Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 752   projektov
1 nových

Štátnicové otázky z Ekonomiky a manažmentu výroby

«»
Prípona
.docx
Typ
štátnicové otázky
Stiahnuté
4 x
Veľkosť
1,0 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41534
Posledná úprava
10.02.2013
Zobrazené
1 163 x
Autor:
tukestudent
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Charakteristika základných ekonomických kategórií
Výkony, ktoré prešli určitým procesom s cieľom vyhovieť predstavám spotrebiteľa. Ak sú tieto výkony určené pre výmenu na trhu, stávajú sa tovarom. Výrobky sú hmotným majetkom, ktoré sa po výrobe v priebehu rozdielne dlhej doby používajú alebo spotrebujú. Výrobky majú tu vlastnosť, že ich môžeme určitú dobu skladovať. Služby sú nehmotný majetok, pri ktorých sa výroba a spotreba časovo kryjú. Službu nemôžeme skladovať. K výrobe akéhokoľvek majetku je potrebné mať k dispozícii prírodné zdroje, ľudské zdroje, kapitálové zdroje a informačné zdroje.
Ponuka a dopyt na každom trhu sa riadia cenou. Čím vyššia je cena, tým viac príslušného tovaru budú výrobcovia ponúkať. Naopak pri klesajúcej cene dopyt po danom tovare vzrastie. Sklon krivky dopytu závisí od mnoho činiteľov, zvlášť od naliehavosti potreby, ktorú môže príslušný tovar uspokojiť. Ak ide o naliehavú potrebu, cena hrá menšiu úlohu. Krivka ponuky sa riadi nákladovou štruktúrou podnikateľa. Tam, kde sa obe krivky pretínajú, sa ponuka rovná dopytu. Tento bod znázorňuje rovnovážnu cenu a celkové množstvo tovaru za túto cenu ponúkané. Vysoká cena tovaru podporuje výrobnú a investičnú činnosť, a tým zväčšuje ponúkané množstvo, súčasne však obmedzuje jeho použitie a odbyt. Nízka cena obvykle výrobcu dotlačí znížiť výrobu a investície a niekedy sa vzdať sa existujúcich výrobných kapacít a súčasne táto situácia prispeje k tomu, že sa lacný tovar bude spotrebovať vo väčšom rozsahu a používať prípadne i namiesto iných materiálov. Avšak umelé zvyšovanie ceny vedie k stupňovaniu dopytu a väčšiemu výkyvu cien len prechodne a uspeje len výnimočne. Možno povedať, že cenové výkyvy v rámci dlhšieho obdobia vykonávajú automaticky regulujúcu funkciu, ktorá vedie trh do určitej rovnováhy.
...

2. Výrobný podnik a jeho charakteristika
Výrobný podnik považujeme za určitý systém, celok, ktorý sa skladá z viacerých častí alebo prvkov, ktoré sú prepojené usporiadanými vzťahmi. Každý systém vykazuje určité usporiadanie. Podnik je reálny útvar, v ktorom sú ľudia a ktorí majú rôznorodé vzťahy ku svojmu okoliu. Systém s takýmito vlastnosťami môžeme označiť ako sociálne systémy. Hlavným účelom každého výrobného podniku je výroba a predaj výrobkov, inak povedané príprava hmotných prostriedkov k uspokojovaniu potrieb. V tomto zmysle sú podniky produktívne sociálne systémy. Produktívne sociálne systémy sú reálne útvary vytvorené ľuďmi, ktoré sa okrem iného skladajú z ľudí a majú za cieľ vytvárať nejaké výrobky a ponúkať nimi súvisiace služby za odplatu pre ľudskú spoločnosť. Podniky sú tak zložité útvary, že nie je možné dať všeobecne platný výklad pojmu podnik, ktorý by zachytil podstatu podniku v celom rozsahu. Základnými výrobnými faktormi podniku sú ľudia, prírodné zdroje, kapitál a informácie...

3. Znaky a ciele výrobného podniku
Znaky podniku, ktoré teoreticky rozpracoval Gutemberg, okrem kombinácie elementárnych výrobných faktorov vychádzajú z nasledovných princípov:
- princíp hospodárnosti nazývame tiež ekonomický princíp
- princíp finančnej rovnováhy
- princíp súkromného vlastníctva
- princíp autonómie
- princíp ziskovosti
Podnik môže byť predmetom kúpy, predaja a možno ho použiť ako vklad spoločníka do ďalšej obchodnej spoločnosti. Podnik je ekonomicky a právne samostatná jednotka, existujúca za účelom podnikania. Na základe špecifických činností sa vytvára imidž podniku ako súhrn pozitívnych alebo negatívnych predstáv...

Kľúčové slová:

ekonomika a manažment výroby

podnik

ciele

znaky

štandardizácia vo výrobe

výrobná kapacita

riadenie zásob

finančná analýza podnikuObsah:
 • 1. Charakteristika základných ekonomických kategórií
  2. Výrobný podnik a jeho charakteristika
  3. Znaky a ciele výrobného podniku
  4. Okolie výrobného podniku a jeho životný cyklus
  5. Základné činnosti výrobného podniku
  6. Majetková a kapitálová výstavba podniku
  7. Ekonomika výrobného podniku (finančné zdroje, rozpočet, zmluvy, poistenie, dane a poplatky)
  8. Účtovná evidencia, princípy jednoduchého a podvojného účtovníctva
  9. Finančná analýza podniku
  10. Úloha zisku v podniku
  11. Nákladové funkcie a odpisy ako súčasť nákladov. Kalkulácie nákladov
  12. Vzťahy medzi výnosmi a nákladmi a hospodárskym výsledkom.
  13. Model nákupného marketingu
  14. Riadenie zásob
  15. Logistika a jej postavenie vo výrobnom podniku
  16. Právne formy podnikania v SR
  17. Typy organizačných štruktúr výrobných podnikov
  18. Rozbory, controlling, interný audit podniku a investičná činnosť
  19. Výroba a plánovanie výroby
  20. Výrobná kapacita
  21. Produktivita, produktivita práce a celková produktivita
  22. Plánovanie a organizovanie výrobného procesu
  23. Hierarchia manažmentu výroby
  24. Riadenie výrobného procesu
  25. Operatívny manažment výroby (operatívne plánovanie, evidencia výroby a zmenové konanie)
  26. Štandardizácia vo výrobe
  27. Organizácia výroby a práce
  28. Ďalšie smery v manažmente výroby