Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Finančné účtovníctvo (Anna Šlosárová)

«»
Prípona
.doc
Typ
štátnicové otázky
Stiahnuté
51 x
Veľkosť
1,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13372
Posledná úprava
26.11.2020
Zobrazené
4 316 x
Autor:
-
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Finančné účtovníctvo, tradičné a moderné poňatie a jeho funkcia vo finančnom riadení.
Finančné účtovníctvo predstavuje sústavné zaznamenávanie všetkých hospodárskych operácií účtovného obdobia, ktoré vyjadrujú vzťahy podniku ako celku k vonkajšiemu okoliu (k odberateľom, dodávateľom bankám, ...). Tieto vzťahy majú finančný charakter, treba ich finančne vyrovnať.

FÚ v klasickom poňatí poskytuje ucelený súbor hodnotových informácií o majetku, záväzkoch, vlastnom imaní, nákladoch, výsledkoch a výsledku hospodárenia podniku. Vyústením finančného účtovníctva je zostavenie a predloženie základných účtovných výkazov, ktoré spolu s poznámkami tvoria účtovnú závierku. Takéto finančné účtovníctvo sa zameriava na informácie z minulosti.

V modernejšom chápaní FU sa jeho obsah rozumie širšie. Požaduje sa od neho, aby navyše poskytovalo informácie o schopnosti vedenia podniku racionálne financovať jeho činnosť, voliť optimálnu skladbu zdrojov financovania a optimálne umiestniť tieto zdroje do majetku podniku v súlade s požiadavkami finančného trhu. Výstupné informácie z FÚ majú dávať externým používateľom týchto informácií možnosť posudzovať celkovú úroveň finančného riadenia podniku a to nielen z hľadiska minulosti, ale aj dať možnosť posudzovať schopnosť vedenia podniku zhodnocovať zverené zdroje i z hľadiska budúcnosti.

Vo finančnom účtovníctve sa musia dodržiavať zásady a metodika účtovania platná pre systém podvojného účtovníctva (dokladovosť, vyjadrovanie operácií v peňažných jednotkách, zásada podvojnosti zápisov, vykonávanie inventarizácie majetku a záväzkov).
ÚZ zostavená na základe údajov FÚ má periodický charakter, obsahuje peňažné sumy prevzaté ako zostatky všetkých účtov, čím je zabezpečená spoľahlivosť poskytovaných informácií.
...

Kľúčové slová:

finančný

financie

účtovníctvo

finančné účtovníctvo

štátnice

otázky

ekonomicka univerzita

výkaz

účtovné výkazy

účtovná uzávierka

súvaha

aktíva

vlastné imanie

lízing

investíciaObsah:
 • Finančné účtovníctvo, tradičné a moderné poňatie a jeho funkcia vo finančnom riadení. Účtovné výkazy ako zdroje finančných informácii, ciele, základne predpoklady zostavovania, kvalitatívne charakteristiky účtovných informácií
  Základné súčasti účtovnej závierky a výročná správa, ich stručný obsah ( súvaha, VZaS, poznámky: výkaz peňažných tokov a výkaz o vlastnom imaní ) - národná a nadnárodná úprava.
  Základné zložky súvahy (aktíva, záväzky, vlastné imanie), ich definovanie, obsah a podmienky vykázania vo výkaze. Základné zložky výkazu ziskov a strát (náklady, výnosy, výsledok hospodárenia), ich definovanie a podmienky vykázania vo výkaze.
  Splatná a odložená daň z príjmov, ich podstata, význam, výpočet a účtovanie a vykazovanie.
  Lízing - Prenájom dlhodobého hmotného majetku, druhy, odpisovanie a účtovanie u prenajímateľa a nájomcu
  ...
  Záväzky, ich význam pre charakteristiku finančnej situácie, triedenie záväzkov, ich oceňovanie (primárne a následné) podľa druhov záväzkov. Finančné záväzky a finančné aktíva (finančné nástroje primárne a derivátové).
  Pojem a význam finančných investícií
  Druhy finančných investícií z hľadiska ich formy
  Klasifikácia investícií
  Oceňovanie investícií (dlhodobých, krátkodobých)
  Oceňovanie podľa právnej úpravy SR

Zdroje:
 • Finančné účtovníctvo - Anna Šlosárová
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko