Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 827   projektov
12 nových

Pohyb kurzu domácej meny na infláciu, platobnú bilanciu, zahraničný obchod a úrokovú mieru

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
79 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
4344
Posledná úprava
20.08.2017
Zobrazené
7 065 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Svetová ekonomika v posledných desaťročiach prechádza zložitým vývojom.Dochádza k neustálym zmenám medzinárodného ekonomického prostredia.Jednou z príčin týchto zmien bola kríza bretton-woodského menového systému a formovanie nového kingstonského menového systému.Významnú úlohu vo svete zohráva začiatok a priebeh politických , ekonomických a sociálnych reforiem v bývalých socialistických krajinách Európy.Kým bretton - woodský menový systém zabezpečoval stabilitu v oblasti devízových kurzov , jeho pád v roku 1971 priniesol zásadnú zmenu v kurzovej politike.Predtým pevné menové kurzy sa stali postupne voľne pohyblivými a ich vzájomné relácie sa začali vytvárať na medzinárodných devízových trhoch.
Devízové kurzy zohrávajú v ekonomike každého štátu veľmi dôležitú úlohu.Vývoj devízového kurzu ovplyvňujú viaceré veličiny , ako prílev a odlev kapitálu , export , import tovarov a služieb , vonkajšia kúpna sila domácej meny.Zmeny kurzov národných mien majú značný vplyv nielen na domácu ekonomiku , ale aj na výmenné vzťahy so zahraničím.Preto väčšina krajín neponecháva vývoj kurzu svojej národnej meny len na pôsobení trhových síl , ale v niektorých prípadoch zasahuje v rámci zvolenej menovej politiky.Predovšetkým v krajinách s vysokým stupňom otvorenosti zmeny devízového kurzu citeľne pôsobia na ekonomiku krajiny.
Slovenská republika začala formovať trhové hospodárstvo len pred pár rokmi , pričom devízový kurz zohrával a stále zohráva významnú úlohu.V prvých rokoch transformácie pomohol otvoriť stabilné ekonomické prostredie , ktoré je nevyhnutné pri celkovej reforme národného hospodárstva.
Integračný proces Slovenskej republiky do jednotnej Európy sa dostal do etapy , keď integrácia a členstvo v Európskej únii už nie je možnosťou voľby , ale samotnou realitou. Vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie k 1. máju 2004 sa dostávame do ďalšej etapy vývoja a vzniká potreba zaoberať sa vstupom do Hospodárskej a menovej únie.Vstup do menovej únie po úspešnom dokončení má byť logickým zavŕšením celého procesu.

Kľúčové slová:

výmenný kurz

platobná bilancia

inflácia

devízový trh

zahraničný obchodObsah:
 • 1. Úvod -1-
  2. Determinácia výmenného kurzu -2-
  3. Klasifikácia kurzových režimov -3-
  3.1 Cielenie inflácie -5-
  3.2 Výhody pružných menovýck kurzov pred stabilnými v súčasnom období -5-
  4. Platobná bilancia a devízový trh -7-
  5. Peniaze , úroková miera a devízové kurzy -11-
  5.1. Dopyt po peniazoch -11-
  5.2. Devízový trh -13-
  5.3. Vývoj kurzov v krátkom období -15-
  5.4. Vývoj kurzov v dlhom období -19-
  6. Vývoj menového kurzu SKK -26-
  7. Použitá literatúra -30-

Zdroje:
 • Petrenka , J.- Sobek , O. : Financie a mena , Bratislava :ALFA , 1993 ISBN 80-05-01135-0
 • Jankovská , A. : Medzinárodné financie , Bratislava :ELITA , 1997 , 32-65 s. ISBN : 80-8044-027-7
 • Pokrivčák , J. : Medzinárodná ekonomika , nepublikovaná literatúra
 • Táncošová , J. : Makroekonómia - Inflácia , IURA EDITION , ISBN 80-88715-69-5
 • Gandolfo , G. : International Economics 2 , International Monetary Theory and Open - Economy Macrieconomics , London :Spring-Verlag , 1987 , ISBN 0-0504-8914-1
 • Čársky , R.-Gavura , M : Identifikácia a príčiny menových kríz - aplikácia pre SR , BIATEC , roč.7, 1999 , č.6 , s.12
 • Ivaničová , Z. :Kvantifikácia vývoja kurzu slovenskej koruny po prechode na plávajúci kurz , Ekonomický časopis , Roč.50 , č.3 . 2002 , s.359-372
 • Konečná , R. : NBS bránila korunu proti nadmernému zhodnocovaniu :názor na vývoj výmenného kurzu v kontexte zahraničnoobchodnej bilanie SR , Hospodárske noviny , Roč. 12 , č. 38 , /25.2.2004/ , s. 5