Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 623   projektov
2 nových

Európska dopravná politika do roku 2010 - Čas rozhodnutia

«»
Prípona
.pdf
Typ
skriptá
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
1,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
2087
Posledná úprava
18.09.2016
Zobrazené
1 182 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Doprava je kľúčovým faktorom v modernej ekonomike. Existuje tu však permanentný rozpor medzi spoločnosťou, ktorá žiada stále väčšiu mobilitu a verejnou mienkou, ktorá sa stáva stále viac netolerantnejšou voči chronickému oneskorovaniu a nízkej kvalite niektorých dopravných služieb. So zvyšovaním požiadaviek na dopravu odpoveď spoločenstva nemôže byť len v tom, že buduje novú infraštruktúru a otvára nové trhy. Dopravný systém potrebuje optimalizáciu, aby spĺňal požiadavky vyplývajúce z rozšírenia a udržateľného rozvoja, stanovené v záveroch Gothenburgskej európskej rady. Moderný dopravný systém musí byť trvalo udržateľný z ekonomického, sociálneho ako aj environmentálneho hľadiska.
Plány pre budúci dopravný sektor musia brať do úvahy jeho ekonomický význam. Celkové výdaje sú zhruba 1 000 mld. euro, čo je viac než 10% hrubého domáceho produktu. Sektor zamestnáva viac než desať miliónov ľudí. To si vyžaduje infraštruktúru a technológie, ktoré stoja spoločnosť tak veľa, že sa pri posudzovaní nesmie urobiť žiadna chyba. Na základe vysokých investícií do dopravy a jej rozhodujúcej úlohy v ekonomickom raste, predvídali autori Rímskej zmluvy spoločnú dopravnú politiku s jej špecifickými pravidlami.

Kľúčové slová:

politické smernice

dopravná politika

plynulosť cestovania

mestská doprava

palivo

financovanie

revitalizácia železnícObsah:
 • POLITICKÉ SMERNICE PRE BIELU KNIHU
  PRVÁ ČASŤ: POSUN V ROVNOVÁHE MEDZI DRUHMI DOPRAVY
  I. REGULOVANÁ SÚŤAŽ
  A. Zvýšenie kvality v sektore cestnej dopravy
  1. Požadovaná reštrukturalizácia
  2. Zavádzanie právnych predpisov
  3. Sprísnenie kontroly a sankcií
  B, Revitalizácia železníc
  1. Integrácia železničnej dopravy do vnútorného trhu
  2. Optimalizácia využitia infraštruktúry
  3. Modernizácia služieb
  C. Regulovanie rastu v leteckej doprave
  1. Riešenie nasýtenosti vzdušného priestoru
  2. Prehodnotenie kapacity letísk a využitia
  3. Vyváženosť medzi rastom leteckej dopravy a životným prostredím
  4. Dodržiavanie bezpečnostných noriem
  II. PREPOJENIE DRUHOV DOPRAVY
  A. Prepojenie námornej, vnútrozemskej vodnej a železničnej dopravy
  1. Rozvoj „námorných diaľnic“
  2. Poskytovanie inovačných služieb
  B. Podpora zavádzaniu intermodálnych služieb: nový program Marco Polo
  C. Vytváranie priaznivých technických podmienok
  1. Podpora vzniku integrátorov nákladnej dopravy
  2. Normalizácie kontajnerov a vymeniteľných nadstavieb
  DRUHÁ ČASŤ: ODSTRAŇOVANIE ÚZKYCH MIEST
  I. ODBLOKOVANIE HLAVNÝCH TRÁS
  A. Multimodálne koridory s prioritnou nákladnou dopravou
  B. Vysokorýchlostná sieť pre osobnú dopravu
  C. Zlepšenie prepravných podmienok
  D. Veľké projekty infraštruktúry
  1. Dokončenie alpských trás
  2. Ľahší prechod cez Pyreneje
  3. Zahájenie nových prioritných projektov
  4. Zvýšenie bezpečnosti v tuneloch
  II. PROBLÉM FINANCOVANIA
  A. Obmedzené verejné rozpočty
  B. Uistenie súkromných investorov
  C. Inovačný prístup: združovanie financií
  TRETIA ČASŤ: UŽÍVATEĽ V CENTRE POZORNOSTI DOPRAVNEJ POLITIKY
  I. NEBEZPEČNÉ CESTY
  A. Denné úmrtia: 40 000 smrteľných nehôd ročne
  B. Znižovanie počtu úmrtí
  1. Harmonizácia sankcií
  2. Nové technológie na zvýšenie bezpečnosti na cestách
  II. PRAVDIVOSŤ NÁKLADOV PRE UŽÍVATEĽA
  A. K postupnému spoplatneniu používania infraštruktúry
  1. Štruktúra ceny, ktorá odráža náklady pre spoločnosť
  2. Hojnosť právnych predpisov
  3. Potreba rámca spoločenstva
  B. Nutná harmonizácia daní z pohonných hmôt
  III. DOPRAVA S ĽUDSKOU TVÁROU
  A. Intermodalita v osobnej doprave
  1. Integrovaný systém cestovných lístkov
  2. Manipulácia s batožinou
  3. Plynulosť cestovania
  B Práva a povinnosti užívateľov
  1. Práva užívateľov
  2. Povinnosti užívateľov
  3. Vysoká kvalita verejných služieb
  IV. RACIONALIZÁCIA MESTSKEJ DOPRAVY
  A. Diverzifikovaná energia pre dopravu
  1. Vytvorenie nového regulačného rámca pre alternatívne palivá
  2. Stimulácia dopytu pomocou experimentovania
  B. Propagácia dobrej praxe
  ŠTVRTÁ ČASŤ: ZVLÁDNUTIE GLOBALIZÁCIE DOPRAVY
  I. ROZŠÍRENIE MENÍ VÝCHODISKOVÚ SITUÁCIU
  A. Výzva infraštruktúry
  B. Možnosti ponúkané dobre rozvinutou železničnou sieťou
  C. Nová dimenzia pre bezpečnosť na mori
  II. ROZŠÍRENÁ EURÓPA SA MUSÍ VÝRAZNEJŠIE PREJAVIŤ NA
  SVETOVEJ SCÉNE
  A. Jeden hlas pre Európsku úniu v medzinárodných orgánoch
  B. Naliehavá potreba vonkajšej dimenzie pre leteckú dopravu
  C. Potreba celosvetového programu: Galileo:
  ZÁVERY: ČAS ROZHODNUTIA
  PRÍLOHY
  I. PRÍLOHA I: AKČNÝ PROGRAM
  II. PRÍLOHA II: INDIKÁTORY A KVANTITATÍVNE ZOBRAZENIE
  III. PRÍLOHA III: PROJEKTY PREDLOŽENÉ ČLENSKÝMI ŠTÁTMI A EURÓPSKYM
  PARLAMENTOM PREVERENÉ KOMISIOU ZA ÚČELOM
  ZAHRNUTIA DO ZOZNAMU „ŠPECIFICKÝCH PROJEKTOV“
  („ESSENSKÝ“ ZOZNAM)
  IV. PRÍLOHA IV: TECHNICKÝ ROZVOJ A INTELIGENTNÉ DOPRAVNÉ SYSTÉMY
  Tabuľka 1 Prípustné rýchlostné limity a hladiny alkoholu v krvi v štátoch EÚ
  Tabuľka 2 Externé a infraštruktúrne náklady (euro) ťažkých nákladných vozidiel za
  jazdu po diaľnici s nízkou premávkou v dĺžke 100 km
  Tabuľka 3 Náklady a poplatky (euro) ťažkých nákladných vozidiel za jazdu na
  diaľniciach s mýtom s nízkou premávkou v dĺžke 100 km
  Obr. 1 Osobná doprava: výkon podľa druhu dopravy (1970 - 1999)
  Obr. 2 Nákladná doprava: výkon podľa druhu dopravy (1970 - 1999)
  Obr. 3 Kontajneroví dopravcovia a sprievodné vozidlá
  Obr. 4 Doprava AVE
  Obr. 5 Zníženie škodlivín v cestnej doprave v dôsledku smerníc Auto-Oil
  Obr. 6 Medzinárodná cestná nákladná doprava: náklady/km (1998)