Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 609   projektov
7 nových

Cezhraničné vysielanie zamestnancov v rámci EÚ z pohľadu práva SR

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
7 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
37548
Posledná úprava
18.05.2011
Zobrazené
1 063 x
Autor:
peter.varga
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
V práci sa zaoberám problematikou v pracovnoprávnej oblasti, daňovej oblasti, práva sociálneho zabezpečenia a rôznych administratívnym aspektom vyslania zamestnancov v rámci EU.

1. Zadanie
Vytvorenie právnej analýzy cezhraničného vysielania zamestnancov v rámci EU z pohľadu slovenskej právnej úpravy. Aký je zmluvný vzťah medzi vysielajúcim zamestnávateľom a zamestnancom, zamestnancom a prijímajúcim zamestnávateľom a zamestnávateľmi navzájom. V právnej analýze je tiež potrebné zhrnúť aspekty sociálneho a zdravotného poistenia, správy, vysielania v rámci koncernu a daňovo-právne aspekty.
 
2. Predmet právnej analýzy
Predmetom právnej analýzy je rozbor relevantných právnych predpisov SR a EU upravujúci problematiku cezhraničného vysielania zamestnancov v rámci EU.  

Kľúčové slová:

vyslanie zamestnancov

EU

právo

pracovné právoObsah:
 • Obsah:

  1. Zadanie....................................................................................................... 2
  2. Predmet právnej analýzy.......................................................................... 3
  3. Právna analýza........................................................................................... 4
  a. Pracovnoprávna oblasť................................................................. 4
  b. Oblasť sociálneho a zdravotného zabezpečenia.......................... 6
  c. Predĺženie vyslania......................................................................... 7
  d. Daňovo-právna oblasť................................................................... 8
  e. Vysielanie v rámci koncernu......................................................... 9
  4. Zhrnutie záverov právnej analýzy............................................................ 10

Zdroje:
 • Ústava Slovenskej republiky, č. 460/1992 Zb., ako vypláva zo zmien a doplnení vykonanými ústavnými zákonmi
 • Zákon č. 311/2001 Z. z., Zákonník práce v platnom znení (ďalej len “ZP“)
 • Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len “zákon o zamestnanosti“)
 • Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v platnom znení (ďalej len “zákon o sociálnom poistení”)
 • Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení zákona č. 718/2004 Z.z.) (ďalej len “zákon o zdravotnom poistení”);
 • Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len “zákon o dani z príjmov“);
 • Zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných a finančných orgánov (ďalej len “zákon o správe daní“);
 • Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách (ďalej len “zákon o cestovných náhradách“);
 • Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len “zákon o pobyte cudzincov“);
 • Nariadenie rady (EHS) č. 1408/71 o aplikácii systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnané osoby, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov pohybujúce sa v rámci Spoločenstva (ďalej len “Nariadenie 1408/71 o aplikácii systémov sociálneho zabezpečenia“);
 • Nariadenie č. 574/72 stanovujúce pravidlá pre aplikáciu Nariadenia 1408/71 o aplikácii systémov sociálneho zabezpečenia, ďalšie podmienky a postupy pre vyplácanie dávok (ďalej len “Nariadenie 574/72 o ďalších podmienkach a postupoch“);
 • Nariadenie rady (EHS) č.1612/68 o voľnom pohybe pracovníkov v rámci Spoločenstva (ďalej len “Nariadenie 1612/68 o voľnom pohybe pracovníkov“);
 • Smernica č. 96/71/ES o vysielaní zamestnancov v rámci poskytovania služieb (ďalej len “Smernica 96/71/ES o vysielaní zamestnancov“);