Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 035   projektov
0 nových

Ceny a cenová politika - ťahák

«»
Prípona
.doc
Typ
ťahák
Stiahnuté
5 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42613
Posledná úprava
11.08.2015
Zobrazené
2 497 x
Autor:
ferdomravec
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
CENA - vyj. hodnoty daného tovaru
-mala by odrážať vzáj. vzťah kvality daného tovaru s jej množstvom
-súhrn cien jednotlivých tovarov vyrovnáva diferencie medzi cenou a hodnotou C ≠ H, ∑C = ∑H
-vyčísliť cenu je komplikované, lebo zahŕňa nielen vynaložené nutné náklady ale cena vyjadruje i podmienky realizácie tovaru, ktoré sa vytvárajú na základe ponuky a dopytu
-trh má rozdielne realizačné podmienky, potom cena sa nestotožňuje s hodnotou daného výrobku, cena je deformovaná a -vzniká rozdielnymi podmienkami trhu

TOVAR = taký druh výrobku, na ktorý sa vynaložila ľudská práca, je nutný pre životné pochody a je súčasťou tovarovej výmeny
- hodnotu má iba ten tovar, ktorý je užitočný, vzácny a vynaložili sa naň náklady na výrobu
- úžitkovosť = schopnosť tovaru uspokojovať určitú potrebu
- vzácnosť = miera významnosti uspokojavania určitej potreby
- tieto dve premenlivé veličiny ovplyv. Subjektí. pohľadom každého účastníka trhu, určujú konečnú cenu
- konečná cena je stanovená spotrebiteľom na trhu H = D/P = C
- cenu možno stanoviť aj cez výrobné náklady H = Vn*Vž = C
- k rozdielu medzi cenou a hodnotou dochádza asi u celk. spoločenského produktu, ktorý vytvára spoločnosť
- skupina teórií tvrdí: cenu tvoria odberatelia, dodávatelia, teda sa zaoberá chovaním spotrebiteľa - subjektívna teória
- druhá skupina teórií je založená na sledovaní objektívnych nákladov vynaložených na daný výrobok - objektívna teória (základom sú N, ktoré musia spotrebitelia rešpektovať a prijať)
- ak trh chce optimalizovať cenu s hodnotou, potom musí zohľadniť aj subjektívnu aj objektívnu teóriu = dualistická teória

FUNKCIE CENY
- cena je základnou ekon. kategóriou, kt. spĺňa tieto funkcie: uhradzovacia - cena pre výrobcu musí priniesť určitý zisk, rozdeĺovacia - na zákl. ceny spoločnosť rozdeľuje nár.dôchodok, racionalizačná - cena má pôsobiť na výrobcu, aby racionálne vynakladal a spotreboval tovary, evidenčná - pomocou nej zisťujeme jednotlivé proporcie NH, regulačná - reguluje vzťahy medzi ponukou a dopytom, informačná - cena je základnou informáciou a kritériom pre rozhodovanie, stimulačná - cena je nástrojom pre dosiahnutie zisku

DRUHY CIEN
- ceny zohr. kľúčovú úlohu pri získavaní trhu, - v cene je zakompon. hodnota daného výrobku
- stanoviť objekt. cenu bez fungujúceho trhu je viacmenej nemožné, preto trh musíme považovať ako základný článok tovarovej ekonomiky
- hlavnou funk. trhu je sledovať ponuku a dopyt. Na sledovanie týchto atribútov má svoj nástroj, ktorým sú ceny
- pri veľkom počte tovarov na trhu sa vytvára cen. hladina,kt. je tvor. jednotl. cenami výrobkov, tieto majú rôzne druhy cien
...

Kľúčové slová:

ceny

cenová politika

druhy cien

ponuka

dopyt

konkurencia

cenotvorba

tvorba cienObsah:
 • Cena
  Tovar
  Funkcie ceny
  Druhy cien
  Voľné ceny
  Viazané ceny
  Základná cena u výrobcu
  Osobit.druhy cien
  A: clo
  B: dopravné tarify
  Atribúty trhového systému
  Ponuka
  Dopyt
  Cena
  Konkurencia
  Typy konkurencie
  Zákl.fakt.ovplyv.výšku ceny
  Tvorba cien u výrobcu
  Náklad. orient. tvorba ceny
  Pozitívom nákl.ceny môž.považovať, že
  A: tvorba ceny zisk. prirážkou
  B: tvorba nakl. ceny pri pozad. navratnosti z predaja
  C: tvorba nakl. ceny pri pozad. navratnosti inv. kapitalu
  Tvorba ceny v obchod.organiz.
  Tvorba cien pom. konkurencie
  Ceny zahran. - obchod.výmeny
  Cen.tvorba na zahr. trhoch
  Dopytovo orientovaná tvorba ceny