Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
1 nových

Súťažná politika v podmienkach SR po vstupe do EÚ

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
29 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39759
Posledná úprava
11.03.2012
Zobrazené
2 681 x
Autor:
chimena92
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Pod tlakom hospodárskej súťaže v trhovej ekonomike podnikatelia neustále súperia o spotrebiteľa. Platí tu pravidlo náš zákazník, náš pán. Zákazník si môže na trhu voľne vyberať tie tovary a služby, ktoré sú podľa neho najlepšie v závislosti od ceny a kvality. Hospodárska súťaž núti firmy byť efektívnejšími, ponúkať na trhu lepší a širší výber tovarov a služieb a za nižšie ceny. Dobre fungujúca hospodárska súťaž zabezpečuje optimálne využitie zdrojov ekonomiky, podporuje rast produktivity i ekonomický rast a prináša predovšetkým prospech pre spotrebiteľa v podobe kvalitnejších a lacnejších výrobkov. Akékoľvek narušenie hospodárskej súťaže, či už v podobe dohôd obmedzujúcich súťaž alebo v podobe zneužívania dominantného postavenia, vedie k jej deformovaniu a k stagnácii kvality výrobkov a služieb a k rastu cien. Preto je potrebné chrániť hospodársku súťaž pred jej obmedzovaním. Táto úloha prináleží v SR Protimonopolnému úradu SR, ktorý fakticky koná v štyroch prípadoch, a to v prípadoch zneužívania dominantného postavenia, dohôd obmedzujúcich súťaž, v prípadoch, ak orgán štátnej správy alebo samosprávy obmedzuje súťaž a vo vymedzených prípadoch kontroluje spájanie podnikateľov.

V tejto práci sa dozvieme, aké zmeny nastali v súťažnej politike, resp. politike hospodárskej súťaže SR po vstupe SR do EÚ dňa 1. mája 2004, ktoré boli nevyhnuté vzhľadom na povinnosti, ktoré Slovenskej republike vyplývajú z európskeho súťažného práva.

Dozvieme sa tiež, aké zmeny vniesla do politiky ochrany hospodárskej súťaže v rámci EÚ Lisabonská zmluva, ktorá nadobudla platnosť dňa 1. decembra 2009. Dozvieme sa i to, aké zmeny nastali v slovenskom zákone o ochrane hospodárskej súťaže v súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 165/2009 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže. Tento zákon nadobudol účinnosť dňa 1. júna 2009.

Kľúčové slová:

súťažná politika

hospodárska súťaž

Lisabonská zmluvaObsah:
 • Úvod
  1 Súťažná politika, jej základné podoby a funkcie súťaže
  2 Súťažná politika v podmienkach SR po vstupe do EÚ
  2.1 Dohody obmedzujúce súťaž
  2.2 Zneužívanie dominantného postavenia
  2.3 Koncentrácie
  2.4 Iné formy nedovoleného obmedzovania súťaže
  3 Zmeny v zákone o ochrane hospodárskej súťaže, ktoré priniesla Lisabonská zmluva a novela zákona č. 165/2009
  4 Záver
  5 Zoznam použitej literatúry

Zdroje:
 • KOŠECKÁ, N. 2010. Uplatňovanie pravidiel hospodárskej súťaže na Slovensku. In Manažment podnikania a veci verejných – dialógy. ISSN 1337-0510, roč. 5, č. 12, s. 72– 78.
 • MORAVČÍKOVÁ, A. 2004. Vývoj v oblasti ochrany hospodárskej súťaže s aspektom prístupu do EÚ. 1. vyd. Bratislava: SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE MEDZINÁRODNÉ PRÁVO PRI SAV, 2004. 23 s.
 • OKÁLI, I. 2004. Hospodárska politika Európskej únie a Slovenska v EÚ. 1. vyd. Bratislava: ELITA, 2004. 352 s. ISBN 80-7144-140-6.
 • PAROULKOVÁ, D. 2004. Hospodárska súťaž v Slovenskej republike po vstupe do Európskej únie. In Dialógy o ekonomike a riadení. ISSN 1335-4582, roč. 6, č. 20, s. 82-87.
 • TOKÁROVÁ, M. 2009. K problematike vybraných nástrojov politiky ochrany hospodárskej súťaže v Európskej únii. In Hospodárska politika SR po vstupe Slovenska do EMÚ: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: NHF, 2009. ISBN 978-80-225-2742-2.
 • TOKÁROVÁ, M. 2006. Politika hospodárskej súťaže v EÚ a jej princípy. In Verejná správa a regionálny rozvoj. ISSN 1337-2955, roč. 2, č. 2, s. 80-88.
 • VINCÚR, P. 2006. Politika hospodárskej súťaže. In Teória a prax hospodárskej politiky. 2. vyd. Bratislava: SPRINT, 2006. 432 s. ISBN 80-89085-60-1.
 • ZÁKON č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z. (úplné znenie č. 475/2004 Z. z.), zákona č. 68/2005 Z. z. a zákona č. 165/2009 Z. z.
 • Slovenský zákon o ochrane hospodárskej súťaže už v súlade s pravidlami EÚ. URL: http://www.euractiv.sk/
 • Všeobecná politika hospodárskej súťaže a zosúladené postupy. URL: http://infoeuropa.sliven.bg/
 • ...