Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 703   projektov
11 nových

Štátnicové otázky bakalárskeho štúdia študijného programu Účtovníctvo (2 okruhy)

«»
Prípona
.zip
Typ
štátnicové otázky
Stiahnuté
44 x
Veľkosť
25,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42140
Posledná úprava
20.05.2013
Zobrazené
1 179 x
Autor:
mana1982
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Okruhy otázok na štátnu skúšku bakalárskeho štúdia študijného programu Účtovníctvo na EUBA.
1. okruh zahŕňa obsah predmetov: Základy účtovníctva, ÚPS 1, ÚDFO, Nákladové účtovníctvo
2. okruh zahŕňa obsah predmetov: Analýza účtovnej závierky, Účtovníctvo podnikateľských subjektov 2

1 OKRUH
1. Všeobecná charakteristika účtovnej závierky s akcentom na účtovnú závierku podnikateľov. Požiadavky na zostavenie individuálnej účtovnej závierky a s tým súvisiace povinnosti účtovnej jednotky.
VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY
Účtovná jednotka (ÚJ) predstavuje systém a účtovníctvo o ňom poskytuje informácie, o tomto systéme:
Praktický význam a zmysel nadobúda prostredníctvom informačnej funkcie. Potom účtovníctvo a najmä účtovná závierka (ÚZ) je dôležitým a nezastupiteľným zdrojom informácií o ÚJ. Účtovná jednotka sa účtovnou závierkou prezentuje navonok.
ÚZ je účtovný záznam, ktorý obsahuje cieľavedome a v prehľadnej forme usporiadaný súbor informácií o ÚJ za určité obdobie.
Účtovný záznam (v zákone o účtovníctve) je údaj, ktorý je nositeľom informácie týkajúcej sa:
predmetu účtovníctva
spôsobu vedenia účtovníctva
Účtovné záznamy majú svoj obsah a formu.
Obsah účtovných záznamov tvoria informácie, ktoré sú dvojakého charakteru:
tie informácie, ktoré sa týkajú predmetu účtovníctva,
informácie o majetku, záväzkoch, rozdiele majetku a záväzkov, výnosoch, nákladoch, výsledku hospodárenia, príjmoch, výdavkoch, iných aktív a iných pasív, sú to:
účtovné doklady (fa, PPD, ...)
účtovné zápisy (v knihách)
účtovné knihy
odpisový plán
inventúrne súpisy
účtový rozvrh
účtovná závierka
výročná správa
tie informácie, ktoré sa týkajú spôsobu vedenia účtovníctva
programová dokumentácia (súvisí s elektronickým podpisom)
...

2. Bilančná politika účtovnej jednotky (charakteristika, obsah, vnútorné predpisy účtovnej
jednotky pre oblasť účtovníctva).

BILANČNÁ POLITIKA – cieľavedomá činnosť manažmentu spojená s aplikáciou premyslených postupov, metód a foriem bilancovania v účtovníctve ÚJ pri dodržaní všeobecne platných účtovných zásad a základných predpokladov účtovníctva. Jej ťažisko je pri účtovnej uzávierke.
Na bilančnú politiku vplývajú: a) postupy a metódy uplatňované počas účtovného obdobia
b) postupy, metódy a formy bilancovania uplatňované pri uzávierkových prácach

V bilančnej politike sú 2 základné okruhy:
1) účtovná politika – konkrétne zásady, východiská, zvyklosti, pravidlá a praktiky, ktoré sa v ÚJ uplatňujú pri účtovaní a zostavovaní ÚZ
2) daňová politika – premyslené formy a spôsoby konania pri výpočte daní, predovšetkým splatnej a odloženej dane z príjmov ÚJ.

2 základné ciele bilančnej politiky:
ovplyvňovanie externých používateľov informácii z ÚZ pri ich rozhodovaní
optimalizácia dane z príjmov
...

Kľúčové slová:

štátnice

účtovníctvo

automatizácia účtovnej závierky

UDFO

UPSII

UPSIObsah:
 • 1. okruh zahŕňa obsah predmetov: Základy účtovníctva, ÚPS 1, ÚDFO, Nákladové účtovníctvo
  1. Právna úprava účtovníctva (národná a nadnárodná).
  2. Účtovná dokumentácia. Účtovné doklady – druhy, náležitosti, obeh a spracovanie. Uchovávanie a ochrana účtovnej dokumentácie.
  3. Podstata a účel oceňovania. Zásady oceňovania, druhy a obsahové vymedzenie oceňovacích veličín. Oceňovanie majetku a záväzkov v účtovníctve podľa platnej právnej úpravy.
  4. Vnútorný kontrolný systém účtovníctva (kontrola vecnej správnosti účtovníctva a formálnej správnosti účtovníctva, oprava chýb v účtovníctve).
  5. Nakupované zásoby (materiál, tovar) – obsahové vymedzenie, oceňovanie, účtovné zobrazenie. Zásoby vlastnej výroby – obsahové vymedzenie, oceňovanie a účtovné zobrazenie.
  6. Dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok - obsahové vymedzenie, oceňovanie, účtovné zobrazenie (obstarávanie, odpisovanie, vyraďovanie).
  7. Finančný majetok (dlhodobý finančný majetok, krátkodobý finančný majetok) – obsahové vymedzenie, oceňovanie, účtovné zobrazenie.
  8. Zúčtovacie vzťahy: z obchodného styku, so zamestnancami a s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia, z daní a dotácii, finančné záväzky...
  9. Vlastné imanie - obsahové vymedzenie, oceňovanie, účtovné zobrazenie.
  10. Náklady a výnosy – obsahové vymedzenie, účtovné zobrazenie.
  11. Účtovníctvo podnikateľov fyzických osôb. Povinnosti fyzických osôb pri začatí podnikania. Účtovníctvo ako nástroj na zníženie podnikateľského rizika...
  12. Účtovná závierka v sústave jednoduchého účtovníctva. Význam a súčasti účtovnej závierky. Postup prác pri zostavovaní účtovnej závierky. Forma a obsah účtovnej závierky...
  13. Majetok a záväzky v sústave jednoduchého účtovníctva. Vymedzenie, oceňovanie, účtovanie a vykazovanie majetku a záväzkov v sústave jednoduchého účtovníctva so zameraním...
  14. Dane ako predmet sústavy jednoduchého účtovníctva. Charakteristika daní, ich klasifikácia a konštrukčné náležitosti. Daňová sústava Slovenskej republiky. Vplyv daní na rozhodovanie a aktivitu...
  15. Daňové výdavky a ich vplyv na výsledok hospodárenia a základ dane z príjmov podnikateľov fyzických osôb. Charakteristika a podmienky daňovej uznateľnosti výdavkov...
  16. Náklady, ich vymedzenie, a koncepcie nákladov (finančné, hodnotové a manažérske poňatie nákladov). Kalkulačné náklady (kalkulačné úroky, kalkulačné odpisy, náklady kalkulačného rizika, kalkulačná mzda).
  17. Členenie nákladov podľa ich druhu a podľa účelu ich vynaloženia. Rozlišovanie miesta vzniku nákladov a zodpovednosti za ich vznik a jeho uplatnenie vo vnútropodnikovom účtovníctve...
  18. Charakteristika a využitie výsledných a predbežných kalkulácí (operatívna, plánová a prepočtová kalkulácia). Kalkulačný vzorec a jeho využitie.
  19. Zostavovanie kalkulácií nákladov v združených a nezdružených výrobách.
  20. Charakteristika nákladového účtovníctva, jeho základné funkcie a ciele a využitie pri zisťovaní vlastných nákladov..

  2 okruh zahŕňa obsah predmetov: Analýza účtovnej závierky, Účtovníctvo podnikateľských subjektov 2:
  1. Všeobecná charakteristika účtovnej závierky s akcentom na účtovnú závierku podnikateľov. Požiadavky na zostavenie individuálnej účtovnej závierky...
  2. Bilančná politika účtovnej jednotky (charakteristika, obsah, vnútorné predpisy účtovnej jednotky pre oblasť účtovníctva).
  3. Účtovná uzávierka (pojem a obsah). Účtovné prípady vyplývajúce z účtovnej analýzy – všeobecná charakteristika.
  4. Účtovné zásady a účtovné metódy aplikované v bežnom účtovníctve a pri zostavovaní účtovnej závierky.
  5. Inventarizácia ako základ uzávierkových prác a nástroj zabezpečenia preukázateľnosti účtovníctva.
  6. Oceňovanie majetku a záväzkov v cudzej mene.
  7. Opravné položky k majetku (charakteristika, oceňovanie, účtovanie, vykazovanie v účtovnej závierke).
  8. Rezervy (charakteristika, oceňovanie, účtovanie, vykazovanie v účtovnej závierke).
  9. Časové rozlišovanie nákladov a výnosov.
  10. Oceňovanie majetku a záväzkov reálnou hodnotou.
  11. Výsledok hospodárenia pred zdanením daňou z príjmov. Daň z príjmov účtovnej jednotky. Výsledok hospodárenia po zdanení daňou z príjmov.
  12. Súvaha (všeobecná charakteristika, obsah a štruktúra súvahy, zásady vyplňovania súvahy).
  13. Výkaz ziskov a strát (všeobecná charakteristika, obsah a štruktúra výkazu ziskov a strát, zásady vyplňovania výkazu ziskov a strát)...
  14. Poznámky ako súčasť účtovnej závierky. Prehľad zmien vlastného imania.
  15. Prehľad peňažných tokov. Ukazovatele konštruované na báze cash flow.
  16. Finančná analýza individuálnej účtovnej závierky (charakteristika pojmov, vstupné a výstupné údaje, metódy finančnej analýzy).
  17. Analýza finančnej situácie na podklade absolútnych údajov súvahy.
  18. Ukazovatele aktivity a ich ekonomická interpretácia.
  19. Analýza výsledku hospodárenia. Ukazovatele rentability a ich ekonomická interpretácia.
  20. Analýza likvidity. Ukazovatele zadlženosti a ich ekonomická interpretácia.

Zdroje:
 • MÁZIKOVÁ, K. a kol.: Účtovníctvo podnikateľských subjektov I. Bratislava : Iura Edition, 2013. ISBN 978-80-8078-567-3.
 • ŠLOSÁROVÁ, A. a kol.: Účtovníctvo. Bratislava : Iura Edition, 2011. ISBN 978-80-8078-418-8.
 • ŠLOSÁROVÁ, A. a kol.: Analýza účtovnej závierky. Bratislava : Iura Edition, 2006. ISBN 80-8078-070-6.
 • KOLEKTÍV AUTOROV: Vybrané kapitoly z účtovníctva podnikateľských subjektov II. Bratislava : EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3528-1.
 • TUMPACH, M.: Manažérske a nákladové účtovníctvo. Bratislava: IURA EDITION, 2008. ISBN 80-8078-168-2
 • Ing. Miloš Sklenka, PhD. 1-8 Prednáška Analýza účtovnej závierky
 • Anna Bastincova, Ján Solík, Miroslava Vašeková. 2012. : Účtovníctvo a dane fyzických osôb. Bratislava: Vydavatelstvo Ekonom, 2012. ISBN 978-80-225-3510-6