Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 546   projektov
1 nových

Technológie vodného hospodárstva

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
53 x
Veľkosť
0,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
2082
Posledná úprava
19.09.2016
Zobrazené
1 423 x
Autor:
brunca1
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Ako prvý v regióne strednej Európy bol v Rakúsku schválený Ríšsky vodný zákon č. 93/1869.
Na našom území bol ,ako prvý vydaný Uhorský vodný zákon, základným článkom XXIII/1885 a novelizovaný článkom XVIII/1913. Tento zákon platil pre Slovensko a Podkarpatskú Rus.
V tomto zákone je v § 2 definícia vodovodov, ktorá je :“Vodovody (kanály, jarky, potrubia a podobné), ktoré vodu do budovy alebo na pozemok vedú alebo ju odtiaľ odvádzajú, tvoria spolu s právom vedenia vody príslušenstvo tej nemovitosti, k službe ktorej sú určené“.
Veľmi zaujímavá je Hlava I. zákona O užívaní vody tak , ako je uvedené v § 10 kde s vodami, ktoré pochádzajú z prameňov, zo spodných vôd alebo so srážiek, a s ich odtokmi, nakladá voľne so zachovaním práv iných osôb ten, na pozemku koho prameň alebo spodná voda vyviera, alebo na pozemku koho srážky spadli , dokiaľ voda neopustí hranicu jeho majetku.
V ďalšom paragrafe (§ 11) je upravené právo k vode tak, že majiteľ nemôže nakladať na škodu druhých osôb, keď užívajú vody mimo priestoru jeho majetku na základe úradného povolenia alebo skutočne jestvujúceho oprávnenia.
Tam, kde sa ukazuje trvalý nedostatok vody ,a keby nebolo možné ináč mu odpomôcť, môže úrad obmedziť aj právo voľného nakladania dľa § 10.
O užívaní vôd, ktoré nepatria pod ustanovenia § 10 tohto zákona, rozhoduje úrad dľa ustanovení tohto zákona (cit. § 18). V samostatnej Hlave IV. sú v podstate upravené vodárenské spoločnosti, ktoré sú definované ,ako vodné družstvá.

Kľúčové slová:

voda

čiastiareň

odpadové vody

znečistenie vody

kanalizácia

filtrácia

samočistenieObsah:
 • 1. Historický a legislatívny úvod
  1.2 Fondy európskej únie
  2. Voda
  2.1 Pitná voda
  2.1.1 Získavanie pitnej vody
  2.1.2 Zdroje pitnej vody
  2.1.3 Pitná voda - košice
  2.2 Potreba vody pre obyvateľstvo
  2.3 Delenie vôd
  2.3.1 Povrchové vody - košice
  2.3.2 Odpadové vody
  2.3.3 Odpadové vody - košice
  2.4. Znečistenie vody
  2.4.1 Vypúšťanie vody do recipienta
  3. Vodovody a kanalizácie
  3.1 Napojenie obyvateľstva na verejnú kanalizáciu a čov + tab. 1 , tab. 2
  3.2 Zabezpečenie hromadného odkanalizovania obyvateľov bývajúcich v domoch napojených na verejnú kanalizáciu
  4. Čistenie vod
  4.1. Samočistenie
  4.2 Fyzikálne procesy
  4.3 Chemické procesy
  4.4 Filtrácia
  5. Čistiarne odpadových vod
  5.1 Monoblokové čistiarne odpadových vôd

Zdroje:
 • Aspekty vodnej politiky v Slovenskej republike.
 • Autor: Doc.Ing.Jaroslav Demko,CSc.
 • Severoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Žilina
 • Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ŽIVOTNÉ PROSTREDIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, 1998 Bratislava
 • Michael Scott, PRÍRODA A EKOLOGIE, 1996 Praha
 • Štatistický úrad Slovenskej republiky
 • Internet