Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 923   projektov
0 nových

Aktívna politika trhu práce - formy a nástroje aktívnej politiky trhu práce

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
40 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13252
Posledná úprava
10.11.2020
Zobrazené
5 456 x
Autor:
-
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Štrukturálne zmeny slovenskej ekonomiky a prechod k trhovej ekonomike v 90-tych rokoch mali za následok pomerne drastické zmeny čo sa týka trhu práce ako takého.
Tento prudký prechod mal za následok, že mnohé pracovné pozície zanikli, zatiaľčo vznik nových pracovných miest nestačil pokryť ich zánik.

Postupom čau sa ukázalo že trh samotný nie je takýto nepriaznivý vývoj na trhu práce schopný dostatočne vyrovnávať. Ako jediný funkčný nástroj na zmiernenie negatívnych javov na tomto trhu sa ukázala práve sociálna politika štátu a jeho intervencie na trhu práce.
V súčasnosti, v čase globalizácie sveta, sa úloha štátu ako ovplyvňovateľa zamestnanosti ukazuje ešte viac dôležitejšou. Všeobecné trendy dnešnej doby, ako sú rozvoj obchodu, cezhraničných tokov, nadnárodných korporácií atď. majú za následok pomerne veľké zvýšenie tlaku na zamestnanosť a hlavne nízko kvalifikovanú pracovnú silu. Následkom je, že najmä občania s nízkym stupňom vzdelania, starší občania a občania so zdravotným postihnutím majú mnohonásobne väčšie problémy so zabezpečením dostatočného príjmu na dôstojný život.
( Podľa štatistík slovenského štatistického úradu, nezamestnanosť v roku 2006 sa pohybovala v priemere okolo 13,3% ).
Je úlohou štátu vyššie spomenuté tlaky obmedziť a na trhu práce nastoliť a udržiavať rovnováhu, zabezpečiť rovnaké príležitosti na zamestnanie všetkých jeho občanov.
...

Kľúčové slová:

práca

trh

politika

aktívna politika

trh práce

sociálna politika

zamestnanosť

nezamestnanosť

zamestnanie

úrad práce

mzda

podpora

príspevokObsah:
 • OBSAH 2
  ÚVOD 3
  POLITIKA TRHU PRÁCE 4
  Legislatívne vymedzenie politiky zamestnanosti a politiky trhu práce 4
  Inštitucionálne zabezpečenie služieb zamestnanosti 5
  NÁSTROJE POLITIKY TRHU PRÁCE 5
  Pasívna politika trhu práce 5
  Aktívna politika trhu práce 5
  FORMY A NÁSTROJE AKTÍVNEJ POLITIKY TRHU PRÁCE 6
  Sprostredkovanie vhodného zamestnania 6
  Informačné a poradenské služby 6
  Vzdelávanie a príprava na trh práce 6
  Finančné príspevky 7
  Národné projekty a programy 7
  Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím 8
  VYHODNOTENIE REALIZÁCIE NÁSTROJOV APTP V ROKU 2006 9
  Vzdelávanie a príprava pre trh práce 9
  Vykonávanie absolventskej praxe (§ 51) 10
  Príspevok na aktivačnú činnosť (§ 52) 11
  Podpora vytvárania nových pracovných miest 11
  Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť (§ 49) 11
  Príspevok na zamestnávanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie (§ 50) 12
  Príspevok na zriadenie chránenej dielne a chráneného pracoviska a na ich zachovanie (§ 56) 12
  Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie, alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti (§ 57) 13
  ZÁVER 15
  POUŽITÁ LITERATÚRA 17

Zdroje:
 • Rievajová E. a kol: Teória a politika zamestnanosti, Ekonóm, Bratislava, 2006
 • Správa o sociálnej situácii spoločnosti za rok 2006
 • Zákon č. 387/1996 o službách zametnanosti a najmä jeho novelizovanie:
 • Zákon č. 5/2004
 • Zákon č. 461/2003 o sociálnom poistení
 • Zákon č. 453/2003 o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti
 • Zákon č. 601/2003 o životnom minime
 • Zákon č. 90/1996 o minimálnej mzde
 • http://www.upsvar.sk
 • http://www.employment.gov.sk