Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 750   projektov
8 nových

Zluvy o zamedzení podvojného zdanenia

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
6795
Posledná úprava
12.08.2018
Zobrazené
1 225 x
Autor:
gabistar
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Existencia odlišných daňových systémov v rôznych štátoch prináša v medzinárodnom ekonomickom živote nemálo problémov. Daňové príjmy, ktoré predstavujú významnú položku štátneho rozpočtu, sú citlivou oblasťou zvrchovanej hospodárskej politiky takmer každého štátu na svete. Pri zdaňovaní príjmov, prekračujúcich hranice jednej krajiny, vzniká konflikt prelínania dvoch daňových sústav - dochádza k medzinárodnému dvojitému zdaneniu. Nastáva otázka, ako zdaniť takýto príjem, aby neboli ukrátené záujmy ani jednej zo zúčastnených strán, a zároveň aby nedochádzalo k obmedzovaniu medzinárodných hospodárskych aktivít. V rámci súčasných trendov liberalizácie vo svetovom hospodárstve sa prejavuje snaha riešiť túto otázku na medzivládnej úrovni zmiernením negatívneho dopadu dani prostredníctvom zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia.
Žijeme v dobe integrácie, globalizácie a internacionalizácie svetového hospodárstva. Liberalizácia medzinárodného obchodu prináša odbúravanie colných bariér, ktoré pôvodne znamenali prekážku v rozvoji medzinárodnej hospodárskej spolupráce, a tak problémom číslo jedna začínajú byť prekážky v oblasti daňovej. Dane ako nástroj fiškálnej politiky sa z tohto uhla pohľadu stávajú významným nástrojom zahranično-obchodnej politiky.
Tento trend robí problematiku medzinárodného dvojitého zdanenia veľmi aktuálnou témou. Vedie jednotlivé krajiny k uvedomelému vyvíjaniu primeranej aktivity pri jej riešení. Ani Slovenská republika nestojí mimo týchto procesov. Už v minulosti sa do nich zapájala, a pri prechode na trhovú ekonomiku po zmenách od roku 1989 tento proces pokračuje. Svedčí o tom i vyše štyridsať uzavretých dvojstranných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, ktorými je SR v súčasnosti viazaná.
Dôležitým východiskom sú daňové zákony jednotlivých štátov. Vnútorná legislatíva každej krajiny zakotvuje vo svojich právnych normách základné pravidlá zdaňovania v rámci daného štátu a upravuje postupy pre daňových tuzemcov a daňových cudzincov. Na základe tohto právneho rámca je potom možné stavať a rozvíjať medzinárodné dohody.

Kľúčové slová:

podvojné zdanenie

daňová príslušnosť

prevádzkareň

OECD

štátny rozpočet

hospodárska politika

liberalizácia medzinárodného obchodu

internacionalizácia

colné bariéryObsah:
 • Úvod
  1. Právny základ zdanenia
  1. 1 Daňová príslušnosť
  1. 2 Vznik a dôsledky dvojitého zdanenia
  1. 3 Zamedzenie dvojitého zdanenia na medzinárodnej úrovni
  1. 4 Právna a obsahová charakteristika zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia
  1. 5 Spôsob a proces uzatvárania zmlúv
  1. 6 Klasifikácia daňových subjektov a stanovenie daňovej povinnosti
  2. Formy podnikania zahraničných osôb v SR a stála prevádzkareň
  2. 1 Medzinárodný prenájom pracovných síl z daňového hľadiska
  2. 2 Vyberanie a zaistenie daní podľa rozsahu daňových povinností
  2. 3 Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v SR
  2. 4 Aplikácia modelovej konvencie OECD a špecifické aspekty medzinárodného zdanenia v zmluvách uzavretých SR
  3. Zmluva medzi Slovenskou republikou a Kórejskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia
  Príloha č. 1
  Zoznam použitej literatúry

Zdroje:
 • https://www.noveaspi.sk/
 • Diplomová práca, Marián Mikolaj, Ekonomická Univerzita, Bratislava, 2001
 • Dovozný a vývozný obchodný prípad, M. Smreková, Bratislava 2002