Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 661   projektov
8 nových

Strategické plánovanie a prognózovanie

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
36 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
6479
Posledná úprava
03.08.2018
Zobrazené
1 776 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Cieľom tejto seminárnej práce je objasniť obsah a význam strategického plánova-nia a prognózovania ako časti manažmentu. Jej hlavnou črtou je snaha o doplnenie učebnej osnovy a poskytnutie širšieho pohľadu na problematiku prognózovania a plá-novania. V neposlednom rade sa snaží ponúkať dostatok praktických príkladov a prognóz vyslovených renomovanými odborníkmi.

Kľúčové slová:

plánovanie

prognostické metódy

kvantitatívne metódy prognózovania

metódy extrapolácie

PIMS

sociálny vývoj

tržby

výnosy



Obsah:
 • Obsah
  Úvod
  1. Prognózovanie prostredia
  1.1. Prognózy ekonomického vývoja
  1.2. Prognózy sociálneho vývoja
  1.3. Prognózy politického vývoja
  1.4. Prognózy technického rozvoja
  1.5. Prognózy špecifického prostredia
  2. Podnikové prognózy
  2.1. Prognózy tržieb a výnosov
  2.2. Prognózy nákladov a prognózy zisku
  2.3. Prognózovanie technického rozvoja
  3. Prognostické metódy
  3.1. Kvantitatívne
  3.1.1. Vyrovnávanie časových radov a extrapolácia trendu
  a) Zjednodušená predpoveď
  b) Prognózy pohyblivého priemeru a exponenciálne vyrovnanie
  c) Extrapolácia trendu
  a. Metóda jednoduchej extrapolácie
  b. Metóda obalovej krivky
  c. Metóda vedúceho trendu
  d. Metóda rozkladu faktora vývoja
  3.1.2. Modely regresnej a korelačnej analýzy
  3.1.3. Metóda najmenších štvorcov
  3.1.4. Ekonometrické modely
  3.1.5. Metóda PIMS
  3.2. Kvalitatívne
  3.2.1. Odhady predajcov
  3.2.2. Porota názorov
  3.2.3. Názory zákazníkov
  3.2.4. Vypracovanie scenára
  3.2.5. Brainstorming, metóda synectics, nominálna skupinová metóda, delfská metóda
  a) Brainstorming
  b) Metóda synectics
  c) Nominálna skupinová metóda
  d) Delfská metóda
  Záver
  Doplnok A
  Doplnok B
  Literatúra

Zdroje:
 • PIŠKANIN,A. - RUDY,J.- kol.: Základy manažmentu. Bratislava, UK, 2006.
 • ROBBINS,S.P. - COULTER,M.: Management (siedme vydanie). Praha, Grada publishing, 2004
 • SEDLÁK,M.: Manažment (2.vydanie). Bratislava, Iura, 2001.
 • DRUCKER,P.F.: Drucker na každý deň. Praha, Management press, 2006.
 • DRUCKER,P.F.: Management challenges for the 21st century. New York, HarperCollins, 2001.
 • CHAN KIM,W. - MAUBORGNE,R.: Strategie modrého oceánu. Praha, Management press, 2006.
 • KAVAN,M.: Výrobní a provozní management. Praha, Grada publis-hing, 2002.