Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 784   projektov
8 nových

Vypracované štátnicové otázky - pedagogika a psychológia

«»
Prípona
.doc
Typ
štátnicové otázky
Stiahnuté
43 x
Veľkosť
0,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45941
Posledná úprava
15.06.2015
Zobrazené
2 575 x
Autor:
kivi
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Historický a súčasný kontext predškolskej pedagogiky

DEJINY VÝCHOVY
Predmet = skúmanie výchovy ako špeciálneho javu + jeho vývoja
Zdroj poznávania = dejiny ľudstva
Prameň poznávania = všetko kultúrne ľudské dedičstvo
DEJINY ŠKOLSTVA A ŠKOLSKÝCH INŠTITÚCIÍ
Predmet=skúmanie vzniku a vývoja školských a vzdel zariadení (procesy a obsahy vzdel)

DEJINY PEDAGOGICKÝCH TEÓRIÍ
Predmet = skúmanie názorov a teórií ktoré vytvorili známe osobnosti --- vznik a vývoj pedagogických koncepcií, hnutí a vzťahy medzi nimi (Waldorfská škola...)

DEJINY PEDAGOGIKY A ŠKOLSTVA PODĽA ROZSAHU
1. Všeobecné = skúmajú predmet vo svetovom a európskom vývoji + vzájomné súvislosti.
2. Národné = popisujú vývin pedagogických javov a osobnosti národa v určitom štáte
3. Regionálne = zameriavajú sa na konkrétne údaje a fakty o dejinách školstva v regióne

FUNKCIE DEJÍN PEDAGOGIKY
1. Teoretická = skúma podstatu výchovy z historického hľadiska
2. Prognostická = na základe poznania dejín školstva - vytváranie nových modelov výchovy
3. Propedeutická = vplyv dejín pedagogiky v príprave budúcich učiteľov a v ich profesii.

Kľúčové slová:

pedagogika

psychológia

štátnice

vzdelávanie

edukačné procesy

žiak

výchova

dynamikaObsah:
 • Historický a súčasný kontext predškolskej pedagogiky
  - Predškolská pedagogika v teórii a praxi
  - Ciele edukačného procesu, taxonómie cieľov edukačného procesu
  - Cieľové rozvojové oblasti edukácie detí PV, komplexný osobnostný rozvoj detí
  - Zásady a metódy edukačného procesu
  Význam a poslanie predškolských inštitúcií
  Funkcie predškolských inštitúcií
  Predškolské inštitúcie, predškolská edukácia v národnom a európskom kontexte
  Vzdelávanie predškolských pedagógov
  Vzdelávanie predškolských pedagógov v historickom, súčasnom a budúcom kontexte
  Kompetencie predškolského pedagóga
  Sebareflexia práce pedagóga
  Súčasné koncepcie v kontexte edukačného procesu materskej školy -
  Kurikulum materskej školy; retrospektíva, súčasnosť, budúcnosť
  Alternatívne školy, typy alternatívnych škôl
  Kvalita a efektívnosť alternatívnych škôl
  Alternatívne programy, alternatívne edukovanie
  Hra v teoretickom a praktickom kontexte
  Kompetencie dieťaťa, kompetencie dieťaťa v hrových aktivitách
  Hračka ako integrálna súčasť hry v edukačnom procese
  Implementácia hry do edukačného procesu v materskej škole
  Predškolská didaktika
  Predškolská edukácia v kontexte špecifických potrieb dieťaťa:
  Teoretické a pragmatické poznatky o deťoch so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami, multikulturálny aspekt
  Edukácia zdravotne postihnutých a problémových detí v materskej škole
  Integrácia detí so špeciálnymi potrebami do materskej školy
  Výchovné a vzdelávacie problémy
  Integrácia a inklúzia
  Pedagogika ako veda o edukačnej realite.
  EDUKAČNÝ PROCES A PODSTATA KONTEXTOV EDUKAČNÉHO PROCESU
  Obsah edukačného procesu a výstupy evalvačných nástrojov
  Výchovný proces
  Vzťah školskej a mimoškolskej výchovy
  Postavenie a funkcia výchovy mimo vyučovania v komplexe výchovy a vzdelávania
  Školské zariadenia pre výchovu mimo vyučovania
  ...
  ...
  ...