Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 750   projektov
8 nových

Vypracované otázky na predmet Podniková ekonomika

«»
Prípona
.doc
Typ
štátnicové otázky
Stiahnuté
19 x
Veľkosť
2,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
5123
Posledná úprava
22.08.2017
Zobrazené
1 625 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Analytická hodnota a využitie účtovnej závierky pri analýze podniku

Analytická hodnota - štruktúra a obsah fea podniku
Finančno-ekonomická analýza je materiál, ktorý rekapituluje a hodnotí výsledky podniku za analyzované obdobie, identifikuje a kvantifikuje okolnosti (činitele), ktoré ich determinovali, doterajší vývoj a dosiahnuté výsledky prolonguje do budúcnosti a to všetko zhŕňa do návrhu opatrení, ktorých realizácia má zabezpečiť dosiahnutie podnikových cieľov.
Výslednosť a praktickú využiteľnosť analýzy zvyšuje jej dekompozícia na výsledky zásadné, ktorým podnik vďačí za svoje postavenie na trhu a na výsledky čiastkové, ktoré sa s rôznou intenzitou podieľajú na formovaní výsledkov zásadných.
Za účelné sa považuje spracovať fea-u v dvoch okruhoch. Prvý okruh, venovaný výsledkom zásadným sa nazýva analýza súhrnných výsledkov. Druhý okruh, venovaný výsledkom čiastkovým - analýzou parciálnych výsledkov.
Analýza súhrnných výsledkov je primárna, analýza parciálnych výsledkov je následná - sekundárna, pretože sa v nej podrobnejšie venujeme "chorým" miestam zisteným v prvom okruhu. Prvý okruh je (má byť) zaujímavý najmä pre vrcholový manažment. Jeho úlohou je predovšetkým zabezpečiť primerané výsledky a dynamický rozvoj podniku. Druhý okruh - parciálne výsledky, sú v centre pozornosti príslušných odborných útvarov, ktoré sa nimi musia zaoberať a zabezpečiť, aby nepôsobili retardačne.
Účelom rozdelenia výsledkov na súhrnné a čiastkové je zabezpečiť, aby sa správne informácie dostali na správne miesta.

Kľúčové slová:

analýza podniku

kalkulovanie nákladov

teória spotrebiteľa

devízový kurz

hospodárska súťaž

výrobné procesy podnikuObsah:
 • 1.Analytická hodnota a využitie účtovnej závierky pri analýze podniku
  2. Vysvetlite, prečo je finančná analýza východiskom analýzy súhrnných výsledkov. Postup a metódy finančnej analýzy.
  3. Ťažiskové otázky analýzy kvantitatívnych výsledkov podniku
  4.Ťažiskové otázky analýzy kvalitatívnych výsledkov podniku
  5.Postup analýzy výsledku hospodárenia, metódy analýzy zisku z realizácie
  6. Ako možno analyzovať výkonnosť a úroveň transformačného procesu podniku
  7. Úloha výrobkovej analýzy v analýze podniku a metódy využiteľné pri nej
  8. Význam, úlohy a metódy analýzy postavenia podniku na trhu
  9. Analógia v analýze výrobných činiteľov podniku
  10. Ťažiskové otázky a metódy analýzy nákladov podniku
  11. Rozdielové metódy kalkulovania nákladov. Normová metóda (normované náklady, úroveň normovaných nákladov, odchýlky od noriem, spôsoby riešenia normovej metódy, krátkodobý a dlhodobý variant)
  12. Štandardná metóda kalkulovania nákladov (využitie, etapy riešenia metódy ŠN, odchýlky)
  13. Kalkulačný systém, druhy a metódy kalkulovania nákladov. Metóda delením, prirážková kalkulácia, kalkulovanie nákladov v združenej výrobe - ich výhody a nevýhody)
  14. Metóda kalkulovania nákladov podľa činností - ABC (aplikácia metódy, popis jednotlivých častí, výhody a nevýhody)
  15. Kalkulácia variabilných nákladov. Metódy výpočtu FN. Význam a využitie uvedenej metódy.
  16. Rozpočtový systém podniku a jeho význam pre podnikateľský subjekt. Metódy rozpočtovania, hlavné druhy rozpočtov podniku.
  17. Vzťah a väzby medzi vnútropodnikovými nástrojmi riadenia (kalkulácie, rozpočty, VPÚ, FÚ, plán nákladov a výroby)
  18. Rozpočet nákladov podniku, jeho podstata, tvorba a vyhodnocovanie. Využitie rozpočtu nákladov v podnikateľskej činnosti, rozpočet výnosov a jeho význam.
  19. Kalkulovanie nákladov v zákazkovej výrobe
  20. Špecifiká kalkulovania nákladov v odvetviach NH (v obchode, v poľnohospodárstve, v stavebníctve)
  21. Analýza ponuky a dopytu, podmienky trhovej rovnováhy, stav ekonomiky, ponuka a dopyt na trhu výrobkov a služieb, rovnovážna cena (analytické odvodenie)
  22. Teória spotrebiteľa, spotrebné stratégie, grafické a analytické odvodenie rovnovážnej spotrebnej stratégie, rozpočtové ohraničenie, užitočnosť a hraničné užitočnosť
  23. Dopytové funkcie, vplyv zmien dôchodku a ceny tovarov na výšku dopytu a na posuvy rozpočtovej priamky, kategorizácia tovarov na základe elasticít
  24. Analýza elasticity, pojem elasticity (vzťahy, definície a súvislosti), test tržieb elasticity pre lineárne a nelineárne dopytové funkcie a ich ekonomické interpretácie.
  25. Produkčné funkcie a technológie firmy, produkčné izokvanty, výrobné efekty, zákon klesajúcich marginálnych výnosov, tri štádiá produkcie a elasticita výstupu.
  ...
  ...
  ...
  40. Pôsobenie devízového kurzu na finančné riadenie podniku.
  41. Postavenie podniku v trhovej ekonomike, jeho znaky. Vplyv jednotlivých prvkov okolia na jeho činnosť. Predpoklady založenia a vzniku podniku.
  42. Význam rastu podniku, spôsoby a formy, príčiny vzniku rastovej krízy. Stabilizácia podniku. Príčiny vzniku krízy podniku, predchádzanie a spôsoby riešenia krízy.
  43. Typologické kritéria a členenie podnikov na ich základe. Kritéria výberu právnej formy podnikov.
  44. Podstata, ciele a kritériá združovania podnikov. Formy združovania podnikov. Ochrana hospodárskej súťaže v SR
  45. Charakteristika a klasifikácia nákladov podľa jednotlivých hľadísk. Praktické využitie členenia nákladov. Zdroje a prostriedky znižovania základov.
  46. Pracovná sila ako produkčný podnikový faktor. Faktory motivácie k práci a ich charakteristika. Produktivita práce, metódy jej výpočtu a faktory jej ovplyvňovania.
  47. Majetok podniku a jeho štruktúra. Oceňovanie, opotrebenie, odpisovanie neobežného majetku. Kolobeh, obrat a normovanie obežného majetku. Využívanie majetku podniku.
  48. Obsah, funkcia a plánovanie materiálového hospodárstva podniku. Zásobovacia stratégia podniku. Riadenie výrobných zásob. Skladové hospodárstvo.
  49. Výrobný proces podniku. Jeho zákonitosti a členenie. Tvorba výrobného programu, plán odbytu a ich vzájomné vzťahy.
  50. Podstata, predmet a úlohy predaja v podniku. Stratégia predaja a charakteristika nástrojov jej realizácie.