Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 677   projektov
1 nových

Záverečné pisomné práce

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
44573
Posledná úprava
03.03.2014
Zobrazené
944 x
Autor:
karin.kovacikova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
2.1 Záverečná práca
Záverečná práca je školské dielo vytvorené študentom na splnenie študijných povinností vyplývajúcich z jeho právneho vzťahu k univerzite. Jej autorom je študent univerzity, a je to jeho samostatná práca.
2.2 Typy záverečných prác
V zmysle zákona č. 131/2002 Z. z o vysokých školách je záverečnou prácou:
a) bakalárska práca
b) diplomová práca
c) dizertačná práca
d) rigorózna práca
e) habilitačná práca

3 OBSAHOVÉ ZAMERANIE
3.1 Bakalárska práca
Píše sa pri štúdiu podľa študijného programu prvého stupňa, je najjednoduchším druhom záverečnej práce, má vecný, pragmatický charakter.

Bakalárskou prácou študent preukazuje schopnosť tvorivo pracovať v študijnom odbore ktorý absolvoval, preukázať schopnosť zhromažďovať, interpretovať a spracovať odbornú literatúru a prezentovať vedomosti o danej problematike.

Kľúčové slová:

bakalárka

dizertačka

diplomovka

štruktúra

rozsah

pracovisko

požiadavkaObsah:
 • 2 Základné pojmy
  2.1 Záverečná práca 4
  2.2 Typy záverečných prác 4
  3 Obsahové zameranie
  3.1 Bakalárska práca 4
  3.2 Diplomová práca 4
  3.3 Dizertačná práca 5
  3.4 Rigorózna práca 5
  3.5 Habilitačná práca 5
  4 Formálna úprava a štruktúra
  4.1 Formálna úprava 6
  4.2 Formálne požiadavky 6
  4.3 Rozsah 7
  4.4 Štruktúra 7
  5 Predkladanie prác 8
  6 Pôsobnosť univerzity
  6.1 Univerzita 9
  6.2 Školské pracovisko 9
  6.3 Študijné oddelenie 9
  6.4 Univerzitná knižnica 9
  7 Centrálny register záverečných prác a ich evidencia
  7.1 CRZP 9
  7.2 Plagiátorstvo

Zdroje:
 • 1. KIMLIČKA, Štefan. Ako citovať a vytvárať zoznamy bibliografických odkazov podľa noriem ISO 690 pre „klasické“ a elektronické zdroje. Bratislava : STIMUL, 2002. 82 s. ISBN 80-88982-57-X.
 • 2. MEŠKO, Dušan - KATUŠČÁK, Dušan et al. Akademická príručka. 2. dopl. vyd. Martin : Osveta, 2005. 496 s. ISBN 80-8063-200-6.
 • 3. STN ISO 690:1998 Dokumentácia. Bibliografické odkazy. Obsah, forma a štruktúra.
 • 4. STN ISO 2145:1997 Dokumentácia. Číslovanie oddielov a pododdielov písaných dokumentov.
 • 5. STN ISO 690-2:2001 Informácie a dokumentácia. Bibliografické citácie. Časť 2: Elektronické dokumenty alebo ich časti.
 • 6. Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 6/2005 Z. z. z 8. 12. 2004 o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor
 • 7. Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • 8. Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon)