Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
1 nových

Dezagregácia magického štvoruholníka

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
29 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
4343
Posledná úprava
20.08.2017
Zobrazené
5 656 x
Autor:
dano007
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Každý ekonomický systém si kladie za cieľ dosiahnutie maximálnej úrovne spoločenského blahobytu. Každá spoločnosť má určité ciele. Spoločenský blahobyt nám tieto ciele reprezentuje. Kvantifikovať ho je veľmi zložité, preto pri posudzovaní ekonomickej úrovne blahobyt členíme na tzv. konečné ciele, ktorými sú pokrok, spravodlivoť, sloboda a istota.
V súčasnej dobe po vstupe do EÚ sa dostávajú do popredia otázky konvergencie- približovaniu sa novoprijatých členských štátov EÚ v r. 2004 k úrovni EÚ.
Slovensko plánuje vstúpiť do ekonomickej a menovej únie, preto musí spĺňať konvergenčné kritéria (cenová stabilita, stabilita meny, rozpočtový deficit, štátny dlh a úroková miera). Plánované prijatie eura sa predpokladá k 1. januáru 2009. V tejto práci hodnotím stav konvergencie slovenskej ekonomiky v rámci jej fungovania v Európsej Únii a snažím sa identifikovať hlavné aspekty a súvislosti podmieňujúce splnenie kritérií na vstup Slovenska do eurozóny.
Zameriavam sa predovšetkým na štúdium už známeho makroekonomického magického štvoruholníka a parametrov základných cieľov stabilizačnej hospodárskej politiky premietnutých do štvoruholníka. Jeho základné oblasti sú rozobraté detailnejšie delením každej na viacero parametrov, ktoré môžu poskytnúť presnejší pohlad do problematiky a prehĺbiť naše poznanie. Toto pozorovanie robím na základe zozbieraných a predložených materiálov (viď. použitá literatúra na konci práce) porovnávaním parametrov v rokoch 1999 až 2004 a vyvodzovaním vlastných záverov a odhadov vždy k danej oblasti.
Ku koncu poukazujem na dôležitú ulohu globalizácie, jej nevyhnutnosť a dopad pri transformácii SR do EÚ.

Kľúčové slová:

magický štvoruholník

ekonomická dynamika

nezamestnanosť

platobná bilancia

domáce zdrojeObsah:
 • Úvod 3
  1. Modifikácia Magického štvoruholníka 4
  2. Oblasť ekonomickej dynamiky 4
  2.1. G- Tempo rastu reálneho HDP 5
  3. Oblasť rovnováhy vonkajších ekonomických vzťahov 8
  3.1. B- Bilancia bežného účtu blatobnej bilancie v % HDP 8
  4. Oblasť cien, meny a jej kurzu 10
  4.1. P- miera inflácie v národnej ekonomike 10
  5. Oblasť vnútornej rovnováhy a optimálneho využitia domácich zdrojov 12
  5.1. U- miera evidovanej nezamestnanosti 12
  6. Globalizácia a jej vplyv na SR pri transformačnom procese 14
  Záver 16
  Použitá literatúra 17
  Tabuľková príloha 18

Zdroje:
 • Vincúr, P. (2006): Teória a prax hospodárskej politiky
 • Lisý, J. (2005): Ekonómia v novej ekonomike
 • Štatisticka ročenka Slovenskej republiky 2004
 • Aktualizovaný konvergenčný program SR na roky 2004-2010, MF SR.
 • Analýza konvergencie slovenskej ekonomiky k EÚ, Inštitút menových a fin. štúdií NBS, august 2005