Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 553   projektov
5 nových

Makroekonómia - prednášky, materiály na skúšku, skriptá

«»
Prípona
.rar
Typ
študijný materiál
Stiahnuté
37 x
Veľkosť
1,0 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
35943
Posledná úprava
14.06.2011
Zobrazené
2 278 x
Autor:
robroxflash
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Prednášky + nejaké veci na skúšku z predmetu makroekonomia (51 strán) + skriptá Makroekonómia pre bezpečnostný manažment (156 strán).

Definícia, rozdelenie a distribúcia dôchodkov
Dôchodok
• je tokovou veličinou, ktorá vyjadruje sumu peňažných prostriedkov, ktorú jedinec alebo domácnosť získa za určité časové obdobie,
• v širšom význame je tokom reálnych alebo finančných zdrojov, ktoré priamo alebo nepriamo plynú z výroby a pripadajú jednotlivým ekonomickým subjektom.

Ekonomické cykly
• ekonomický vývoj neprebieha plynulo a priamočiaro, ale vo viac-menej pravidelnej následnosti dobrých a zlých období,
• pod ekonomickým cyklom rozumieme kolísanie skutočného HDP okolo potenciálneho,
• ekonomický cyklus sa prejavuje vzostupnými a zostupnými pohybmi reálneho hrubého domáceho produktu, zamestnanosti, cien a úrokových sadzieb,

Ekonomický rast
• zahŕňa kvantitatívne a kvalitatívne zmeny vo výrobných faktoroch a im zodpovedajúce zmeny v objeme, štruktúre a kvalite reálneho HDP,
• za ukazovateľ ekonomického rastu berieme rast reálneho agregátneho produktu (napr. národného dôchodku) v prepočte na jedného obyvateľa,
• o ekonomickom raste môžeme potom hovoriť len v prípade, ak...

Inflácia
• je vyjadrením ekonomickej nerovnováhy,
• prejavuje sa dlhodobým rastom cenovej hladiny výrobkov a služieb, prípadne trvalým znižovaním kúpnej sily peňažných jednotiek,
• cenová hladina = celková úroveň cien tovarov a služieb, ktoré sa v ekonomike predávajú a kupujú,
• na vyjadrenie výšky a zmien inflácie sa používajú cenové indexy,
• cenový index je vážený priemer individuálnych cien, pričom váha ceny každého
...

Makroekonomické ukazovatele
• výkonnosť ekonomiky je determinovaná efektívnou činnosťou a vzájomnou spoluprácou štyroch sektorov, ktoré tvoria ucelený, vzájomne sa ovplyvňujúci a vzájomne sa závislý systém vzťahov: domácnosti, firmy, štát a zahraničie.
• aby sme mohli v skúmať makroekonomické procesy, musíme si vymedziť ukazovatele, ktoré sa používajú pri ich popise a analýze.
...

Medzinárodný menový systém
• predstavuje súhrn pravidiel a opatrení spojených s pohybom peňazí medzi štátmi,
• jeho úlohou je sprostredkovať platby medzi jednotlivými krajinami.
...

Nezamestnanosť
• prejavuje sa ako prebytok ponuky práce nad dopytom po práci
• rozsah nezamestnanosti sa vyjadruje počtom nezamestnaných osôb evidovaných na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny (UPSVaR) alebo pomocou ukazovateľa miera nezamestnanosti
...

Peniaze, peňažný trh
• peniaze predstavujú všeobecný ekvivalent, tzn. taký zvláštny tovar, ktorý má schopnosť vyjadrovať hodnotu všetkých ostatných tovarov,
• vývoj tovarovej výroby začal naturálnou výmenou a viedol cez tovarové (komoditné) peniaze k papierovým a bankovým peniazom,
• barter sa mohol uskutočniť iba vtedy, keď sa potreba kupujúceho a predávajúceho zhodla v tom istom výrobku – tovare,
...

Spotreba, úspory, investície a ich vzájomné vzťahy
• spotrebu tvoria výdavky domácnosti na spotrebné finálne statky krátkodobého a dlhodobého používania a výdavky na služby, ktoré sú kúpené na uspokojovanie potrieb,
• najdôležitejším faktorom ovplyvňujúcim spotrebu domácností je disponibilný (použiteľný) dôchodok,
• závislosť výšky spotrebných výdavkov C od výšky disponibilného dôchodku domácnosti DI vyjadruje spotrebná funkcia C = f(DI), C = a + MPC×DI,

Trh
• priestor, v ktorom si jednotlivé ekonomické subjekty vymieňajú výsledky svojej činnosti, zahŕňajúci rozličné nástroje, formy, mechanizmy a sociálno-ekonomické vzťahy, ktoré túto výmenu umožňujú,
• vznikol a vyvíjal sa ako dôsledok vývoja tovarovej výroby a spoločenskej deľby práce,
• základné črty trhu a trhovej ekonomiky formuloval A. Smith koncom 18. storočia,
• neviditeľná ruka trhu: jednotlivec, ktorý sleduje v ekonomickom systéme svoje osobné ekonomické záujmy,
...

Trhový mechanizmus
• predstavuje súhrn vzťahov a procesov, ktoré napomáhajú koordinovať slobodné rozhodnutia jednotlivých ekonomických subjektov o alokácii výrobných faktorov, cenách tovarov a služieb a pod., a to na základe informácií sprostredkovaných cenovým systémom.
• je systémom viacerých prvkov, ktoré na trhu koexistujú, vzájomne sa ovplyvňujú a prispievajú k tomu, že výsledkom tejto interakcie je určitý poriadok.
...

Výrobné faktory
• výrobné zdroje vkladané do výrobného procesu so zámerom dosiahnutia určitého výstupu...

Kľúčové slová:

makroekonómia

ekonómia

ekonomické teórie

inflácia

spotreba

investícieObsah:
 • 1. Úvod do ekonómie, základné pojmy, vývoj ekonomických teórií
  2. Trh, trhový mechanizmus a jeho prvky
  3. Základné ekonomické zákony. Trh výrobných faktorov
  4. Výrobné faktory - pôda, kapitál, práca. Nezamestnanosť
  5. Peniaze a mena
  6. Dôchodky a inflácia
  7. Spotreba, úspory, investície
  8. Makroekonomické ukazovatele výkonnosti ekonomiky
  9. Ekonomický rast, ekonomické cykly
  10. Makroekonomická hospodárska politika, stabilizačná politika
  11. Monetárna, fiškálna, dôchodková a zahraničnoobchodná politika
  12. Sociálna politika štátu, životná úroveň
  13. Medzinárodná ekonomická integrácia