Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 006   projektov
0 nových

Sociálna práca - štátnicové otázky

«»
Prípona
.doc
Typ
štátnicové otázky
Stiahnuté
8 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42445
Posledná úprava
01.09.2013
Zobrazené
1 840 x
Autor:
martina.hubova
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Vypracovné štátnicové otázky z časti sociálna práca.

1. Teoreticko-praktické otázky sociálnej práce
Predmet sociálnej práce. Obsah a úlohy sociálnej práce.
Sociálna práca v užšom a širšom poňatí.
Sociálny pracovník. Jazyk používaný sociálnym pracovníkom.


PREDMET SOCIÁLNEJ PRÁCE je syntetizované a zovšeobecnené skúmanie príčin, za ktorých dochádza k sociálnemu problému u jednotlivcov, skupín a komunít v konkrétnych sociálnych podmienkach, t. j. v podmienkach ekonomických, psychologických, zdravotných, výchovných, v konkrétnom prostredí reálneho života. 

OBSAH SOCIÁLNEJ PRÁCE – obsahom sociálnej práce a sociálnej politiky nie je len rešpektovanie, že každý individuálny život je jedinečný a neopakovateľný, ale vychádzame z rešpektovania univerzality života a spoluzodpovednosti jedinca, skupiny a spoločenstva za kvalitu prežitia, reprodukciu a kolobeh. Základným poslaním je život humanizovať, pomáhať vytvárať reálne dôstojné prostredie pre každý individuálny život, bez ohľadu na to, v akom stave sa jednotlivec, skupina nachádza a čo spôsobilo existujúci stav. 

ÚLOHY SOCIÁLNEJ PRÁCE – spočívajú vo funkčnej závislosti riešenia „sociálnych problémov“. Sociálne problémy sú určujúcim pojmom, ktoré vymedzujú, ohraničujú typológiu sociálnej práce, a tým aj jej odlišnosť od ostatných vedných odborov a povolaní.

OBJEKT SOCIÁLNEJ PRÁCE - sociálne javy a problémy,príčiny,pôsobením ktorých dochádza k sociálnym problémom, možnosti a spôsoby realizácie sociálnych opatrení, ktoré vy sociálny problém mohli vyriešiť, vzťah jednotlivcov, skupín alebo komunít k sociálnym problémom a príčinám ich vzniku, hodnotová orientácia, postoje, názory jednotlivcov, skupín, komunít v súvislosti s konkrétnym sociálnym problémom, možnosti, spôsoby a efekty prevencie sociálnych problémov, adekvátnosť a efektívnosť jednotlivých metód a techník soc. práce.

SUBJEKT SOCIÁLNEJ PRÁCE – pod subjektom sa rozumie vnímajúca, chápajúca, premýšľajúca bytosť, ktorá, aj keď na rôznej úrovni, uvedomuje si svoje bytie: klient–jednotlivec,skupina, komunita.
...

Kľúčové slová:

sociálna práca

sociálny pracovníkObsah:
 • 1. Teoreticko-praktické otázky sociálnej práce
  Predmet sociálnej práce. Obsah a úlohy sociálnej práce.
  Sociálna práca v užšom a širšom poňatí.
  Sociálny pracovník. Jazyk používaný sociálnym pracovníkom.

  2. Sociálna práca ako vedný odbor.
  Vplyv iných vedných disciplín na vznikajúci odbor.
  Vedeckosť sociálnej práce a jej miesto v systéme vied.
  Multidisciplinarita a transdisciplinarita sociálnej práce.
  Historické paralely sociálnej pedagogiky a sociálnej práce.
  Výskumná činnosť v oblasti sociálnej práce – jej zámery.

  3. Osobnosť sociálneho pracovníka, jeho profesijná príprava.
  Historický exkurz a súčasné formy vzdelávania doma i v zahraničí.
  Vznik a vývoj škôl sociálnej práce.
  Ďalšie vzdelávanie sociálnych pracovníkov.

  4. Sociálna práca ako profesia.
  Špecifické znaky pomáhajúcich profesií.
  Sociálno-správne činnosti, sociálno-právne poradenstvo.
  Sociálna diagnostika. Sociálna prevencia a právna ochrana.
  Sociálny výskum a vedecké činnosti.

  5. Základné kategórie sociálnej práce.
  Sociálna sféra.
  Sociálna politika.
  Sociálny problém.
  Sociálna situácia.
  Sociálna práca ako profesia.
  Sociálna anamnéza.
  Sociálna sféra.
  Sociálny problém.
  Objekt a subjekt sociálnej práce.
  Sociálni pracovníci.
  Komplexný prístup ku klientom.

  6. Základné druhy sociálnej práce.
  Prípadová sociálna práca.
  Skupinová sociálna práca.
  Komunitná sociálna práca.
  Sociálna práca kuratívna.
  Sociálna práca rehabilitačná.
  Sociálna práca resocializačná.
  Sociálna práca podniková.
  Sociálna práca preventívna.

  7. Historický vývoj sociálnej práce a najvýznamnejšie osobnosti sociálnej práce vo svete.
  Sociálne myslenie v starom Oriente.
  Sociálne myšlienky v starom Ríme a Grécku.
  Učenie cirkvi a sociálne myšlienky.
  Sociálno-politické názory utopistov.
  Osvietenci a prirodzené ľudské práva.
  Octavia Hillová, Elisabeth Fryová, V.P.Robinsonová a Florence Hollisová, Jane Addamsová, Mary Richmondová.

  8. Interdisciplinarita a multidisciplinarita v sociálnej práci.
  Význam týchto fenoménov, ich vzájomný vzťah a konkretizácia.

  9. Aspekty a dimenzie sociálnej práce.
  Filozofické, kultúrno-historické, teologické aspekty, sociálno-psychologické, sociologické, sociálno-pedagogické, sociálno-andragogické, sociálno-právne, sociálno-ekonomické, medicínske a technické aspekty a dimenzie sociálnej práce. Presahy a prieniky sociálnej práce do iných sfér.

  10. Sociálne zmeny v procese regionalizácie Európy ako súčasti globalizácie.
  Integrácia Európy.
  Charakterizujte pozitívne a negatívne dôsledky globalizácie.
  Nosné inštitúcie EÚ.
  Maastrichtská zmluva.

  11. Etika sociálnej práce a etika sociálneho pracovníka.
  Etický kódex a jeho analýza.
  Vzťahy, ktorými sa zaoberá etika.
  Hlavné aspekty etickej zodpovednosti a ich integrácia do sociálnej etiky.
  Človek medzi egoizmom a altruizmom.

  12. Sociálna starostlivosť o seniorov.
  Sociálna starostlivosť o seniorov sociálne odkázaných.
  Sociálna starostlivosť o seniorov osamelých, so zdravotným postihnutím.
  Terénna práca a terénna opatrovateľská služba.
  Sociálna starostlivosť o seniorov v kluboch dôchodcov, domovoch dôchodcov.
  Penzióny.
  Denný stacionár.

  13. Vzdelávanie dospelých, andragogika.
  Súčasné trendy vzdelávania dospelých.
  Charakterizujte brainstorming, brainwriting, rekvalifikácia, dištančné formy štúdia, komerčné ponuky.
  Sebavýchova a sebavzdelávanie.
  Vzdelávanie dospelých ako významná alternatíva pre integráciu.

  14. Preberanie kontroly a ponúkanie pomoci pracovníkom klientovi.
  Prípravná fáza práce.
  Princíp držiteľa problému.
  Profesionálne spôsoby práce s klientom.
  Nadviazanie kontaktu s klientom.
  Komunikačné zábrany.
  Ocenenie klienta.
  Určovanie problému.
  Zákazka.
  Ukončenie pracovného kontaktu.

  15. Systémová teória.
  Vývoj systémového myslenia.
  Vývoj systémovej teórie.
  Živé systémy.
  Sociálne systémy.
  Samoorganizovanie systémov.
  Všeobecná systémová teória.