Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 827   projektov
12 nových

Stratégia rozvoja mestskej časti Nad Jazerom - regionálna ekonomika a politika

«»
Prípona
.pdf
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
3 x
Veľkosť
2,0 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
37239
Posledná úprava
05.04.2011
Zobrazené
2 734 x
Autor:
tonka183
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Úvod

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja je základným programovým dokumentom podpory regionálneho rozvoja na lokálnej úrovni. Nadväzuje na príslušné strategické dokumenty a programové dokumenty podpory regionálneho rozvoja na národnej a regionálnej úrovni. Na národnej úrovni ide o Národný strategický referenčný rámec a na regionálnej úrovni o Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja. Jeho vypracovaním si mestská časť Košice – Nad Jazerom plní jeden zo základných princípov regionálnej politiky, a to princíp programovania. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja by mal byť akýmsi nástrojom manaţmentu. Dlhodobý rozvoj je zaloţený predovšetkým na určení strategického cieľa, vychádzajúc z čiastkových cieľov. Tento dokument obsahuje analýzu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, určuje hlavné smery rozvoja, formuje pomocou čiastkových cieľov strategické ciele. Stratégia je v súlade so strategickými dokumentmi SR a EÚ.

Rešpektuje zákon č. 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja. Mestská časť ako právnická osoba má ako ţiadateľ na účely čerpania prostriedkov z fondov Európskej únie postavenie obce, preto je vypracovaná v zmysle Metodickej príručky pre vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. 

Kľúčové slová:

marketing

stratégia

swot analýza

obec

analýza územia

výdavky

ekonomická činnosť

demografická situáciaObsah:
 • 1. Úvod ........................................................................................................................................... 3
  2. Charakteristika územia ............................................................................................................... 4
  2.1 Vízia MČ Nad jazerom ............................................................................................................ 5
  3. Súčasná situácia v obci ............................................................................................................... 5
  3.1 Ekonomická, demografická a sociálna situácia ...................................................................... 5
  3.2 Inštitúcie územia .................................................................................................................. 14
  3.3 Environmentálna situácia ..................................................................................................... 15
  4. Metodika .................................................................................................................................. 19
  4.1 SWOT analýza územia .......................................................................................................... 19
  4.2 Dotazníkový prieskum – vyhodnotenie ................................................................................ 20
  5. Vytýčenie strategických rozvojových cieľov ............................................................................. 33
  1. Oblasť prírodného prostredia .......................................................................................... 33
  2. Hospodárska oblasť .......................................................................................................... 33
  3. Oblasť infraštruktúry ........................................................................................................ 34
  4. Oblasť ľudských zdrojov ................................................................................................... 34
  5.1 Plány aktivít – popis hlavných činností v marketingovom pláne územia ............................. 34
  5.2 Rozpočet a financovanie marketingového plánu územia .................................................... 35
  5.3 Kontrola a hodnotenie marketingového plánu územia ....................................................... 36
  6. Záver ......................................................................................................................................... 37
  7. Zoznam obrázkov ..................................................................................................................... 38
  8. Zoznam tabuliek ....................................................................................................................... 38
  9. Použité zdroje ........................................................................................................................... 38

Zdroje: