Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 826   projektov
12 nových

Stratégia, organizácia a riadenie priemyselnej údržby

«»
Prípona
.doc
Typ
skriptá
Stiahnuté
19 x
Veľkosť
0,8 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
8071
Posledná úprava
23.01.2018
Zobrazené
2 218 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
dostáva sa Vám do rúk študijný materiál, ktorý je výsledkom riešenia projektu IMVOCED ( Improving Vocational Education in TQM by Developing In-company Work Based Learning Techniques ). Projekt IMVOCED predstavuje okrem iného disemináciu projektu PHARE TEMPUS Distance Learning Network in Quality Management ( DILEMA ), ktorý sa riešil pre oblasť služieb v rokoch 1996-98. Cieľom projektu je pripraviť a v praxi odskúšať vzdelávací program v oblasti riadenia kvality
( TQM ) v ďalších odvetviach. Program bude realizovaný v podobe štúdia zamestnaných pracovníkov na ich pracovnom mieste. Pilotný kurz programu bude odskúšaný v troch zúčastnených krajinách. Na Slovensku sa uskutoční pre pracovníkov mechanickej údržby firiem v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle.

Tento projekt sa realizuje v rámci programu Leonardo da Vinci a finančne je podporovaný krajinami Európskej únie a príspevkami pridružených krajín. Výsledky nášho projektu sú zamerané na rozvoj a inováciu vzdelávacích metód, vhodných pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov na ich pracovných miestach ( Work Based Learning ) vo forme dištančného vzdelávania.

Projekt a jeho výstupy sú garantované Fakultou BERG, Strojníckou fakultou, Fakultou elektrotechniky a informatiky a Stavebnou fakultou Technickej univerzity v Košiciach, Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre, Stavebnou fakultou Žilinskej univerzity a kooperujúcimi univerzitami z krajín EÚ - Univerzita v Lutone (UK), Universidade Nova de Lisboa ( PT) a Vaasan Yliopisto - Univerzita Vaasa ( FI ). Kvalita výstupov projektu bude výrazne podporená tiež aktivitami partnerských inštitúcií z oblasti poľnohospodárstva, služieb a verejnej správy, kam patria Agroinšitút Nitra, Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, GVA Grimley ( UK ), OU Aurora Champ
( FI ), Berkley Associates ( BE ).

Vážený čitateľ, dúfame, že tento študijný materiál Vám poskytne očakávané informácie a poznatky. Autori publikácie, ako aj Inštitút celoživotného vzdelávania pri TU Košice, ktorý ich vydáva v slovenskej verzii privítajú a voipred Vám ďakujú za každú Vašu vecnú pripomienku k tejto publikácii.
Zároveň nám ako slovenskému koordinačnému pracovisku a editorom študijných textov dovoľte poďakovať sa autorom publikácie za ich tvorivú a aktívnu spoluprácu pri riešení projektu.

Kľúčové slová:

riadenie

údržba

delenie

spôsoby

manažment rizika

prostriedky údržby

informačný systém

údržbarské činnostiObsah:
 • Kapitola 1 - pojmy, definície, história a vývoj údržby 6
  1.1 Poslanie 6
  1.2 Ciele 6
  1.3 Úvod 6
  1.4 Pojmy, definície, história a vývoj údržby 7
  1.4.1 Definícia údržby 7
  1.4.2 Ciele údržby 7
  1.4.3 Spoľahlivosť, porucha, prestoje, oprava 8
  1.4.4 Stratégia - filozofia údržby 10
  1.4.5 Metódy a systémy údržby 10
  1.4.6 Druhy údržby 13
  1.4.7 Organizačné formy údržby 13
  1.4.8 História a vývoj údržby 14
  1.5 Samohodnotiace otázky 16
  1.6 Záver 17
  1.7 Použitá literatúra 17
  Kapitola 2 - druhy údržby 18
  2.1 Poslanie 18
  2.2 Ciele 18
  2.3 Úvod 18
  2.4 Druhy údržby 18
  2.4.1 Bežná údržba 19
  2.4.2 Inšpekcia 19
  2.4.3 Opravy podľa rozsahu 19
  2.4.4 Obnova objektu 20
  2.5 Charakteristika druhov údržby 20
  2.5.1 Podstata a funkcie údržby a opráv 21
  2.6 Samohodnotiace otázky 22
  2.7 Záver 22
  2.8 Použitá literatúra 22
  Kapitola 3 - stratégia riadenie údržby 23
  3.1 Poslanie 23
  3.2 Ciele 23
  3.3 Úvod 23
  3.4 Základné pojmy a definície 23
  3.5 Moderné systémy prediktívnej stratégie 25
  3.5.1 Rcm - údržba orientovaná na spoľahlivosť 25
  3.5.2 Tpm - celková produktívna údržba 25
  3.6 Použitá literatúra 29
  Kapitola 4 - riadenie a optimalizácia údržby 30
  4.1 Poslanie 30
  4.2 Ciele 30
  4.3 Úvod 30
  4.4 Plánovanie údržby 30
  4.5 Operatívne riadenie 31
  4.5.1 Operatívne plánovanie 32
  4.5.2 Operatívna evidencia 32
  4.5.3 Dispečerské riadenie a realizácia opráv 33
  4.5.4 Zabezpečenie údržby 34
  4.6 Viackriteriálna optimalizácia 34
  4.6.1 Úvod k optimalizácii 34
  4.6.2 Definovanie množiny kritérií pre komplexné posúdenie kvality procesu údržbu 34
  4.6.3 Aplikovateľné prístupy pre vyhodnotenie kriteriálnej funkcie 37
  4.7 Samohodnotiace otázky 39
  4.8 Záver 39
  4.9 Použitá literatúra 39
  Kapitola 5 - manažment rizika a bezpečnosti údržby 40
  5.1 Poslanie 40
  5.2 Ciele 40
  5.3 Úvod 40
  5.4 Manažment a ľudský faktor 40
  5.5 Manažment bezpečnosti - manažment rizika 41
  5.5.1 Riadenia bezpečnosti 41
  5.6 Manažment údržby 42
  5.7 Použitá literatúra 44
  Kapitola 6 - prostriedky údržby 45
  6.1 Poslanie 45
  6.2 Ciele 45
  6.3 Úvod 45
  6.4 Čistenie strojov a zariadení 45
  6.5 Mazanie strojov a zariadení 46
  6.6 Prehliadky strojov a zariadení 48
  6.7 Nastavovanie a zoraďovanie strojov a zariadení. 48
  6.8 Samohodnotiace otázky 48
  6.9 Aktivita 49
  6.10 Záver 49
  6.11 Použitá a odporúčaná literatúra 49
  Kapitola 7 - metódy technickej diagnostiky 50
  Poslanie 50
  7.2 Ciele 50
  7.3 Úvod 50
  7.4 Dôležité pojmy 50
  7.5 Význam a poslanie technickej diagnostiky 51
  7.6 Subjektívne metódy diagnostiky 51
  7.7 Objektívne metódy diagnostiky 52
  7.8 Spracovanie a vyhodnotenie diagnostických veličín 52
  7.9 Samohodnotiace otázky 53
  7.10 Aktivita 53
  7.11 Záver 53
  7.12 Použitá literatúra 53
  Kapitola 8 - informačný systém údržby 54
  8.1 Poslanie 54
  8.2 Ciele 54
  8.3 Úvod 54
  8.4 Systémový prístup pri definovaní informačného systému údržby 54
  8.5 Diagnostický systém ako zdroj informácii pri prediktívnom type údržby 56
  8.6 Riešenie meracieho informačného systému 57
  8.7 Riešenie modelu diagnostikovaného objektu 60
  8.8 Samohodnotiace otázky 61
  8.9 Záver 61
  8.10 Iné doplnkové čítanie 61
  8.11 Použitá literatúra 62
  Kapitola 9 - ekonomika údržbárskych činností 63
  9.1 Poslanie 63
  9.2 Ciele 63
  9.3 Úvod 63
  9.4 Faktory určujúce charakter opotrebovania a rozsah a štruktúru údržby aktívnej zložky výrobného him 63
  9.5 Základné druhy fyzickej zložky opotrebovania aktívnej časti výrobného him a ich vzťah k ekonomickej stránke údržby 65
  9.6 Analýza nákladovej stránky údržby strojov a výrobných zariadení 66
  9.7 Optimalizácia ekonomickej efektívnosti údržby strojov a výrobného zariadenia 67
  9.8 Samohodnotiace otázky 68
  9.9 Záver 68
  9.10 Použitá literatúra 68