Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 787   projektov
6 nových

Organizovanie a organizačné štruktúry obce Kaluža

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
7038
Posledná úprava
27.11.2017
Zobrazené
1 420 x
Autor:
kademar
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Právne postavenie, základnú organizačnú štruktúru, pravidlá nakladania s majetkom a spôsob pôsobenia obce Kaluža navonok upravujú právne predpisy, najmä zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a zákon NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt.
Je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Obci pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy.
Obec a jej časť má svoj názov. Obec má vlastné symboly, ktorými sú erb obce, vlajka obce a pečať obce.
Územie obce je územný celok, ktorý tvorí jedno katastrálne územie.
Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravujú osobitné zákony, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.
Obec má právo v záujme dosiahnutia spoločného prospechu združovať sa s inými obcami.
Na obec možno zákonom preniesť niektoré úlohy štátnej správy, ak je ich plnenie týmto spôsobom racionálnejšie a efektívnejšie. Výkon štátnej správy prenesený na obec zákonom riadi a kontroluje vláda.
Obec spolupracuje v záujme rozvoja obce s politickými stranami a politickými hnutiami, s občianskymi združeniami a inými právnickými osobami, ako aj s fyzickými osobami pôsobiacimi v obci.

Kľúčové slová:

organizovanie

štruktúra

semestrálna práca

riadenie obce

obec

právne postavenie

pravidláObsah:
 • Obsah 2
  Úvod 3
  Predmet činnosti organizácie 4
  Organizačná štruktúra obce 6
  Riadiace zložky organizačnej štruktúry 7
  Úlohy riadiacich zložiek organizačnej štruktúry 8
  Úlohy výkonných zložiek organizačnej štruktúry 10
  Organizácia práce obecného úradu 11
  Analýza problémov v oblasti riadenia obce 12
  Návrh na zlepšenie 13
  Záver 14
  Použitá literatúra 15
  Prílohy 16

Zdroje:
 • VAVRINČÍK, Pavel: Organizovanie a organizačné štruktúry. Bratislava : Ekonóm, 1999. ISBN 80-2251078-5.
 • DUDINSKÁ, Elvíra: Základy marketingu. Bratislava : Ekonóm, 2000. ISBN 80-225-1222-2.
 • JANEČKOVÁ, Lidmila - VAŠTÍKOVÁ, Miroslava: Marketing služeb. Praha : Grada Publishing, s.r.o., 2001. 180 s. ISBN 80-7169-995-0.
 • KOTLER, Philip: Marketing management. Prel. Václav Dolanský, Stanislav Jurečka. Praha : Grada, 2001. Edícia Profesionál. 719 s. ISBN 80-247-0016-6.
 • Marketing pre štátnu a miestnu správu, MV SR, Bratislava 2002
 • MICHALOVÁ, Valéria: Manažment a marketing služieb. Bratislava : EKONÓM, 2004. 218 s. ISBN 80-225-1775-5.
 • Organizačný poriadok Obce Kaluža, Kaluža 1991
 • Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí Vinné, Kaluža a Klokočov, 2003
 • Štatút Obce Kaluža, Kaluža 1991