Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 784   projektov
8 nových

Podnikové financie - Fetisovová Elena (Vypracované otázky 9 testov - každý obsahuje 4 otázky a k nim odpovede)

«»
Prípona
.doc
Typ
testy
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13773
Posledná úprava
17.06.2021
Zobrazené
994 x
Autor:
reamon87
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Získavanie vlastného kapitálu z externých zdrojov v a.s. (charak. druhy akcií, práva a povinnosti akcionárov, výpočet odberného práva). Vlastný kapitál z externých zdrojov prichádza do podniku pri jeho založení ako pôvodný vklad vlastníka (vlastníkov). Ak v priebehu podnikového hospodárenia vznikne dodatočná potreba vlastného kapitálu a podnik nemá dostatok interných zdrojov, dochádza k ďalšiemu vlastníckemu vkladu. V a.s. získavajú prvotné vybavenie základným imaním, emisiou akcií a ich umiestnením na kapitálovom trhu. Právne predpisy v jednotlivých štátoch určujú potrebnú mimoriadnu výšku ZI pre tieto spoločnosti rôzne. Akcie a ich typy: Akcia je cenný papier stelešňujúci vlastnícke právo. Majiteľ akcie (akcionár) je vlastníkom príslušnej časti majetku spoločnosti, kt. akciu vydala (emitovala). Druhy: 1. akcie, kt. znejú ma istú pevnú sumu majú nominálnu hodnotu. 2. podielové akcie, kt. predstavujú istý podiel vlastného imania podniku. Akcie sa môžu emitovať ako, akcie na majiteľa a ako akcie na meno. Podľa spôsobu označenia vlastníka na listinné cenné papiere a zaknihované cenné papiere. Podľa rozsahu práv a povinností spojených s ich vlastníctvom: kmeňové-, prioritné-, a zamestnanecké akcie. Kmeňové akcie - práva akcionárov: -právo podielať sa na riadení podniku (hlasovacie právo), -právo získavania dividend (podiel na zisku), -právo na podiel z likvidačného výnosu pri likvidácii spoločnosti, -právo na zachovanie pôvodného podielu na majetku firmy (odberné právo /predkupné/ - majitelia majú právo nakupovať „mladé“ akcie. Subscripčná cena mladých akcií: CO=(KS-SC)/NP --> emisný kurz mladej akcie. Prioritné akcie - sú zvýhodnené: -stála dividenda (pevné % z nominálnej hodnoty), -prednosť pred výplatou dividendy na kmeňové akcie, -najskôr z likvidačného zostatku uspokojujú prioritných akcionárov, -nemajú hlasovacie právo. Zamestnanecké akcie - znejú na meno. Zvýhodnené podmienky: -odlišný režim splácania upísaných akcií, -časť nominálnej hodnoty nemusí byť splatená vôbec, -zvýhodnená výplata dividend.
...

Kľúčové slová:

akcia

akcionár

kapitál

alokácia kapitálu

podnik

riziko

investícia

financie

holding

devízový kurz

podnikové financie

obligácie

finančný plán

cenné papiere

fúzia

sanácia

likvidita

ziskObsah:
 • ZÍSKAVANIE VLASTNÉHO KAPITÁLU Z EXTERNÝCH ZDROJOV V A.S. (CHARAK. DRUHY AKCIÍ, PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁROV, VÝPOČET ODBERNÉHO PRÁVA).
  FINANČNÉ ROZHODOVANIE O ALOKÁCII KAPITÁLU DO OBEŽNÝCH AKTÍV(CHARAKTERISTIKA ZÁSOB, POHĽADÁVOK A PPP).
  VYMENUJTE A STRUČNE CHARAKTERIZUJTE FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE FINANČNÚ ŠTRUKTÚRU PODNIKU.
  CHARAKTERIZUJTE POJMY RIZIKO A NEISTOTA (ROZVEĎTE A SPÔSOBY KVANTIFIKÁCIE RIZIKA).
  FINANČNÉ ROZHODOVANIE O DLHODOBEJ ALOKÁCII KAPITÁLU (CHARAKTERISTIKA A ČLENENIE DLHODOBÝCH VECNÝCH INVESTÍCIÍ, METÓDY HODNOTENIA EFEKTÍVNOSTI INVESTIČNÉHO PROJEKTU).
  FINANČNÉ HOSPODÁRENIE PODNIKU V OSOBITNÝCH PODMIENKACH (PREHĽAD ŠTRUKTÚRY KAPITÁLU, KOOPERÁCIA FORMOU HOLDINGU, KONKURZOVÉ VYROVNANIE).
  ČO JE TO DEVIZOVÝ KURZ A KTORÉ FAKTORY HO OVPLYVŇUJÚ?
  DEFINUJTE PODNIKOVÉ FINANCIE A OPÍŠTE JEDNOTLIVÉ TYPY PEŇAŽNÝCH VZŤAHOV TVORIACICH OBSAH PODNIKOVÝCH FINANCIÍ.
  CHARAKTERIZUJTE HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK PODNIKU (FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE JEHO VÝŠKU, PRINCÍP TVORBY A ROZDEĽOVANIA ZISKU V NAŠEJ PRAXY, VPLYV DAŇOVEJ A DIVIDENDOVEJ POLITIKY).
  ZÍSKAVANIE DLHODOBÝCH A STREDNODOBÝCH FINANČNÝCH ZDROJOV ÚVEROVOU FORMOU (OBLIGÁCIE, FINANČNÉ ÚVERY, DODÁVATEĽSKÉ ÚVERY).
  ...
  CHARAKTERIZUJTE ZÁKLADNÉ PARAMETRE INVESTIČNÉHO PROJEKTU.
  ČO JE ÚROK, KTORÉ KOMPONENTY ZAHRŇUJE ÚROKOVÁ MIERA? AKÉ ZÁKLADNÉ ÚROKOVÉ SADZBY POZNÁME?
  CHARAKTERIZUJTE OSOBITNÉ FORMY FINANCOVANIA PODNIKOVÝCH POTRIEB (LEASING, FAKTORING, FORFAITING).
  ZÁKLADNÉ OTÁZKY FINANČNEJ ANALÝZY PODNIKU (CHARAKTERIZUJTE VÝKAZY ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY A POMEROVÝCH FINANČNÝCH UKAZOVATEĽOV)
  CHARAKTERIZUJTE FINANČNÚ ISTOTU A FINANČNÚ VOĽNOSŤ PODNIKU. URČTE ČO TIETO FAKTORY OVPLYVŇUJÚ.
  VYSVETLITE POJMY ÚČTOVNÉ A DAŇOVÉ ODPISY.
  FINANČNÉ ROZHODOVANIE PODNIKU (CASH FLOW, ÚROKOVÁ MIERA, ČASOVÁ HODNOTA PEŇAZÍ, RIZIKO, POŽADOVANÁ MIERA VÝNOSU, NÁKLADY ALTERNATÍVNYCH PRÍLEŽITOSTÍ).
  CHARAKTERIZUJTE INŠTITÚCIE FINANČNÉHO TRHU (BURZA CENNÝCH PAPIEROV, RM-SYSTÉM SLOVAKIA). ČLENENIE BURZOVÝCH OBCHODOV. TRHOVÁ CENA CENNÝCH PAPIEROV A BURZOVÉ INDEXY.
  ČO ROZUMIEME POD SAMOFINANCOVANÍM PODNIKU A AKÉ FORMY POZNÁTE?
  ALOKÁCIA PODNIKOVÉHO KAPITÁLU DO POHOTOVOSTNÝCH PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV.

Zdroje:
 • Podnikové financie: Fetisovová Elena