Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 553   projektov
3 nových

Biotechnika krajinnej zelene (študijné materiály, skrátena verzia skrípt)

«»
Prípona
.docx
Typ
študijný materiál
Stiahnuté
39 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42178
Posledná úprava
02.06.2013
Zobrazené
1 057 x
Autor:
veronika.pisova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Pôvod a význam vegetácie v krajine
Rastliny (vegetácia) sú významnou biotickou zložkou krajiny. Charakter vegetácie, jej usporiadanie, výmera, vzhľadové a štrukturálne znaky v krajine sú však oddávna ovplyvňované človekom. Významnou zložkou prirodzených ekosystémov je vegetácia. Vegetácia je dôležitým stabilizačným prvkom, eliminuje negatívne javy spojené s agrárnou aj industriálnou činnosťou a formuje obraz krajiny. Súčasťou vegetácie sú veľkoplošné formácie drevín a bylín (lesy), maloplošné skupiny stromov ako aj porasty krov a tráv. Dominantné z hľadiska vplyvu na prostredie a ostatné rastlinné druhy sú najmä drevinové zložky vegetácie – stromy a kry. Dreviny predstavujú reprodukovateľný zdroj biomasy (najmä dreva), z čoho vyplýva aj ich priamy hospodársky význam.

Kategorizácia a typy vegetácie v krajine
Vegetačné prvky môžu byť:
- prirodzené
- umelé
Význam vegetačných prvkov spočíva v ochrane pôdy, vodných zdrojov, v mikroklimatickom pôsobení, ako aj v ochrane a stabilizácii fauny. Významný je aj sociálny aspokt vegetačných prvkov v krajine vo vzťahu k možnostiam oddychu, rekreácie a vzdelávania ľudí.

Klasifikácia vegetácie v krajine
Vplyvom ľudskej činnosti a zásahov do krajiny sa podiel lesnej vegetácie zredukoval na 41% z celkovej výmery SR.

Lesy – majú vo všeobecnosti pozitívny vplyv na stabilitu krajiny. Lesy majú produkčné, ekologické, enviromentálne a sociálno kultúrne funkcie, pričom podľa prioritného postavenia zabezpečovaných funkcií sa kategorizujú lesy na:
- hospodárske
- ochranné
- lesy osobitného určenia

Ochranné lesy – sú lesy na mimoriadne nepriaznivých stanovištiach potenciálne ohrozených eróziou pôdy, vysokohorské lesy pod hranicou stromovej vegetácie, lesy nad hornou hranicou stromovej vegetácie s kosodrevinou a ostatné lesy s prioritne pôdoochrannou funkciou.
...

Kľúčové slová:

biotechnika

vegetácia v krajine

lesy

pôda

porast

dreviny

sadenice

obnova

vetrolamyObsah:
 • Pôvod a význam vegetácie v krajine
  Kategorizácia a typy vegetácie v krajine
  Klasifikácia vegetácie v krajine
  Lesy
  Ochranné lesy
  Lesy osobitného určenia
  Les
  Nelesná drevinová vegetácia (rozptýlená zeleň)
  Drevinové vegetácie podľa plochy a pôdorysu
  Líniová vegetácia
  Plošná vegetácia
  Lúky a pasienky
  Orná pôda
  Špeciálne kultúry
  Porast
  Produkčný priestor sa delí na
  Porastové okraje
  Štruktúra porastu
  Pôvod porastu
  Porastové zloženie
  Zmiešanie porastu
  Veková štruktúra porastu
  Hrúbkové a výškové členenie
  Zápoj porastu
  Vnútorná výstavba porastu
  Kategorizácia drevín vo vegetačných prvkoch podľa funkcií
  Dreviny prípravné
  Dreviny cieľové (základné)
  Dreviny dočasné (výplňové)
  Funkcie vegetácie v poľnohospodárskej krajine
  Princípy zakladania vegetačných prvkov v krajine a zásady starostlivosti o dreviny
  Príprava prostredia pre výsadby
  Nevyhnutnosť odburinenia závisí od
  Prírodné nanomateriály
  Mulčovanie
  Melioračné dreviny
  Princíp výberu a typy sadbového materiálu
  Genetická kvalita
  Morfologická kvalita
  Fyziologická kvalita
  Sadenice sa podľa technológie pestovania kategorizujú na
  Škôlkovanie
  Podrezávanie
  Sadenice s voľným koreňovým systémom
  Krytokorenné sadenice
  Krytokorenné poloodrastky
  Typy reprodukčného materiálu pre výsadby v krajine
  Techniky zakladania vegetačných prvkov v krajine
  Vegetačné úpravy na devastovaných holých plochách
  Pestovanie porastov v krajine
  Obnova vegetačných prvkov v krajine
  Prirodzená obnova
  Umelá obnova
  Dodatočná obnova
  Obnovné postupy
  Pôda
  Spôsoby obnovy
  Prirodzená vegetatívna obnova
  Vetrolamy
  Druhy drevín vo vetrolame
  Princípy projektovania vetrolamov v krajine
  Zakladanie, výchova a obnova vetrolamov
  Vsakovacie ochranné lesné pásy
  Štruktúra ochranných lesných pásov
  Zakladanie, výchova a obnova vsakovacích pásov
  Brehové porasty
  Štruktúra brehových porastov
  Princípy zakladania, výchovy a obnovy brehových porastov
  Sprievodná vegetácia ciest v poľnohospodárskej krajine
  Štruktúra sprievodnej vegetácie ciest
  Dreviny v sprievodnej vegetácie ciest
  Princípy návrhu vegetačných prvkov pri cestných komunikáciách
  Zakladanie, výchova a obnova sprievodnej vegetácie ciest
  Bodová vegetácia v krajine
  Plošná vegetácia v krajine
  Biotechnika porastov vo zverníkoch
  Druhy zverníc
  Biotechnika porastov v bažanticiach
  Biotechnika porastov v kúpeľných lesoch
  Biotechnika v porastoch drevín prestovaných na energetické účely
  Princípy zakladania energetických porastov v krajine
  Zásady obhospodarovania energetických porastov

Zdroje:
 • Skriptum - Paganová