Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 784   projektov
8 nových

Zdravotné postihnutie a rodina postihnutej osoby

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
17 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41138
Posledná úprava
23.12.2012
Zobrazené
1 466 x
Autor:
pali.borkas
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
V seminárnej praci vymedzujem konkrétne príčiny a poruchy, kvôli ktorým sú deti označované ako integrované. Zdravotné postihnutie v sebe zahŕňa veľké množstvo porúch, ktoré sú charakterizovateľné a možno ich rôzne kategorizovať.

Ďalej sa zaoberám úlohou, ktorú zohráva rodina pri vzdelávaní dieťaťa s postihnutím, pomenujem problémy vzťahového trojuholníka vzdelávacia inštitúcia - rodina - klient s postihnutím. V procese vzdelávania je lepšie pracovať s celou rodinou, pretože sa tak zvyšuje potenciál efektívnosti takéhoto pôsobenia.

Kľúčové slová:

zdravotné postihnutie

telesné postihnutie

sluchové postihnutie

zrakové postihnutie

mentálne postihnutie

retardáciaObsah:
 • 1 Zdravotné postihnutie
  1.1 Telesné postihnutie
  1.2 Sluchové postihnutie
  1.3 Zrakové postihnutie
  1.4 Mentálne postihnutie (retardácia)
  2. Rodina s postihnutím deťom

Zdroje:
 • Caková, B.: Rodina ľudí so zdravotným postihnutím ako faktor ovplyvňujúci ich vzťahy s intaktnou populáciou. s. 82-91 In: Hardy, M., Briššáková, J., Pavelová, Ľ., Tomka, M.: Metódy sociálnej práce s rodinou - Zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžbety, 2012. 465 s. ISBN. 978-80-8132-050-7
 • Caková, B.: Rodina človeka s postihnutím v procese jeho integrovaného a špeciálneho vzdelávania. s. 45-50. In: Hardy, M., Dudášová, T., Vranková, E., Hrašková, A.: Sociálna patológia rodiny. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžbety, 2011. 365 s. ISBN 978-80-8132-000-2.
 • Harčaríková, T., Tichá, E. a kol.: Základy špeciálnej pedagogiky pre prácu so študentmi stredných a vysokých škôl. 1. vyd. Bratislava: MABAG, 2007. 169 s.
 • ISBN 978-80-89113-30-9
 • Jakabčic, I., Požár, L.: Všeobecná patopsychológia, patopsychológia mentálne postihnutých. 1. vyd. Bratislava: Iris, 1995. 192 s. ISBN 80-88778-11-5
 • Matoušek, O., Koláčková, J., Kodymová, P.: Sociální práce v praxi. 1. vyd. Praha: Portál, 2005.
 • 352 s. ISBN 80-7367-002-X
 • Renotirová, M.: Somatopedické minimum. 1. vyd. Olomouc: UP, 2003. 85 s.
 • ISBN 80-244-0532-6
 • Skarupová, L.: Problematika zdravotne postihnutých. 45-53 s. In: Sociálna práca - pomoc blížnemu. Zborník príspevkov zo IV. študentskej konferencie. 1. vyd. prešov PBF PU, 2011. 94 s. ISBN 978-83-931180-8-3
 • Slowik, J.: Speciální pedagogika. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 160 s.
 • ISBN 978-80-247-1733-3
 • Škoda, J., Fischer, S.: Speciální pedagogika: Edukace a rozvoj osob se somatickým, psychickým a sociálním znevýhodněním. 1. vyd. Praha: Triton, 2008. 206 s. ISBN 80-73870142
 • Švarcová, I.: Mentálni retardace: vzělávaní, výchova, sociálni péče. 1. vyd. Praha: Portál, 2000. 184 s. ISBN 80-7178-506-7
 • Tarcsiová, D.: Pedagogika sluchovo postihnutých. 1. vyd. Bratislava:. MABAG, 2008. 102 s. ISBN 978-80-89113-52-1
 • Vašek, Š.: Základy špeciálnej pedagogiky. 1. vyd. Praha: Univerzita J. A. Komenského, 2005. 207 s. ISBN 80-86723-13-6
 • Vágnerová , M.: Psychopatologie pro pomáhajíci profese. 3. rozš. a preprac. vyd. Praha: Portál, 2004. 872 s. ISBN 80-7178-802-3
 • Vítková, M.: Integrativní školní (speciální) pedagogika. 2. vyd. Brno: MSD, 2004. 248 s. ISBN 80-86633-22-5