Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 031   projektov
0 nových

Analýza účtovnej závierky - vypracované otázky na skúšku

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
105 x
Veľkosť
0,8 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
14931
Posledná úprava
15.10.2011
Zobrazené
4 128 x
Autor:
-
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Vypracované otázky na ústnu skúšku z predmetu Analýza účtovnej závierky od prof. Ing. Anny Šlosárovej, PhD.

1. Charakteristika účtovníctva z praktického a teoretického hľadiska
Účtovníctvo vzniklo z potrieb praxe. Najskôr sa vyvinulo jednoduché účtovníctvo, neskôr podvojné účtovníctvo. V súčasnosti v tejto súvislosti hovoríme o dvoch sústavách účtovníctva:
1. sústave podvojného účtovníctva
2. sústave jednoduchého účtovníctva
Líšia sa predovšetkým tým, akým spôsobom sa zaznamenávajú informácie, ktoré sú predmetom účtovníctva. Ich spoločným znakom je, že sú nástrojom zistenia výsledku hospodárenia príslušného subjektu. 
Cieľom účtovníctva je poskytovať informácie o finančnej situácii, výnosnosti a peňažných tokoch účtovnej jednotky...

2. Obsah účtovníctva z časového hľadiska
Každá ÚJ existuje nepretržite od svojho vzniku až po zánik. Pri vzniku ÚJ sa vyhotoví otváracia súvaha. Priebeh hospodárskej činnosti ÚJ počas jej existencie je potrebné kvantifikovať, čo s zabezpečuje vedením účtovníctva. Výsledným produktom spracovania informácii o činnosti ÚJ za určité obdobie je účtovná závierka.
Časový úsek medzi dňami, ku ktorým sa zostavujú dve po sebe idúce účtovné závierky sa nazýva účtovné obdobie...

Kľúčové slová:

analýza účtovnej závierky

účtovná závierka

účtovné metódy

metódy finančnej analýzy

tiché rezervy

inventarizáciaObsah:
 • 1. Charakteristika účtovníctva z praktického a teoretického hľadiska.
  2. Obsah účtovníctva z časového hľadiska.
  3. Právna úprava účtovnej závierky podnikateľov.
  4. Cieľ účtovnej závierky.
  5. Úlohy účtovnej závierky.
  6. Druhy účtovných závierok.
  7. Ukazovatele účtovnej závierky podnikateľskej účtovnej jednotky.
  8. Charakteristika a obsah bilančnej politiky.
  9. Všeobecne uznávané účtovné zásady.
  10. Účtovné metódy.
  11. Tiché rezervy.
  12. Vnútorné predpisy účtovnej jednotky pre oblasť účtovníctva.
  13. Obsah prác na konci účtovného obdobia – stručná charakteristika.
  14. Účtovná uzávierka – pojem a obsah.
  15. Inventarizácia.
  16. Preskúmanie zhody syntetických účtov a analytickej evidencie.
  17. Kontrola princípu bilančnej kontinuity.
  18. Kontrola účtu 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní.
  19. Časové rozlíšenie nákladov a výnosov.
  20. Prepočet majetku a záväzkov v cudzej mene na menu euro ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
  21. Zaúčtovanie účtovných prípadov na účtoch, ktoré nesmú mať ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, konečný zostatok.
  22. Výpočet a zaúčtovanie odloženej dane z príjmov.
  23. Doúčtovanie nevyfakturovaných splnených dodávok majetku a poskytnutých služieb.
  24. Zistenie a zaúčtovanie pohľadávok s neurčitou výškou.
  25. Zistenie dôvodov na účtovanie rezerv a stanovenie ich výšky.
  26. Zistenie dôvodov na zaúčtovanie opravných položiek a stanovenie ich výšky.
  27. Spresnenie výšky záväzkov.
  28. Stanovenie a zaúčtovanie reálnej hodnoty majetku a záväzkov.
  29. Analýza zmien účtovných zásad a účtovných metód, zmien v účtovných odhadoch a chýb.
  30. Doúčtovanie ostatných účtovných prípadov bežného účtovného obdobia.
  31. Spresnenie štruktúry výsledku hospodárenia.
  32. Výpočet výsledku hospodárenia, výpočet a zaúčtovanie splatnej dane z príjmov.
  33. Kontrola správnosti účtovných zápisov.
  34. Uzatvorenie účtovných kníh.
  35. Štruktúra individuálnej účtovnej závierky.
  36. Všeobecné požiadavky na zostavenie individuálnej účtovnej závierky a s tým súvisiace povinnosti účtovnej jednotky.
  37. Obsah a štruktúra súvahy.
  38. Členenie majetku.
  39. Členenie zdrojov majetku.
  40. Horizontálna štruktúra súvahy.
  41. Vykazovanie pohľadávok a záväzkov v súvahe.
  42. Vykazovanie účtov s premenlivým zostatkom v súvahe.
  43. Vykazovanie účtu 261 – Peniaze na ceste, účtu 221 – Bankové účty, účtov krátkodobého finančného majetku v súvahe.
  44. Obsah a štruktúra výkazu ziskov a strát.
  45. Zásady vypĺňania výkazu ziskov a strát.
  46. Poznámky ako súčasť účtovnej závierky – všeobecná charakteristika.
  47. Prehľad zmien vlastného imania.
  48. Štvorbilančný systém účtovníctva.
  49. Prehľad peňažných tokov – charakteristika základných pojmov (peňažné toky, čisté peňažné toky, peňažné prostriedky, peňažné ekvivalenty, cieľ prehľadu peňažných tokov).
  50. Obsah peňažných tokov z jednotlivých činností.
  51. Metódy zostavovania prehľadu peňažných tokov.
  52. Všeobecná charakteristika finančnej analýzy.
  53. Charakteristika základných pojmov používaných vo finančnej analýze.
  54. Vstupné a výstupné údaje finančnej analýzy.
  55. Metódy finančnej analýzy.
  56. Analýza finančnej situácie na podklade absolútnych ukazovateľov súvahy.
  57. Analýza výnosnosti na podklade absolútnych ukazovateľov výkazu ziskov a strát.
  58. Ukazovatele aktivity a ich ekonomická interpretácia.
  59. Analýza výsledku hospodárenia. Ukazovatele rentability a ich ekonomická interpretácia.
  60. Analýza likvidity. Ukazovatele zadlženosti a ich ekonomická interpretácia.
  61. Ukazovatele konštruované na báze cash flow a ich ekonomická interpretácia.

Zdroje:
 • Analýza účtovnej závierky, prof. Anna Šlosárová, PhD., a kol., vydavateľstvo Iura Edition, rok 2006
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko