Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 787   projektov
6 nových

Účtovníctvo poisťovní

«»
Prípona
.zip
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
4 x
Veľkosť
4,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45934
Posledná úprava
08.06.2015
Zobrazené
1 211 x
Autor:
mana1982
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Úvod

Poistný trh a celkovo poisťovníctvo ako také je v súčasnosti veľmi aktuálne a tiež patrí medzi najrýchlejšie sa rozvíjajúci trh vo svete. Skoro každý z nás na Slovensku sa už stretol s poisťovaním, či už seba, auta, bytu, domu, zodpovednosti spôsobenia škody v zamestnaní a iného. Pre túto tému sme sa rozhodli z dôvodu, že veľa z poisťovní poskytuje tie isté služby, preto je ťažké si vybrať. Obyčajný človek si vyberá na základe základného portfólia, ktoré poisťovňa ponúka, a tiež na základe toho, ako informáciu podá zamestnanec, tej ktorej poisťovne. Nakoľko často krát uzatvárame poistenie len krátkodobé a najmä z praktických dôvodov, pozrieme sa bližšie aj na iné aspekty, podľa ktorých by sme sa mohli riadiť pri správnom výbere. Zaujíma nás, do akej miery je poisťovňa schopná plniť podmienky likvidity v prípade inej ako životnej poistnej udalosti. Tieto skutočnosti zistíme na základe výročných správ, ktoré každoročne poisťovňa vystavuje.

Kľúčové slová:

účtovníctvo poisťovní

zbierka

Amslico

poisťovne

účtovné závierky

MetLifeObsah:
 • Úvod -3-
  1 Poisťovne a ich produkty na Slovensku -4-
  1.1 AXA, Životná poisťovňa, s. r. o -5-
  1.2 MetLife Amslico -6-
  1.3 ING Group -7-
  2 Výročná správa -8-
  3 Porovnanie účtovných závierok -10-
  Záver -15-
  Zoznam použitej literatúry -16-

Zdroje:
 • BEŇOVÁ, E. a kol.: Financie a Mena. Bratislava : IURA EDITION, 2005. 373 s. ISBN 80-8078-031-5.
 • ING Group vo svete. [online].
 • MAJTÁNOVÁ, A.: Poistný trh. 1. vyd. Bratislava : ELITA, 1993. 88 s. ISBN 80-85323-32-X.
 • MetLife - naša spoločnosť. [online].
 • MetLife - naše produkty. [online].
 • Opatrenie Ministerstva financií SR č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálne účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov.
 • Poisťovne a ich poistné produkty. [online].
 • Poisťovne na Slovensku. [online].
 • Výročná správa Metlifeamslico, a.s. poisťovňa za rok 2013 v SR 1.1.2014. [online].
 • Výročná správa Ing Investmeng Managment poisťovňa, a.s. v ČR k 1.1.2014. [online].
 • Výročná správa Axa, pobočka životná poisťovna, a.s. v SR 1.1.2014. [online].
 • Zákon NR SR č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách
 • Zákona NR SR č.431/2002 Zb. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov § 20
 • Zákon č. 429/2002 o burze cenných papierov