Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 618   projektov
18 nových

Makroekonomie - Fuchs- skriptá

«»
Prípona
.pdf
Typ
skriptá
Stiahnuté
18 x
Veľkosť
1,5 MB
Jazyk
český
ID projektu
4306
Posledná úprava
13.08.2017
Zobrazené
1 479 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Učebnice Makroekonomie si klade za cíl vysvětlit základní okruhy makroekonomické teorie v rozsahu odpovídajícím základnímu kurzu ekonomie.
Ekonomie je vědní disciplínou s ne příliš dlouhou tradicí a věnuje se analýze otázek, které souvisí s každodenním životem lidí. Proto studovat ekonomii je potřebné, i když to nemusí být snadné. Pro mnohé se její studium stává dokonce velmi nesnadným. Příčiny jsou různé, ale zpravidla zbytečné. Jedna významná okolnost komplikující zvládnutí ekonomie spočívá v neochotě akceptovat ekonomii jako vědní disciplínu. Důvodem není krátká historie této vědy, konec konců je řada mnohem mladších vědních oborů. Spíše se jedná o dôsledok nepřiměřené důvěry některých jedinců ve své schopnosti ekonomického myšlení a dosaženou úroveň ekonomických znalostí. Je vcelku neobvyklé, aby se člověk který umí sečítat, prohlásil za matematika a nečiní tak zpravidla ani ti, kteří umí i dělit. V případě ekonomie však něco podobného obvykle nastává. Mnozí z těch, u nichž ekonomické myšlení absentuje, se považují za odborníky na ekonomické otázky. Proč k tomu dochází pochopí každý, kdo si odpoví na otázku co je ekonomie a zvládne alespoň její základy. Objeví svět, který je člověku velmi blízký a každodenně se ho bezprostředně dotýká, který je však nesmírně proměnlivý, plný zákonitostí i nahodilých vlivů. Svět, ve kterém neplatí schematická a univerzální řešení. A právě proto má smysl se jim zabývat a k jeho poznání využívat ekonomii. Její zvládnutí k pochopení hospodářského světa přispívá, vytváří předpoklady pro kvalifikované vnímání světa i kvalifikované chování v hospodářském dění. Struktura výkladu vychází z obvyklého dělení základního kurzu makroekonomie. V úvodní části jsou navíc zařazeny základní souvislosti předmětu ekonomie, jeho vývoje a zákonitosti užívání výrobních faktorů. K procvičení a osvojení si základních poznatků může posloužit zařazení klíčových pojmů v konci kapitol a kontrolní otázky. Autoři přejí všem čtenářům mnoho úspěchů ve studiu textu

Kľúčové slová:

Makroekonómie

měnový kurz

ekonomika

bankovní soustava

inflaceObsah:
 • 1. ZÁKLADNÍ POJMY A SOUVISLOSTI EKONOMIE 5
  1.1. ZÁKLADNÍ POJMY 5
  1.2. SMĚNA A PENÍZE VE VZÁJEMNÉ SOUVISLOSTI 10
  1.3. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÁ SOUVISLOST UŽÍVÁNÍ ZDROJŮ - HRANICE
  VÝROBNÍCH MOŽNOSTÍ 12
  1.4. ZÁKON KLESAJÍCÍCH VÝNOSŮ 15
  2. EKONOMIE A JEJÍ PŘEDMĚT 18
  2.1. VÝCHODISKA TEORETICKÉHO EKONOMICKÉHO MYŠLENÍ 18
  2.2. VZNIK EKONOMIE A VÝVOJ JEJÍHO PŘEDMĚTU 23
  2.3. PŘEDMĚT EKONOMIE A JEJÍ HLAVNÍ SOUDOBÉ SMĚRY 29
  2.4. METODY EKONOMIE 34
  3. MECHANISMUS HOSPODÁŘSKÉ KOORDINACE 44
  3.1. NUTNOST KOORDINACE 44
  3.2. ZÁKLADNÍ ZPŮSOBY KOORDINACE HOSPODÁŘSTVÍ 46
  3.3. CENTRÁLNĚ PLÁNOVANÁ EKONOMIKA 48
  3.4. TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 52
  4. MĚŘENÍ VÝKONU EKONOMIKY - MAKROEKONOMICKÉ
  VÝSTUPY 60
  4.1. ÚVOD DO MAKROEKONOMIE 60
  4.2. MĚŘENÍ VÝKONU EKONOMIKY 62
  4.3. VÝDAJOVÁ METODA VYJÁDŘENÍ HDP 68
  4.4. DŮCHODOVÁ METODA MĚŘENÍ VÝKONU 72
  5. EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA 75
  5.1. AGREGÁTNÍ NABÍDKA 75
  5.2. AGREGÁTNÍ POPTÁVKA 79
  5.3. POJETÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 86
  5.4. UTVÁŘENÍ ROVNOVÁHY V KLASICKÉM MODELU 87
  5.5. KEYNESIÁNSKÝ MODEL ROVNOVÁHY 90
  5.6. URČENÍ PRODUKTU MODELEM MULTIPLIKÁTORU 93
  6. EKONOMICKÝ RŮST A HOSPODÁŘSKÉ CYKLY 100
  6.1. DEFINICE EKONOMICKÉHO RŮSTU 100
  6.2. DYNAMIKA VÝVOJE AGREGÁTNÍ NABÍDKY A POPTÁVKY 103
  6.3. HOSPODÁŘSKÉ CYKLY 107
  6.4. PŘÍČINY CYKLICKÉHO KOLÍSÁNÍ 110
  6.5. ROLE INVESTIC V CYKLICKÉM KOLÍSÁNÍ EKONOMIKY 111
  7. PENÍZE A POPTÁVKA PO PENĚZÍCH 115
  7.2. POPTÁVKA PO PENĚZÍCH 120
  7.3. ROVNICE SMĚNY 123
  8. BANKOVNÍ SOUSTAVA A NABÍDKA PENĚZ 126
  8.1. BANKOVNÍ SEKTOR EKONOMIKY 126
  8.2. BANKOVNÍ SOUSTAVA 128
  8.3. TVORBA DEPOZITNÍCH PENĚZ 129
  8.4. NABÍDKA PENĚZ A JEJÍ KONTROLA 133
  9. INFLACE 138
  9.1. PODSTATA INFLACE 138
  9.2. FORMY INFLACE 142
  9.3. PŘÍČINY INFLACE 143
  9.4. DŮSLEDKY INFLACE 146
  9.5. PHILLIPSOVA KŘIVKA 150
  10. MAKROEKONOMICKÁ POLITIKA STÁTU 154
  10.1. PŘÍČINY STÁTNÍ INTERVENCE DO HOSPODÁŘSTVÍ 154
  10.2. CÍLE A NÁSTROJE HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY 156
  10.3. TYPY HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY 159
  11. FISKÁLNÍ POLITIKA 163
  11.1. STÁTNÍ ROZPOČET 163
  11.2. NÁSTROJE A CÍLE FISKÁLNÍ POLITIKY 165
  11.3. EXPANZIVNÍ A RESTRIKTIVNÍ FISKÁLNÍ POLITIKA - DOPADY NA
  SLEDOVANÉ CÍLE 169
  11.4. DEFICIT STÁTNÍHO ROZPOČTU 172
  12. MONETÁRNÍ POLITIKA 175
  12.1. NÁSTROJE CENTRÁLNÍ BANKY 175
  12.2. MONETÁRNÍ CÍLE 179
  12.3. MONETÁRNÍ POLITIKA A CÍLE HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY 182
  13. DŮCHODOVÁ POLITIKA STÁTU 187
  13.1. DŮCHODOVÁ POLITIKA JAKO SOUČÁST STABILIZAČNÍ POLITIKY 187
  13.2. NEROVNOSTI V DŮCHODECH DOMÁCNOSTÍ 188
  13.3. ROZDĚLOVÁNÍ A PŘEROZDĚLOVÁNÍ 191
  14. DODATEK A: HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA V MODELU IS-LM 193
  14.1. ROVNOVÁHA NA TRHU STATKŮ A SLUŽEB - KŘIVKA IS 194
  14.1.1. FAKTORY PŮSOBÍCÍ NA POSUN KŘIVKY IS 198
  14.2. ROVNOVÁHA NA TRHU PENĚZ - KŘIVKA LM 201
  14.2.1. FAKTORY PŮSOBÍCÍ NA POSUN KŘIVKY LM 206
  14.3. ROVNOVÁHA V TŘÍSEKTOROVÉ EKONOMICE - MODEL IS-LM 208
  14.3.1. VŠEOBECNÁ ROVNOVÁHA V MODELU IS-LM 211
  14.4. MODEL IS-LM A STABILIZAČNÍ POLITIKA 212
  14.4.1. FISKÁLNÍ POLITIKA V MODELU IS-LM 212
  14.4.2. MONETÁRNÍ POLITIKA V MODELU IS-LM 215
  15. MEZINÁRODNÍ TRH PENĚZ 221
  15.1. MĚNOVÝ KURZ 221
  15.2. MĚNOVÝ KURZ A JEHO ZMĚNA 227
  15.3. SYSTÉM MĚNOVÝCH KURZŮ 234
  15.4. MEZINÁRODNÍ MĚNOVÝ SYSTÉM 235
  16. MEZINÁRODNÍ OBCHOD A VNĚJŠÍ OBCHODNÍ POLITIKA 240
  16.1. MEZINÁRODNÍ OBCHOD A EFEKTIVNOST HOSPODÁŘSTVÍ 240
  16.2. VNĚJŠÍ OBCHODNÍ POLITIKA STÁTU 244
  16.3. NÁSTROJE VNĚJŠÍ OBCHODNÍ A MĚNOVÉ POLITIKY 246
  16.4. EKONOMICKÁ INTEGRACE 250
  16.5. STUPNĚ INTEGRACE A JEJICH REALIZACE 252

Zdroje:
 • Barro, R. J.: Macroeconomics. Third edition. Wiley, 1990
 • Bade, R., Parkin, M.: Macroeconomics. 2nd ed. New Jersey, 1992
 • Dorfman R.: Cenový systém. Praha, Svoboda, 1969 Dornbusch, R.,
 • Fischer, S.: Makroekonomie. Praha, SPN, 1994 Felder, B., Homburg, S.:
 • Makroekonomika a nová makroekonomika. Bratislava, Elita, 1995
 • Friedman, M.,
 • Friedman, R: Svoboda volby. Praha, Liberální institut, 1991
 • Fuchs, K.: Mikroekonomie. Brno, ESF MU, 1999
 • Fuchs, K.: Makroekonomie. Brno, ESF MU, 2000
 • Gonda, V: Monetárna teória: J. M. Keynes versus M. Friedman. Bratislava, Elita, 1995
 • Hayek F. A. : Cesta do otroctví. Praha, Academia, 1990
 • Hayek, F. A. : Právo, zákonodárství a svoboda. Praha, Academia, 1991
 • Helísek, M.: Makroekonomie. Základní kurz. Slaný, Melandrium, 2000
 • Heyne, P. : Ekonomický styl myšlení. Praha, VŠE, 1991
 • Holman, R. a kol.: Ekonomie. Praha, C. H. Beck, 1999
 • Hontyová, K.: Štátny rozpočet a mena a medzinárodné ekonomické vzťahy. Bratislava, Ekonómia, 2000
 • James E. : Dějiny ekonomického myšlení 20. století. Praha, Academia, 1968
 • Keynes, J. M.: Obecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz. Praha, ČSAV, 1963
 • Lisý, J. a kol.: Dějiny ekonomických teorií. Bratislava, Elita, 1996
 • Lisý, J. a kol.: Verejná ekonomika - súčasť trhového systému. Bratislava, IPVS, 1997
 • Livesey F. : Economics, 2nd edition. Polytech Publishers Ltd., 1981
 • Mankiw, G. N.: Zásady ekonomie. Praha, Grada Publishing, 1999
 • Mansfield E. : Principles of microeconomics, 3th edition. New York,256W.W. Norton and comp., 1980
 • Mishkin, F. S.: Ekonomie peněz, bankovnictví a finančních trh. Praha´Economia, 1991.
 • Nezval, P.: Světová ekonomika (Vybrané problémy). Karviná, OPFSU, 2001
 • Olšovský R. a kol.: Stručné dějiny světového hospodářství. Praha, SPN,1978
 • Paulík, T.: Makroekonomie B. Karviná, OPF SU, 2000
 • Robinsonová J. : Jak porozumět ekonomické analýze. Praha, Svoboda 1975
 • Robinsonová J.: Ekonomia nedokonalej konkurencie. Bratislava, Pravda, 1987
 • Roubíček, V. a kol.: Stručný statistický slovník, Praha: Svoboda, 1967
 • Salin, P.: Makroekonómia. Bratislava, Elita, 1993
 • Samuelson, P.A.,
 • Nordhaus, W.D.: Ekonomie. Praha, Svoboda, 1991
 • Seidman, L. S.: Macroeconomica. Orlando, HBJ, 1987
 • Shackle G.L.S. : Ekonomika pro potěšení. Praha, Orbis, 1970
 • Sojka, M. a kol.: Dějiny ekonomických teorií. Praha, Karolinum, 1999
 • Táncošová, J.: Inflácia. Bratislava, Ekonómia, 2000