Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 826   projektov
17 nových

Register obnovenej evidencie pozemkov

«»
Prípona
.zip
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
1,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42411
Posledná úprava
31.08.2013
Zobrazené
1 434 x
Autor:
BibianaR
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Podklady pre zostavenie registra môžeme rozdeliť na:
- právne podklady - údaje z pozemkovej knihy, listov vlastníctva, zo zbierky listín, iných právnych listín, a iných dôkazov získaných pri prešetrovaní v obci. tieto podklady zabezpečuje podľa povahy veci správny orgán, komisia pri ROEP alebo zhotoviteľ. rozsah a spôsob zisťovania podkladov vymedzených v hraniciach právnymi predpismi, určuje príslušný správny orgán
- technické podklady - sa získavajú z operátov KN, z bývalého pozemkového katastra, iné podklady zo skorších evidencii, z dokumentačných fondov, aj od účastníkov konania a v neposlednom rade aj z archívov
- ostatné podklady - výpovede svedkov, predložené podklady účastníkmi konania, ako aj iné dôkazové materiály, získané letecké snímky so stavom pôvodných pozemkov spravidla z obdobia pred sceľovaním pozemkov

ROEP
1. konanie sa začína dňom vyvesenia, oznámenie správneho orgánu o jeho začatí....trvá tam až do schválenia registra
2. v tom oznámení vyzve správny orgán nájomcov, aby predložili listiny, čo sa týka ich vlastníckych práv k pozemkom.
3. údaje: - údaje poskytnuté nájomcami(podklady(právne, technické, ostatné))
4. na základe týchto podkladov sa zostavení návrh registra
5. uverejní sa na 30 v obci, a výpis z ROEP sa pošle každému účastníkovi (doručí komisia)
6. námietky – do 15 ak sú známi vlastníci, do 30 dni – ak sú neznámi vlastníci
7. správny orgán schváli ROEP – schválenie je konečné – schválený register je verejná listina – na jej základe sa zapíšu údaje z registra do KN. Zápis registra do KN sa vykonáva záznamom. ROEP grafická a písomná časť obsahuje : UO, súbor geodetických a popisných informácii, rozhodnutie o schválení ROEP.

Písomná časť : súpis pozemkov, ktoré sú predmetom konania, súpis pozemkov, ktorých vlastník aj sídlo sú známe, ktorých vlastník je známy a sídlo neznáme, a neznámych vlastníkov, zoznam domnelých dedičov, výkaz výmer, výpisy z ROEP-u pre každého vlastníka so známym pobytom, sprievodná správa...Odovzdáva sa aj v digitálnej forme vo výmennom formáte, aj v analógovej forme v tvare tabuliek.

Grafická časť: mapa KN (čierna), mapa UO (zelená), mapa BPEJ (modrá), mapa ROEP (sútlač), vo vektorovom aj rastrovom tvare, mapa roep aj v analógovej forme, s presnosťou kresby 0,1 mm. Odovzdáva sa vo výmennom formáte, vo vektorovom tvare (VGI) a v rastrovom tvare (RCL)
...

Kľúčové slová:

ROEP

vyhláška 180

register obnovenej evidencie

Operát katastra nehnuteľností

Geometrické plány

Listy vlastníctva

Súpis parcielObsah:
 • 1. Grafická časť
  1.1. Katastrálna mapa
  1.2. Mapa UO
  1.3. Mapa BPEJ
  1.4.Katastrálna mapa, mapa UO, BPEJ
  2. Písomná časť
  2.1. Parcely predmetu konania
  2.2. Identifikácia parciel
  2.3. Účastníci konania
  2.4. Pozemky so známymi vlastníkmi
  2.5. Pozemky s vlastníkmi s neznámym pobytom
  2.6. Správcovia pozemkov
  2.7. Výpis z návrhu ROEP
  3. Kontrola výpočtov výmer pôvodných parciel

Zdroje:
 • Metodický návod na spracovanie ROEP č.984410 MN – 1/96
 • Vyhláška č.157/1996 Úradu geodézie kartografie a katastra z 9.5.1996, ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.180/1995
 • Zákon č.229/1991 o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení zákona NR SR č.186/1993
 • Zákon NT SR č.180/1995 o niektorých opatreniach na usporiadanie pozemkového vlastníctva
 • Metodický návod na evidovanie vlastníckeho práva k pôvodným nehnuteľnostiam v katastri č.984 410 MN – 3/91
 • Dodatok č.1 Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Úradu geodézie, Kartografie a katastra Slovenskej republiky na zostavovanie registrov obnovenej evidencie pozemkov a vykonávanie zmien v súvislosti s účinnosťou zákona NR SR č.80/1998 Z.z.
 • Metodický návod na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov č. MN 74.20.73.41.10 z mája 2003