Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 539   projektov
10 nových

Vplyv vízie na stanovenie stratégie obce

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40498
Posledná úprava
07.07.2012
Zobrazené
654 x
Autor:
anna.michalickova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Význam stratégie a strategického manažmentu v súčasnom období neustále narastá. Je to objektívny dôsledok prudko sa meniacich podmienok v celosvetovej ekonomike. V týchto podmienkach sú manažéri organizácií nútení venovať mimoriadnu pozornosť skúmaniu podnikateľského prostredia, predvídaniu budúceho vývoja, vyhľadávanie nových príležitostí, odhaľovanie potenciálnych hrozieb, hodnoteniu vnútorných zdrojov a schopností a s primeraným časovým predstihom pripravovať prijateľné varianty ďalšieho rozvoja.

Obec Pliešovce mala vždy významné postavenie a má ho i dnes. Cieľom obyvateľov obce je sledovanie a zlepšenie trvalého štandardu života v obci so zachovaním jeho špecifík, zlepšením životného prostredia, zvýšením zamestnanosti a ponuky pracovných príležitostí, tiež rozvinutie spoločenského a duchovného života obyvateľov.

Slovenská republika formuluje svoju regionálnu politiku v rámci Národného strategického referenčného rámca v súlade s pravidlami EÚ, pri ktorých zohľadňuje základné princípy: programovanie, partnerstvo, koncentrácia a dodatkovosť.

Obec na všestranný rozvoj svojho územia a zabezpečenie potrieb jeho obyvateľov pri výkone samosprávy najmä vypracúva, schvaľuje a pravidelne vyhodnocuje plnenie programu hospodárskeho rozvoja, sociálneho rozvoja, enviromentálneho rozvoja a rozvoja kultúry obce a zabezpečuje jeho plnenie. Poskytuje súčinnosť pri príprave a realizácií programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja BBSK. Poskytuje súčinnosť pri príprave regionálneho operačného programu. Spolupracuje pri zabezpečovaní spoločných zámerov Mikroregiónu Pliešovská kotlina.

Jednou z hlavných požiadaviek na program obce je, aby bol v súlade so stratégiou rozvoja regiónu a prostredníctvom svojich priorít prispieval k dosahovaniu regionálneho cieľa rozvoja...

Kľúčové slová:

strategické ciele

manažérske rozhodovanie

stratégia

PliešovceObsah:
 • Úvod 2
  Základné pojmy 3
  Vizionársky pohľad obce Pliešovce na budúcnosť 5
  Vymedzenie smeru stratégie 6
  Cieľové a profitujúce skupiny stratégie 7
  Strategické ciele 8
  Analýza problémov 9
  Záver 12
  Použitá literatúra 13

Zdroje:
 • Doc. Ing. Jozef Papula, CSc. a kolektív: Strategický manažment podniku, VŠ ekonomická v Bratislave, Bratislava 1992
 • Prof. Ing. Jozef Papula, PhD., Mgr. Zuzana Papulová, PhD.: Strategický manažment – teoretické východiská alebo jadro vedomostí, Kartprint, Bratislava 2009-12-04
 • Doc. Ing. Štefan Slávik, CSc.: Strategické riadenie podniku, Sprint, Bratislava 1999
 • Doc. Ing. Alena Kusá, PhD.: Základy marketingu, TU vo Zvolene, Zvolen 2007
 • Doc. Ing. Jozef Papula, CSc.: Strategický manažment – výzva pre manažérov, Elita, Bratislava 1993
 • Doc. Ing. Jozef Papula, PhD.: Vývoj teórie strategického manažmentu pod vplyvom meniaceho sa prostredia, Kartprint, Bratislava 2004
 • Obec Pliešovce: Program hospodárskeho rozvoja, sociálneho rozvoja, environmentálneho rozvoja a rozvoja kultúry obce Pliešovce, Pliešovce 2007