Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 544   projektov
0 nových

Otázky na písomnú skúšku z predmetu Manažment kvality

«»
Prípona
.doc
Typ
testy
Stiahnuté
3 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
46406
Posledná úprava
25.01.2016
Zobrazené
692 x
Autor:
adrian.otruba
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Otázky na písomnú skúšku z predmetu Manažment kvality

1) Aké je rozdelenie firiem podľa veľkosti (podľa počtu zamestnancov)?
Na vyjadrenie veľkosti firiem podľa EÚ sa často používa kritérium počtu zamestnancov:
• veľmi malý podnik (mikropodnik) do 10 zamestnancov,
• malý podnik do 50 zamestnancov,
• stredný podnik do 250 zamestnancov,
• veľký podnik nad 250 zamestnancov.

2) Definujte pojmy kvalita a audit
Kvalita - miera, s akou súbor vlastných charakteristík spĺňa požiadavky. Schopnosť množiny vlastných charakteristík výrobku, systému alebo procesu spĺňať požiadavky zákazníkov a ďalších zainteresovaných strán.
Audit - systematický, nezávislý a zdokumentovaný proces získavania dôkazov auditu a ich objektívneho vyhodnocovania s cieľom určiť rozsah, v akom sa plnia kritériá auditu.

3) Základné pojmy súvisiace s kvalitou (ISO 9000:01 Zásady a slovníky)
• Znak kvality - inhertný (typický) znak výrobku, procesu alebo systému týkajúci sa požiadaviek (funkčné vlastnosti).
• Trieda kvality - kategória alebo poradie dané rôznymi požiadavkami na kvalitu výrobku, procesu alebo systému, ktoré majú rovnaké funkčné použitie.
• Spôsobilosť - schopnosť organizácie, systému alebo procesu realizovať produkt, ktorá plní požiadavky na výrobok.
• Politika kvality - celkové zámery a zameranie organizácie vo vzťahu ku kvalite oficiálne vyjadrené vrcholovým vedením.
• Vrcholové vedenie - osoba alebo skupina osôb, ktorá usmerňuje a riadi na najvyššej úrovni organizáciu.
• Sledovateľnosť - schopnosť sledovať vývoj, použitie alebo umiestnenie toho, čo je predmetom úvah.
• Nezhoda - nesplnenie požiadaviek.
• Vada - nesplnenie požiadaviek vo vzťahu k špecifikovanému použitiu.
• Náprava - opatrenie pre odstránenie zistenej nezhody.
• Opatrenia k náprave - opatrenia pre odstránenie príčiny zistenej vady alebo nežiaducej situácie.
• Preventívne opatrenia - opatrenia pre odstránenie príčiny potenciálnej nezhody alebo iné potenciálne situácie.

Kľúčové slová:

Otázky

skúška

Manažment kvality

benchmarking

brainstormingObsah:
 • 1) Aké je rozdelenie firiem podľa veľkosti (podľa počtu zamestnancov)?
  2) Definujte pojmy kvalita a audit
  3) Základné pojmy súvisiace s kvalitou (ISO 9000:01 Zásady a slovníky)
  4) Čo určuje kvalitu?
  5) Manažment kvality, funkcie manažmentu kvality
  6) Plánovanie kvality, špirála kvality
  7) Definujte požiadavky pre tvorbu systému manažmentu kvality
  8) Všeobecné požiadavky na systém manažmentu kvality
  9) Organizačné štruktúry riadenia akosti
  10) Aké je rozdelenie nákladov vo firme na zabezpečenie kvality?
  11) Definuj úlohy a postavenie Rady kvality a úlohy manažéra kvality, (inžiniera kvality)
  12) Realizácia systému manažmentu kvality (vymenuj postupnosť krokov pre realizáciu systému manažmentu kvality)
  13) Vymenuj z čoho sa skladá dokumentácia systému manažmentu kvality
  14) Definuj príručku kvality
  15) Definujte technickú normu a uveďte aké je rozdelenie noriem do troch základných skupín podľa pôsobnosti
  16) Definujte ISO, definujte IEC
  17) Definuj CEN, CENELEC
  18) Charakteristika ISO, jeho cieľ, poslanie a koncepcia ISO
  19) Vymenuj tri normy ISO radu 9000
  20) Definuj normu 9001, vymenujte prínosy tejto normy
  21) Definuj normu 9004
  22) Akreditácia
  23) Certifikácia systému manažmentu kvality
  24) Postupnosť krokov pre certifikácii systému manažmentu kvality je nasledujúca :
  25) Definuj dozorný a certifikačný a recertifikačný audit
  26) Definuj proces, vymenujte 3 základné komponenty procesu
  27) Ako delíme procesy vo firme (2 základné druhy) a vymenujte ich
  28) Mapa procesov
  29) Preverovanie funkčnosti systému manažérstva kvality
  30) Preskúmanie manažmentom
  31) Auditovanie v manažmente kvality
  32) Definujte normu STN EN ISO 19011
  33) Model EFQM
  34) Metrológia
  35) Rozdelenie metód podľa niektorých autorov a bez nároku na komplexnosť, môžu byť rozdelené do týchto skupín:
  36) Štatistické metódy, 7 základných štatistických nástrojov
  37) Počítačová podpora (CAQ)
  38) Konkurenčný manažment kvality, charakteristické znaky KMK
  39) Benchmarking
  40) Brainstorming
  41) FMEA - analýza možných chýb a ich dôsledkov
  42) QFD
  43) G8D Štruktúrovaný proces riešenia problémov
  44) BSC - Balanced Scorecard - metóda merania výkonnosti
  45) Zlepšovanie v STN EN ISO 9004
  46) Proces stáleho zlepšovania (KAIZEN)
  47) PDCA CYKLUS
  48) Reinžinierstvo
  49) Spoľahlivosť a bezpečnosť technických systémov