Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 790   projektov
7 nových

Podnikové informačné systémy a databázy

«»
Prípona
.pdf
Typ
skriptá
Stiahnuté
43 x
Veľkosť
1,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
7204
Posledná úprava
15.01.2018
Zobrazené
2 774 x
Autor:
elegy
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Informačný a riadiaci systém (IaRS) v organizácii je možné definovať ako: Množinu ľudí, procedúr a zdrojov, ktoré získavajú, uchovávajú, transformujú a distribuujú dáta a informácie a tiež technických prostriedkov zabezpečujúcich riadenie organizácie tak, aby sa dosiahli jej ciele. Paradoxom informačných a komunikačných technológií (IKT) je, že organizácia môže mať funkčný a efektívny informačný a riadiaci systém, ktorý je viac, alebo menej nezávislý na technických prostriedkoch IKT (pôvodný IaRS). V takomto prípade nasadenie, resp. aplikácia metód a prostriedkov IKT môže v podstatnej miere zvýšiť spoľahlivosť, bezpečnosť, účinnosť a efektívnosť pôvodného IaRS. Pokiaľ je však pôvodný IaRS (bez podpory, resp. aj s podporou prostriedkov IT) neefektívny, je vhodnejšie tento upraviť, resp. spojiť ďalšie aplikovanie IKT s reinžinieringom pôvodného IaRS organizácie. V súčasnosti sa pod pojmom informačný a riadiaci systém (IaRS) rozumie takmer výlučne informačný systém vytváraný a vyvíjaný s podporou prostriedkov a metód IKT, čo je zdôraznené jeho označením ako IS/IT, resp. IS/IKT.
IS/IKT chápeme ako množinu ľudských zdrojov, informačného manažmentu a zdrojov IKT (hardvéru, softvéru, komunikačných sietí, informačných technológií), ktoré umožňujú získavať, uchovávať, transformovať a distribuovať dáta a informácie a znalosti, ktoré potrebujú koncoví používatelia pre cieľavedomé riadenie organizácie. Definícia zdôrazňuje, vo väzbe na pôvodnú definíciu IaRS, principiálne prepojenie informácií a informačných tokov s procesmi zabezpečujúcimi riadenie a rozvoj organizácie v zmysle zadaných aktuálnych a strategických cieľov [20].
obr. 1

Kľúčové slová:

informačný systém

proces

riadenie

informacie

manažment

marketingObsah:
 • Komplexný pohľad na podnikové IS/IT -2-
  Zdroje zabezpečenia prevádzky IS/IT -4-
  Podnikové procesy -4-
  Štruktúra a funkčné členenie IS -12-
  Charakteristika a význam služieb IS/IT v oblasti marketingu a obchodu -17-
  Charakteristika a význam služieb IS/IT v oblasti výroby a zabezpečovania služieb -18-
  Charakteristika a význam služieb IS/IT v oblasti riadenia ľudských zdrojov -19-
  Charakteristika a význam služieb IS/IT v oblasti finančného manažmentu a účtovníctva -20-
  Životný cyklus IS -22-
  Životný cyklus IS - proces plánovania -23-
  Životný cyklus IS - proces analýzy IS/IT -24-
  Životný cyklus IS - proces implementácie -25-
  Životný cyklus IS - proces inovácie -26-
  E --biznis -27-
  Biznis proces manažment (BPM) -30-
  Literatúra -39-

Zdroje:
 • BALOG, M., STRAKA, M.: Logistické informačné systémy, s.208, ISBN 80-8057-660-2, EAN 9788080576608, EPOS, Bratislava 2005
 • BASL, J., SMETANA, A., ZAHRADNÍK, J.: Změny podnikových informačních systémů a jejich řízení. Praha 14.06.2004 - 15.06.2004. In: Systémová integrace 2004, str. 321-327.
 • BASL, J.: Podnikové informační systémy - podnik v informační společnosti. Grada publishing, Praha: 2002. 80 - 247 - 0214 - 2.
 • BOHUSLAV, R., BASL, J.: Inovace podnikových informačních systémů. Praha 16.06.2003 - 17.06.2003. In: VOŘÍŠEK, Jiří (ed.). System Integration 2003. Praha : VŠE, 2003, s. 321-327. ISBN 80-245-0522-3.
 • CARDA, A., KUNSTOVÁ, R.: Workflow. Řízení firemních procesú. Grada Publishing, Praha 2001. ISBN 80-247-0200-2.
 • ČIŽMÁR A., LAVRIN A., HAVLICE Z., JAKAB F., TELEPOVSKÁ H., GENČI J., HAVLICE K., HOROVČÁK, P., PLOŠČICA O., VANČÍK V., ŽELEZNÍK O.: Technológia Integrácie Projektu Integrovaného Informačného Systému Slovenských Telekomunikácií. Záverečná správa projektu, Technická Univerzita v Košiciach, august 1998, Košice. Nepublikované - interný materiál Slovenských Telekomunikácií, 74 strán, 9 príloh.
 • DELINA, R., DIANIŠ, E., CHOVANEC, J., GUZANIČ, J., VAVRLA, L., ŽELEZNÍK, O.: Metódy podpory rozhodovania pre rozvoj elektronického obchodu. In: Informační management a společnost: Vedecký a výzkumný sborník čís./ 9, VŠE Praha, 2003, str. 33 - 49. ISBN 80-245-0524-X.
 • EARL, M., J.: The New and the Old. Business process redesign. The J. of Strategic Information Systems, Vol.3, N.1, 1994, str. 5-22.
 • GLOOR, P.: Making the E-business Transformation, Springer - Verlag, 2000, ISBN 1-85-233265-4.
 • Havlice, Z.: Modelovanie a prototypovanie pri projektovaní informačných systémov. Academic Press Elfa, s.r.o, Košice, január 1999. ISBN 80-88786-959