Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 787   projektov
6 nových

Reálna Konvergencia

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
8 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
7137
Posledná úprava
14.12.2017
Zobrazené
3 626 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Konvergenciou Slovenskej Republiky chápeme približovanie sa ekonomiky Slovenskej Republiky k vyspelejším ekonomikám. Táto téma sa stáva stále častejšou a viac diskutovanou v odborných kruhoch doma aj v zahraničí, najmä po vstupe Slovenska do EÚ, no počiatky tohto procesu môžeme pozorovať už v období pred vstupom do EÚ, to je obdobie od roku 2001, odkedy sa Slovenská Republika snažila dosiahnuť podmienky potrebné pre vstup.

Pod pojmom celkovej konvergencie sa vo všeobecnosti v ekonómii rozumie proces vyrovnávania rozdielov rôznych ekonomických ukazovateľov v rámci skupiny krajín, proces, akým menej vyspelá ekonomika dobieha ekonomiky vyspelejších krajín, teda vyrovnávanie životnej úrovne jednotlivých krajín, podľa výšky príjmu, životnej úrovne, produktivity, atď.

Celková konvergencia pozostáva z troch parciálnych okruhov konvergencie a to z nominálnej konvergencie, reálnej konvergencie a štrukturálnej konvergencie.

Nominálna konvergencia je charakterizovaná Maastrichtskými kritériami, ktorých plnenie hrá najdôležitejšiu úlohu pri posudzovaní uchádzačov na vstup do EÚ. Dosiahnutie tejto konvergencie si vyžaduje predovšetkým konsolidáciu rozpočtu, tak aby deficit HDP bol pod hranicou 3% a aby inflácia neprekročila priemer troch štátov s najnižšou infláciou o viac ako 1,5 percenta.


Kľúčové slová:

Hodnotenie

konvergencia

Slovenská Republika

ekonomická dynamika

tempo rastu

trh

kurz

zahraničný dlhObsah:
 • Obsah 1
  Úvod 2

  1. Konvergencia a jej hlavné faktory 5

  2. Oblasť ekonomickej dynamiky 5
  2.1 Efektívnosť investícií 6
  2.2 Tempo rastu produktivity práce 6
  2.3 Tempo rastu reálneho domáceho dopytu 7
  2.4 Tempo rastu reálnej tvorby hrubého fixného kapitálu 7
  2.5 Tempo rastu reálneho vývozu tovaru a služieb 7

  3. Oblasť rovnováhy vonkajších ekonomických vzťahov 8
  3.1 Tempo rastu reálneho vývozu tovaru 8
  3.2 Nominálne relácie: dovoz / vývoz 9
  3.3 Miera otvorenosti ekonomiky 9

  4. Oblasť cien, meny a jej kurzu 9
  4.1 Výmenná relácia vývozu a dovozu tovarov a služieb 10
  4.2 Index komparatívnej cenovej úrovne (CPL) 10
  4.3 Index reálneho efektívneho kurzu meny 11
  4.4 Monetizácia ekonomiky 11

  5. Oblasť vnútornej rovnováhy a optimálneho využitia domácich
  zdrojov 11
  5.1 Čistý zahraničný dlh v % HDP 12
  5.2 Podiel výdavkov štátneho rozpočtu na HDP 12
  5.3 Podiel salda verejných rozpočtov na HDP 13
  5.4 Rozdiel domácej ponuky a dopytu v % HDP 13

  6. Záver 15
  Zoznam použitej Literatúry 16
  Prílohy 17

Zdroje:
 • Beblavý, M. Integrácia v oblasti menovej politiky, Slovensko a EÚ, Grada 2001
 • Kotlebová, J. Medzinárodné finančné centrá, IURA Edition, Bratislava 2004
 • Sipko, J. Európska menová únia a euro, Elita,1999
 • Šíbl, D. Európska únia od Schumanovej deklarácie k Amsterdamskej zmluve, Eurounion, 1999
 • M. Brančok, Z. Illés, M. Kačurová, P. Kišidaj, J. Kucserová, M. Mihalenko, J. Valachy: Konvergencia ekonomiky SR k vyspelým ekonomikám, august 2006.
 • Generálne riaditeľstvo pre tlač a komunikáciu: Európa v pohybe, júl 2004
 • Ing. Milan Donoval: Výmenné relácie v zahraničnom obchode, NBS, september 2006
 • Prof. Ing. Pavol Vincúr, PhD a kolektív: Teória a prax hospodárskej politiky, január 2006