Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 785   projektov
5 nových

Sociálna práca a zabezpečenie - štátnicové otázky

«»
Prípona
.doc
Typ
štátnicové otázky
Stiahnuté
106 x
Veľkosť
0,9 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
44914
Posledná úprava
14.03.2014
Zobrazené
2 686 x
Autor:
lololo.ferari
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Sociálna práca ako praktická činnosť v dejinách (starovek - prvá pol. 19. stor.). Vplyv kresťanstva. Vybrané osobnosti a míľniky.
Zrod sociálnej práce ako takej spočíval v existencii človeka, z jeho subjektívnych problémov. Nielen ako individuálnej ľudskej bytosti ale ako člena rodiny, komunity a spoločnosti. Hlavným predpokladom bola myšlienka, že je možné niečo robiť pre vyriešenie jeho problémov a obohatenie jeho života.

Sociálna práca v zmysle sociálnej pomoci má svoje korene už v počiatku ľudstva.
Na území Európy to bolo niekoľko desiatok storočí doménou kresťanských cirkví.
Sociálna služba cirkvi v prvých storočiach spočívala hlavne v starostlivosti o:
- vdovy, siroty, chorých a núdznych (núdznych)
- väzňov a vyhnancov,
- zomrelých
- pútnikov a blížnych v neočakávanom nešťastí,
- otrokmi
- manželstva a rodiny.

Kľúčové slová:

sociálna práca

sociálne zabezpečenie

štátnicové otázky

vývoj sociálnej práce

občianske právo

rodinné právoObsah:
 • 1. Sociálna práca ako praktická činnosť v dejinách (starovek - prvá pol. 19. stor.). Vplyv kresťanstva. Vybrané osobnosti a míľniky.
  2. Historický kontext vývoja sociálnej práce od druhej polovice 19. storočia do súčasnosti vo svete a na Slovensku. Významne osobnosti a míľniky sociálnej práce.
  4. Vývoj sociálnej politiky a sociálneho zabezpečenia v 19. a 20. storočí (Bismarck, Keynes, Beveridge, Myrdal atď.). Vplyv sociálnej náuky Cirkvi na vývoj v sociálnej politike.
  5. Vývoj sociálnej politiky na našom území od roku 1918 po súčasnosť. Transformácia sociálnej sféry po roku 1989 (z pohľadu sociálnej politiky aj sociálneho zabezpečenia v obdobiach: 1989 - 1993, 1993 - 1998, 1998 - 2006, 2006 - súčasnosť).
  6. Filozofické východiská sociálnej práce a sociálnej politiky. Globalizácie - jej pozitíva a negatíva. Komplexnosť a celostnosť sociálnej práce.
  7. Ľudské práva a sociálna spravodlivosť ako základné princípy súčasnej sociálnej práce a sociálnej politiky. Základné kategórie ľudských práv a záväznosť medzinárodných právnych noriem. Význam sociálnych práv.
  8. Sociálna práca ako vedná disciplína. Atribúty vedy. Rozporuplnosť sociálnej práce ako vednej disciplíny.
  9. Vzťah sociálnej práce a iných vied (sociálna filozofia, etika, sociálna antropológia, sociológia, sociálna psychológia...). Definície a vymedzenie.
  10. Vzťah sociálnej pedagogiky a sociálnej práce. Sociálna pedagogika ako súčasť sociálnej práce. Sociálna pedagogika ako pomáhajúca vedná disciplína sociálnej práce. Spoločné znaky a rozdiely.
  11. Vzťah občianskeho práva a rodinného práva k sociálnej práci. Správne právo a správne konanie v činnostiach sociálneho pracovníka.
  12. Sociálna práca ako samostatná profesia a odbor vzdelania. Charakteristika študijného odboru sociálna práca. Profil absolventa sociálnej práce.
  13. Vzdelávanie v sociálnej práci na Slovensku po roku 1989. Systém sociálneho školstva v Slovenskej republike. Ďalšie vzdelávanie sociálnych pracovníkov. Profesijné organizácie sociálnej práce na Slovensku.
  15. Sociálny pracovník. Kvalifikačné a osobnostné predpoklady pre výkon sociálnej práce. Profesionálne kompetencie a role sociálneho pracovníka.
  16. Vzťah sociálneho pracovníka a klienta. Zásady kreovania vzťahu sociálny pracovník - klient. Prístupy sociálneho pracovníka k praxi.
  17. Sociálna opora, sociálna podpora, sociálna sieť. Vymedzenie pojmov. Zásadné predpoklady pre dobre fungujúcu sociálnu sieť.
  18. Sociálna politika. Sociálny štát. Vymedzenie pojmov. Vzťah sociálnej práce a sociálnej politiky.
  19. Ekonomické aspekty sociálnej práce a sociálnej politiky. Ekonomické teórie a sociálna práca.
  20. Vymedzenie pojmov: sociálny problém, sociálny konflikt, sociálny zmier, sociálna sféra.
  21. Sociálna udalosť. Klasifikácia sociálnych udalostí a ich špecifiká.
  22. Subjekty a objekty sociálnej politiky a sociálneho zabezpečenia.
  23. Typológia sociálneho štátu podľa Espinga-Andersena a Titmussa.
  24. Princípy a funkcie sociálnej politiky.
  25. Sociálna politika a sociálne zabezpečenie v oblasti zdravia, choroby a invalidity.
  27. Sociálna politika a sociálne zabezpečenie v oblasti chudoby a nezamestnanosti.
  28. Sociálna politika a sociálne zabezpečenie osôb vyššieho veku (seniorov).
  29. Subjekty a nástroje sociálnej politiky (napr. kolektívne vyjednávanie, regulácia, kontraktácia, nátlakové prostriedky atď.).
  30. Dôchodkové poistenie v Slovenskej republike (legislatíva, podsystémy).
  31. Nemocenské poistenie, úrazové poistenie, garančné poistenie a poistenie v nezamestnanosti v Slovenskej republike.
  32. Zdravotné poistenie a poistenia samostatne zárobkovo činných osôb v Slovenskej republike.
  33. Štátne sociálne dávky (legislatíva, rozdelenie) a základné nástroje - životné minimum, riešenie nepriaznivej životnej situácie.
  34. Sociálna pomoc ako pilier sociálneho zabezpečenia v Slovenskej republike.
  35. Sociálne služby. Legislatíva, definovanie, formy a druhy sociálnych služieb. Poskytovatelia sociálnych služieb.
  36. Príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Vymedzenie a legislatívne ukotvenie.
  37. Presun kompetencií štátu na vyššie územné celky a na obce v rámci sociálneho zabezpečenia v Slovenskej republike.
  38. Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela v kontexte sociálnej práce a jej legislatívneho ukotvenia.
  39. Verejná sociálna správa, systém a kompetencie orgánov verejnej správy v sociálnej oblasti. Transformácia verejnej sociálnej správy po roku 1989.

Zdroje:
 • BOTEK, O. 2009. Sociálna politika pre sociálnych pracovníkov. Piešťany : PN Print, 2009.
 • BRNULA, P. 2010. Základy sociálnej práce so žiadateľmi o azyl a azylantmi. Prešov : Iris, 2010.
 • HUČÍK, J. - HUČÍKOVÁ, A. 2009. Kazuistika v sociálnej práci. Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2009.
 • OLÁH, M. - ROHÁĆ, J. 2008. Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela. Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2008.
 • OLÁH, M. - ROHÁČ, J. 2010. Atribúty sociálnych služieb. Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2010.
 • OLÁH, M. - SCHAVEL, M. - ONDRUŠOVÁ, Z. - NAVRÁTIL, P. 2009. Sociálna práca - vybrané kapitoly z dejín, teórie a metód sociálnej práce. Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2009.
 • OLÁH, M. et al. 2011. Metódy sociálnej práce v praxi. Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2011.
 • ONDRUŠOVÁ, Z. et al. 2008. Základy sociálnej práce. Brno : MSD, 2008.
 • MÁTEL, A. et al. 2010. Etika sociálnej práce. Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2010.
 • MÁTEL, A. - SCHAVEL, M. et al. 2011. Aplikovaná sociálna patológia v sociálnej práci. Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2011.
 • MÁTEL, A. - OLÁH, M. - SCHAVEL , M. 2011. Vybrané kapitoly z metód sociálnej práce I. Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2011.
 • MATOUŠEK, O. et al. 2008. Metody a řízení sociální práce. 2. vyd. Praha : Portál, 2008.
 • MYDLÍKOVÁ, E. 2010. Sociálna práca v neziskovom sektore. Bratislava : Vydavateľstvo UK, 2010.
 • SCHAVEL, M. et al. 2008. Sociálna práca vo verejnej správe. Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2008.
 • SCHAVEL, M. et al. 2010. Sociálna prevencia. Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2010.
 • ŠUSTROVÁ, M. 2011. Sociálna práca s občanmi s mentálnym a viacnásobným postihnutím. Bratislava : VŠZaSP sv. Alžbety, 2011.
 • Aktuálna legislatíva v SR.