o právach a povinnostiach daňových subjektov, kt. vyplývajú z hmotnoprávnych aj procesnoprávnych ustanovení...

2. Miestna príslušnosť správcu dane, daňové subjekty, účastníci daňového konania a tretie osoby v daňovom konaní.
Právna úprava: - zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov
Miestna príslušnosť správcu dane – je daná spravidla sídlom PO, inak miestom skutočného vedenia; trvalým pobytom alebo miestom obvyklého zdržiavania sa FO. Pre FO, ktoré nemajú na území SR trvalý pobyt a ani sa na území SR trvale nezdržujú je miestne príslušný Daňový úrad Bratislava I. Ak nemožno aplikovať tento režim, tak miestna príslušnosť sa spravuje miestom, kde daňový subjekt vykonáva prevažnú časť činnosti, ktorej výsledky sú predmetom zdanenia, prípadne miestom, v ktorom sa nachádza prevažná časť jeho nehnuteľného majetku. Ak ani potom nemožno určiť miestnu príslušnosť a ide o daň spravovanú príslušnými územnými finančnými orgánmi, miestne príslušným bude Daňový úrad Bratislava I. Podľa miesta prechodu štátnej hranice sa spravuje miestna príslušnosť okamihom prechodu tovaru podliehajúceho zdaneniu (DPH)...

Kľúčové slová:

správa daní

daňové konanie

daňová exekúcia

legalizácia príjmov

clo

devízové rezervy

štátne fondy v SR

bankový dohľadObsah:
 • 1. Pojmy „správa daní“ a „daňové konanie“, zásady, ktorými sa riadi daňové konanie
  2. Miestna príslušnosť správcu dane, daňové subjekty, účastníci daňového konania a tretie osoby v daňovom konaní.
  3. Základná charakteristika prípravného konania podľa zák. č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
  4. Daňová exekúcia, spôsoby vykonávania daňovej exekúcie.
  5. Základná charakteristika vyrubovacieho konania v daňovom konaní.
  6. Riadne a mimoriadne opravné prostriedky v daňovom konaní.
  7. Daňová kontrola a ukladanie pokút v daňovom konaní
  8. Poplatková sústava v Slovenskej republike a jej právna úprava .
  9. Správne poplatky - charakteristika podľa jednotlivých prvkov ich právnej konštrukcie, vyberanie, platenie a správa.
  10. Legalizácia príjmov z trestnej činnosti
  11. Súdne poplatky - charakteristika podľa jednotlivých prvkov ich právnej konštrukcie, vyberanie, platenie a správa.
  12. Clo, jeho podstata, funkcie, druhy a základný rámec právnej úpravy cla v SR.
  13. Orgány štátnej správy v colníctve – právne postavenie a pôsobnosť.
  14. Základná charakteristika colného konania, konanie pri vyrubovaní a platení cla.
  15. Základná charakteristika colného konania. Subjekty vystupujúce v colnoprávneho vzťahu, predmet cla, základ a sadzba cla, platenie a vymáhanie cla.
  16. Pojmy mena a peniaze a ich vzájomný vzťah, základné znaky meny, právna úprava meny Euro a peňažného obehu v Slovenskej republike.
  17. Sústava zákonných peňazí v SR a ich základná charakteristika.
  18. Ochrana meny Euro podľa zákona o NBS, vykonávacej vyhlášky NBS a ostatných relevantných právnych predpisov.
  19.Právna úprava výmeny opotrebovaných peňazí za neopotrebované a jej režim
  20. Úlohy NBS na úseku meny a peňažného obehu
  21. Právna úprava meny a jej zakotvenie vo finančnom práve (pozri 16.)
  22. Pravidlá obehu zákonných peňazí
  23. Pojem a druhy devízových rezerv
  24. Právna úprava obchodovania s devízovými hodnotami. Nadobúdanie nehnuteľností cudzozemcami v SR.
  25. Devízový dohľad, opatrenia na nápravu a sankcie
  26. Pojem a charakteristika tuzemcov a cudzozemcov podľa devízového zákona, ich práva a povinnosti
  27. Devízové orgány a ich právna podstata
  28. Devízové licencie
  29. Devízové povolenia a ich právna podstata
  30. Štátne fondy v SR
  31. Štrukturálne fondy EÚ a Kohézny fond
  32. Fnančný trh – pojem, členenie, základný rámec právnych predpisov upravujúcich túto oblasť
  33. NBS – právne postavenie, orgány, cieľ, hlavné úlohy
  34. Vznik, postavenie a úlohy Európskej centrálnej banky
  35. Banky ako súčasť finančného trhu. Právna úprava komerčného bankovníctva v SR
  36. Právne postavenie obchodných bánk, ich činnosť a organizácia
  37. Kapitálový trh. Základný rámec právnej úpravy kapitálového trhu
  38. Správcovské spoločnosti, stavebné sporiteľne ako súčasť finančného trhu
  39. Právna úprava kolektívneho investovania
  40. Právna úprava nástrojov finančného a kapitálového trhu
  41. Poisťovne ako súčasť finančného trhu. Právna úprava, postavenie a úlohy v SR
  42. Podstata a význam poistenia a zaistenia
  43. Bankový dohľad nad činnosťou komerčných bánk, sankcie, nútená správa
  44. Dohľad nad finančným trhom
  46. Platobný styk a jeho právna úprava

Zdroje:
 • PAULIČKOVÁ, A. – BAKEŠ, M. a kol.: Finančné právo na Slovensku a v Čechách. 1.vyd. Eurounion 2007, Bratislava KRÁLIK J., - JAKUBOVIČ, D. Finančné právo. Bratislava: VEDA 2004, Bratislava. BAKEŠ, M. – KARFÍKOVÁ, M. – MARKOVÁ, H.: Finanční právo. 5. upravené vydání. C. H. Beck 2009, Praha