Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 541   projektov
12 nových

Základy práva pre ekonómov vypracované otázky

«»
Prípona
.doc
Typ
skriptá
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47509
Posledná úprava
06.03.2019
Zobrazené
32 x
Autor:
Klau.Brunobek
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Základy práva - Dušan Holub, vypracované otázky na skúšku.

Kľúčové slová:

Základy práva

právo

právo otázkyObsah:
 • PRÁVO
  1. Vymedzenie pojmu právo
  2. Právna norma a jej špecifické znaky
  3. Štruktúra právnej normy
  4. Druhy právnych noriem
  5. Platnosť a pôsobnosť právnej normy
  6. Časová pôsobnosť právnej normy
  7. Pramene práva
  8. Obyčajové právo a sudcovské právo
  9. Písané právo, zmluvné právo
  10. Veľké právne systémy
  11. Pojem a okruh zákonov
  12. Podzákonné normatívne právne akty
  13. Právny systém
  14. Právo verejné a právo súkromné
  15. Hmotné a procesné právo
  16. Základná charakteristika právnych odvetví slovenského práva
  17. Právne vzťahy a ich prvky
  18. Subjekty právnych vzťahov
  19. Obsah a objekt právneho vzťahu
  20. Právne skutočnosti a ich členenie
  21. Právne udalosti
  22. Právne úkony, ich členenie, náležitosti a obsah
  23. Neplatnosť právnych úkonov
  24. Formy realizácie práva
  25. Výklad právnych noriem
  26. Proces aplikácie práva
  27. Analógia pri aplikácii práva
  28. Ústavná charakteristika Slovenskej republiky
  29. Základné práva a slobody občanov
  30. Národná rada Slovenskej republiky
  31. Prezident republiky
  32. Vláda a ministerstvá SR
  33. Charakteristika súdnictva v SR
  34. Ústavný súd Slovenskej republiky
  35. Územná samospráva v SR
  36. Trestný zákon, jeho účel a pôsobnosť
  37. Pojmové znaky konania, ktoré je trestné
  38. Formy trestnej činnosti
  39. Tresty a ochranné opatrenia
  40. Zánik trestnosti
  41. Trestné činy proti hospodárskej sústave
  42. Trestné činy proti hospodárskej disciplíne
  43. Trestné činy proti mene a trestné činy daňové
  44. Trestné činy proti majetku
  45. Zásady trestného konania
  46. Priebeh trestného konania
  47. Postavenie súdov v SR, sústava súdov v SR
  48. Ústavné zásady činnosti súdov
  49. Postavenie, úlohy a pôsobnosť prokuratúry
  50. Pojem, podmienky a účastníci občianskeho súdneho konania
  51. Priebeh občianskeho súdneho konania, súdne rozhodnutie
  52. Opravné prostriedky v občianskom súdnom konaní a výkon rozhodnutia
  53. Notári a notárska činnosť
  54. Advokácia a poskytovanie právnej pomoci advokátmi
  55. Audítori a audítorská činnosť
  56. Daňoví poradcovia a daňovoporadenská činnosť
  57. Postavenie a činnosť patentových zástupcov
  58. Súdni exekútori a exekučná činnosť
  59. Pojem, obsah a druhy pracovného pomeru
  60. Pracovná zmluva
  61. Zmeny pracovného pomeru
  62. Skončenie pracovného pomeru, jeho spôsoby
  63. Výpoveď daná zamestnávateľom
  64. Okamžité skončenie pracovného pomeru
  65. Hromadné prepúšťanie
  66. Nároky z neplatného rozviazania pracovného pomeru
  67. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej práci študentov
  68. Pracovný čas, jeho dĺžka, prestávky v práci, nepretržitý odpočinok medzi dvoma smenami
  69. Druhy dovolenky, jej čerpanie a krátenie
  70. Kolektívne zmluvy. Priebeh kolektívneho vyjednávania
  71. Druhy kolektívnych zmlúv, platnosť a účinnosť kolektívnych zmlúv
  72. Kolektívne spory. Konanie pred sprostredkovateľom a rozhodcom
  73. Štrajk a výluka v spore o uzavretí kolektívnej zmluvy
  74. Zodpovednosť zamestnanca za škodu, jej druhy. Všeobecná zodpovednosť zamestnanca za škodu
  75. Zodpovednosť zamestnanca za schodok na hodnotách, ktoré je povinný vyúčtovať. Zodpovednosť za stratu zverených predmetov.
  76. Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu pri pracovných úrazoch a chorobách z povolania, rozsah náhrady škody. Zákonné poistenie zodpovednosti zamestnávateľa za škodu.
  77. Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu na odložených veciach
  78. Administratívnoprávna zodpovednosť. Konanie o priestupkoch
  79. Pojem, zásady, účastníci správneho konania a jeho priebeh
  80. Rozhodnutie v správnom konaní, opravné prostriedky voči nemu, výkon rozhodnutia
  81. Vlastnícke právo a jeho ochrana
  82. Obmedzenie vlastníckeho práva
  83. Držba a vydržanie
  84. Spoluvlastníctvo, podielové spoluvlastníctvo
  85. Bezpodielové spoluvlastníctvo
  86. Záložné právo
  87. Vecné bremená, zádržné právo
  88. Kataster nehnuteľností, zápisy práv k nehnuteľnostiam
  89. Nájomná zmluva, práva a povinnosti zmluvných strán, zodpovednosť za jej porušenie, spôsoby jej zániku
  90. Poistná zmluva, jej vznik, druhy poistných zmlúv, zánik zmluvného poistenia
  91. Pojem, špecifické znaky a systém medzinárodného práva verejného, subjekty a pramene medzinárodného práva verejného
  92. Pojem, predmet a normy medzinárodného práva súkromného, jeho subjekty a pramene
  93. Riešenie sporov vzniklých pri zahranično-obchodnej činnosti
  94. Charakteristika a všeobecné princípy práva Európskej únie
  95. Odvodené (sekundárne) komunitárne právo
  96. Súdny dvor Európskych spoločenstiev
  97. Ochrana ľudských práv v Európskej únii
  98. Vzťah komunitárneho práva k vnútroštátnemu právu

Zdroje:
 • Základy práva pre ekonómov, Dušan Holub