Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 978   projektov
4 nových

Podpora financovania v SR z domácich a zahraničných zdrojov

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
9 x
Veľkosť
0,8 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
3675
Posledná úprava
10.05.2017
Zobrazené
2 065 x
Autor:
katka24
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Podpora financovania
Európska únia vytvorila pre svojich pristupujúcich členov nástroje štrukturálnej a regionálnej politiky, ktoré majú pomôcť k vyrovnávaniu hospodárskych a sociálnych rozdielov medzi jej jednotlivými oblasťami. Nie všetky regióny totiž majú rovnakú štartovaciu pozíciu a šancu čeliť výzvam meniaceho sa ekonomického prostredia. Ak by Únia tieto skutočnosti ignorovala, rozdiely medzi regiónmi by sa prehlbovali, čo by v konečnom dôsledku znamenalo spomalenie celkového rozvoja. EÚ preto zvolila inú cestu - cestu politiky solidarity. Medzi jej nástroje patria 4 štrukturálne fondy, ktoré sú zamerané na špecifické oblasti:
Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF) je zameraný na rozvoj najmenej rozvinutých regiónov EÚ. Financuje infraštruktúru, investície do tvorby pracovných príležitostí, miestne rozvojové projekty a pomoc malým firmám.
Európsky sociálny fond (ESF) má za cieľ pomáhať najmä v oblasti aktívnej politiky zamestnanosti a voľného pohybu pracovných síl. Podporuje návrat nezamestnaných a znevýhodnených skupín obyvateľstva do pracovného života, a to predovšetkým financovaním odbornej prípravy a systému podpory zamestnávania týchto skupín.
Európsky poľnohospodársky riadiaci a garančný fond (EAGGF) je určený na podporu rozvoja vidieka a pomoc farmárom v zaostávajúcich regiónoch. Zároveň podporuje adaptáciu poľnohospodárskych štruktúr na dlhodobé štrukturálne zmeny, rozvoj poľnohospodárskej infraštruktúry, obnovu vidieka, vidieckeho dedičstva a lesov.
Finančný nástroj na riadenie rybolovu (FIFG) pomáha adaptovať a modernizovať rybolovný priemysel.

Kľúčové slová:

podpora financovania

Fondy EÚ

Podpora financovania

Rozdelenie regionov SR podľa rozvojaObsah:
 • Podpora financovania
  Programovanie a programové dokumenty v SR v období 2004 - 2006
  Prostriedky pre SR zo štrukturálnych fondov na obdobie 2004-2006
  Programové dokumenty v SR v období 2007 - 2013
  Kto rozhoduje pri štrukturálnych fondoch
  Projekty
  Dopytovo orientované projekty
  Výzvy na predkladanie projektov
  Kritériá oprávnenosti výdavkov
  Oprávnené výdavky
  Neoprávnené výdavky
  Nové pravidlá v oblasti poskytovania individuálnej štátnej pomoci investorom
  1. Rozdelenie územia SR do zón
  2. Typy investícií
  3. Súvisiace podmienky a pravidlá
  4. Formy štátnej pomoci
  5. Výška štátnej pomoci
  Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus
  Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF)

Zdroje: