Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 790   projektov
7 nových

Aplikovaná etika - etika a morálka

«»
Prípona
.pdf
Typ
skriptá
Stiahnuté
17 x
Veľkosť
0,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
6627
Posledná úprava
09.08.2018
Zobrazené
1 929 x
Autor:
dowson
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Slovo etika je odvoclené od slova ethos. Pôvodný vjrznam slova ethos znamená zvyčajné miesto pobytu, miesto kde býva, kde sa človek udomácnil. Názov etika pochádza od Aristotela ( 384 — 322 p.n.l.), ktorý ním pomenoval učenie o mravnosti, ale súčasne i mravnosf samú. Slovo morálka má pôvod v latinskom mós, móres, ktorý označuje mrav, obyčaj, charakter. Starorímsky filozof Cicero (106 — 43 p.n.l. ) prekladajúc Aristotelovo ethikos utvoril prídavné meno moralis na označenie charakteru, mravu.
Neskôr vzniklo slovo moralitas, ktoré označovalo vedu o mravnosti. V slovenčine sa vedra termínu morálka použiva termín mraimosť. Vzniká preto otázka, či je medzi nimi zhoda, alebo sa vzájomne líšia. Nráčšina autorov zastáva názor, že medzi nimi existuje zhoda. Hegel (1770 — 1831) medzi nimi rozlišoval.
Ked' hovoril o vjrvoji objektívneho ducha, uvádzal, že tento prechádza troma stupňami vývoja, t.j. právom, morálkou a mravnosfou. Inšpirovaní Heglom, viacerí autori chápu morálku ako morálne vedomie, (formu duchovného života spoločnosti) a pod mravriosťou chápu zasa obyčaje, mravy, činy, teda prvIcy pralctického správania sa.

Kľúčové slová:

etika

morálka

transfúzia krvi

ochrana životného prostredia

interupcie

stakeholderi

spravodlivosť

svedomie

drogová závislosť

udržateľný rozvojObsah:
 • 1. Etika a morálka
  1.1 Teoretické vymedzenie základných pojmov
  1.2 Regulácia morálneho konania
  1. 3 Slruktúra morálky
  2 Historický vývoj morálky
  2.1 Etické teórie grécke a rímske
  2. 2 Etické teórie stredoveku
  2.3 Novoveká etika
  2. 4 Etické teórie 19. a 20. storočia
  3 Kategórie etiky
  3.1 Kategórie dobra a zla
  3. 2 Svedomie
  3. 3 česť a dôstojnosť
  3.4 Spravodlivosť
  3.5 Zmysel života a šťastie
  4 Podnikateľská etika
  4.1 Problémy podnikaterskej etiky
  4.2 Vznik podnikaterskej etiky ako akademickej disciplíny
  4.3 Definicia a funkcie pochfikaterskej etiky
  4.4 Tri úrovne prieniku etiky a ekonomiky
  4.5 Zisk verzus etika podniku — neuralgický bod podnikaterskej etiky
  4.6. Teória stakeholderov (záujmových skupín)
  4.7 Podniky a trvale udržaterný rozvoj
  4.8 Lojalita a jej hranice
  4.9 Etický aspekt komunikácie v pracovných vzťahoch
  4.10 Formy inštitucionalizácie etiky v organizácii
  5 Environmentálna etika
  5.1 Antropocentrická a neantropocentrická etika
  5.2 Etika Zeme Aldo Leopolda
  5.3 Ekologické problémy a ochrana životného prostredia
  6 Lekárska etika
  6.1 Etické otázky transfúzie krvi
  6.2 Interrupcie
  6.3 Eutanázia ako etický problém
  6.4 Etické otázky transplantácie orgánov
  7 Etické aspekty drogovej závislosti
  7.1 Drogová závislosť
  7.2 Alkohol a drogy na Slovensku a v Európe
  8 Zoznam použitej literatúry
  9. Obsah

Zdroje:
 • DRONZEK Jozef: Etilca, Katolícka univerzita v Ružomberku, Košice 2005, ISBN: 80-8084- 041-5.
 • HAŠKOVCOVÁ Helena: Lékatska etika, Galén 1994, ISBN: 80-85824-03-5.
 • HLINKA Anton: Každý sa mčde zmeniť, Don Bosco, Bratislava 1994. ISBN:80-85405-32-6.
 • HREHOVÁ Helena: Etika — sociálne vzťahy — spoločnosť, Veda, Bratislava 2005. ISBN: 80-224-0849-2.
 • JANKOVSKÝ Jití: Etika pro pomáhajíci profese, Triton, Praha 2003. ISBN:80-7254-329-6.
 • KOIťENEK Josef: L,ékatská etika, Triton, Praha 2002. ISBN: 80-7254-235-4.
 • LUKNIC Amold: štvrtý, rozmer podnikania — etika,SAP, Bratislava,1994. ISBN: 80-85665- 30-1.
 • MARTINKOVIČOVÁ Miriam: Etika, Technická univerzita vo Zvolene, 1995. ISBN: 80- 228-0478-9.
 • MELKUSOVÁ, Helena: Globalizácia, mondializácia a konzum. In: Clovek v súradniciach multidimenziálnej spoločnosti III, Prešov 2002, s.I4
 • MIEDZGOVÁ Jana: Záldady etiky, SPN, Bratislava 1994. ISBN:80-10-00241-0
 • NATHANSON N. Bemard: Božia ruka, Lúč, Bratislava 1998. ISBN:80-7114-241-7.
 • NAVRÁTILOVA Daniela: Etika v technologickom veku, FVT TU v Košiciach so sídlom v Prešove, 2001. ISBN:80-7099-649-8.
 • NAVRÁTILOVA Daniela: Manažérska etika, FVT TU v Košiciach so sídlom v Prešove, 2004. ISBN:80-8073-121-7.
 • NOVAK Michael: Biznis ako poslanie, Charis,Košice 1998. ISBN: 80-88743-21-4.
 • ONDREJKOVÁ Anna: Etika 20. storočia, Univerzita Mateja Bella v Banskej Bystrici, 1997. ISBN:80-8055-085-9.
 • REMIŠOVÁ Anna: Podnikaterská etika v praxi — cesta k úspechu, EPOS, Bratislava 1999.
 • VAJDA Ján: Etika, Engima, Nitra,1995.ISBN:80-85471-23-X