Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 701   projektov
0 nových

Vypracované štátnicové otázky - Ekonómia

«»
Prípona
.docx
Typ
štátnicové otázky
Stiahnuté
8 x
Veľkosť
1,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47014
Posledná úprava
05.06.2017
Zobrazené
501 x
Autor:
katarina.drinkova20
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Vymedzenie základných ekonomických pojmov

Čo je ekonómia, čím sa zaoberá a ako sa delí; výrobné faktory a trhové subjekty; ekonomický verzus účtovný zisk. Vznik a vývoj ekonomického myslenia.

Ekonómia je spoločenská veda, ktorá skúma na základe čoho a akým spôsobom spoločnosť rieši problém vzácnosti. Skúma aj ekonomické vzťahy vznikajúce medzi subjektami, vyslovuje prognózy a formuluje ekonomické zákony.

Je to veda o tom ako spoločnosť využíva vzácne zdroje na výrobu užitočných tovarov a ako ich rozdeľuje medzi rozličné skupiny ľudí. Jednoduchšie povedané je vedou o voľbe, ako ľudia vyrábajú, ako sa výrobky rozdeľujú, ako sa tovar dostáva k spotrebiteľovi a ako sa spotrebúvajú tovary.

Tri základné otázky ekonómie
Z koncepcií vzácnosti a alternatívnych nákladov (oportunity costs) vyplýva nutnosť robiť rozhodnutia. Každá spoločnosť musí riešiť tri základné ekonomické problémy (známe aj ako triáda otázok alebo problémy ekonomík):
• čo vyrábať
• koľko vyrábať (niekde sa uvádza Ako vyrábať)
• pre koho vyrábať

Výrobné faktory: pôda ( vrátane prírodných zdrojov), práca a kapitál.
Prvé dva považujú za pôvodné a kapitál za odvodený. V tejto súvislosti sa tiež rozlišujú tri trhy výrobných faktorov: Trh pôdy, Trh práce a Trh kapitálu.
Podľa fyziokratov je pravým výrobným faktorom len pôda.
Podľa marxistov, je pravým výrobným faktorom len práca, pričom kapitál je zhmotnená práca. Podľa neoklasikov existujú len dva výrobné faktory práca a kapitál, pričom pôdu mnohí zaraďujú do kapitálu

Kľúčové slová:

ekonómia

štátnice

štátnicové otázky

dopyt

ponuka

inflácia

monetárna politika

fiškálna politika

bankové produkty

riziko

výnosObsah:
 • 1. Vymedzenie základných ekonomických pojmov 4
  2. Trh a trhový mechanizmus 8
  3. Pružnosť dopytu (elasticita) 11
  4. Produkčný proces a náklady 14
  5. Trh a trhový systém 17
  6. Maximalizácia zisku a tvorba cien 20
  7. Meranie celkového výstupu ekonomiky 23
  8. Vymedzenie nezamestnanosti 26
  9. Inflácia 29
  10. Fiškálna a monetárna politika 31
  11. Peňažný trh 33
  12. Is-lm model v uzavretej ekonomike 37
  13. Trh tovarov v otvorenej ekonomike 40
  14. Is-lm model v otvorenej ekonomike 43
  15. Trh práce 46
  16. Agregovaný dopyt a agregovaná ponuka 49
  17. Technologický pokrok a hospodársky rast 53
  18. Dôležitosť ekonomickej integrácie v aktuálnom globálnom vývoji. ekonomická integrácia v európe. odlíšenie jednotlivých stupňov ekonomickej integrácie. 55
  19. Teórie medzinárodného obchodu. základné východiská a vývoj teórií. 58
  20. Vývojové trendy v medzinárodnom obchode. protekcionizmus a liberalizmus. wto a jej úloha v medzinárodnom obchode. zahranično - obchodná politika a prostriedky v nej využívané. 62
  21. Pôvod a definícia medzinárodných organizácií (mo) typy mo z pohľadu rôzných kritérií a ich základná charakteristika. štruktúra a orgány mo. financovanie mo. slovenská republika ako člen medzinárodných organizácií. 68
  22. Postavenie a pôsobnosť medzinárodných hospodárských organizácií. odlíšenie ich úlohy vo svetovej ekonomike od medzinárodných organizácií iného zamerania. charakteristika a príbližné činnosti vybraných z ních.. 71
  23. Postavenie a pôsobnosť medzinárodných menových a finančných organizácií. odlíšenie ich úlohy vo svetovej ekonomike od medzinárodných organizácií iného zamerania. charakteristika a priblíženie činnosti vybraných z ních. 74
  24. Medzinárodný pohyb kapitálu za účelom dosiahnutia zisku. dôvody, formy. dopady na domáce a hostiteľské štáty. 76
  25. Medzinárodný pohyb kapitálu za účelom pomoci. rozvojov´pomoc. poskytovatelia a hlavné smery rozvojovej pomoci. rozvojové krajiny. alternatívy k oficiálnej rozvojovej pomoci. 80
  ...
  ...
  ...
  40. Altmanov model, tafflerov model, z-skóre. ekonomická pridaná hodnota (eva). 129
  41. Finančné prostredie: trhy, inštitúcie, nástroje, produkty. transfer kapitálu. organizované burzy, otc- trhy. finančné sprostredkovanie. 132
  42. Cena peňazí a cena kapitálu, nominálne úroky, reálne úroky, výnosová krivka, teórie časových štruktúr úrokov.. 134
  43. Riziko a výnos, finančné aktíva a ich riziká, meranie izolovaného rizika, očakávaný výnos a riziko portfólia cenných papierov. 137
  44. Diverzifikácia a volatilita investičných portfólií, diverzifikovateľné a nediverzifikovateľné riziko. 139
  45. Koeficient beta, model oceňovania kapitálových aktív (capm), priamka trhu cenného papiera (sml), priamka kapitálového trhu (cml), sml a cml - hlavné rozdiely, kritika capm. 140
  46. Prípustná množina, efektívna množina, indiferentné krivky, optimálne portfólio. 142
  47. Časová hodnota peňazí, budúca a súčasná hodnota, anuita, perpetuita, efektívna ročná úroková miera (effective annual rate - ear). 144
  48. Modely oceňovania cenných papierov, všeobecný model oceňovania aktív. 146
  49. Základné vlastnosti dlhopisov, oceňovanie dlhopisov, výnos do splatnosti (yield to maturity - ytm), výnos do predčasného splatenia dlhopisu (yield to call - ytc), úrokové a reinvestičné riziko dlhopisov. 147
  50. Oceňovanie akcií, oceňovanie prioritných akcií, oceňovanie kmeňových akcií, oceňovanie akcií s nulovým rastom, oceňovanie akcií s konštantným rastom, gordonov model, oceňovanie akcií s nekonštantným rastom. 149
  51. Vážená priemerná cena kapitálu (weighted average cost of capital - wacc), cena cudzích zdrojov, cena vlastných zdrojov (prioritných akcií, kmeňových akcií, nerozdeleného zisku, navýšeného základného imania), marginálne náklady kapitálu. 151
  52. Hodnotenie kapitálových investícií, metódy hodnotenia projektov, doba splatnosti projektu, čistá súčasná hodnota projektu, vnútorné výnosové percento, index ziskovosti projektu. 153
  53. Projektové financovanie 155