Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 007   projektov
0 nových

Olympus Corp. - Analýza vstupu na trhy Strednej Európy

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
10 x
Veľkosť
0,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
11329
Posledná úprava
27.11.2018
Zobrazené
2 172 x
Autor:
-
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Cieľom mojej práce je vykonať komplexnú analýzu vstupu japonského výrobcu na ma-ďarský trh. Pri zohľadnení všetkých aspektov trhu budem analyzovať podmienky vstupu na trh. Podotýkam, že určité časti práce nezodpovedajú úplne realite, keďže som sa k nim nemohol dopracovať. Pri týchto častiach som sa snažil použiť sekundárne zdroje informácií.

Pri vstupe na nové trhy, každá spoločnosť uvažuje nad viacerými alternatívami. OLYMPUS je v súčasnosti zastúpená takmer v každom štáte na svete, avšak vo väčšine krajín len obchodnými zastúpeniami. Každý kontinent má jednu riadiacu a zásobovaciu základňu, väčšinou s výhodným geopolitickým umiestnením, ktorá riadi obchodné a marketingové akti-vity. Pričom zahraničné pobočky v prevažnej miere len vykonávajú programy zhora.

Pevne verím, že moja práca vyhovie tak formálnym ako aj obsahovým požiadavkám, a pritom sa podarí zoznámiť čitateľa s touto obrovskou korporáciou.

Kľúčové slová:

olympus

vstup na trh

marketing

medzinárodný

SWOTObsah:
 • 1 Úvod 4
  2 Predstavenie spoločnosti 5
  2.1 História 5
  2.1.1 Značka 5
  2.2 Spoločnosť 5
  2.3 Misia - koncepcia podnikania 6
  2.4 Vízia 6
  2.4.1 Filozofia manažmentu 7
  2.5 Ciele 7
  2.6 Organizácia korporácie a stupeň internacionalizácie 7
  3 Produkty 8
  4 Štruktúra odvetvia: 9
  5 Mikroprostredie (porterova analýza) 9
  6 Makroprostredie 10
  6.1.1 Politicko-právne prostredie 11
  6.1.2 Prírodné prostredie 11
  6.1.3 Sociálno-demografické prostredie 11
  6.1.4 Ekonomické prostredie 11
  6.1.5 Technologické prostredie 11
  7 Hodnotenie kultúrnych odlišností (japonsko-maďarsko) 12
  7.1 Kultúrne zvláštnosti podľa g. hofstedteho 12
  7.2 Korupcia 13
  7.3 Iné hodnotenia maďarska 14
  7.4 Kultúrne zvláštnosti v rokovaní 14
  7.4.1 Úvod 14
  7.4.2 Kult vizitky 16
  7.4.3 Malé kroky, vedúce k úspechu 16
  8 Rating maďarska 19
  9 Motívy a stupeň internacionalizácie 20
  9.1 Poslanie strategickej obchodnej jednotky v maďarsku 20
  9.2 Bodové hodnotenie potencionálnych trhov 21
  9.3 Swot analýza - olympus 22
  9.4 Swot analýza maďarska 23
  10 Určenie kľúčových stratégií 24
  10.1 Rastová matica 24
  10.2 Strategická matica zahraničných trhov 24
  10.3 Finančno-hospodárska matica 24
  10.4 Forma vstupu na zahraničný trh 24
  10.5 Marketingový cieľ vstupu 25
  10.6 Marketingová stratégia 25
  10.6.1 Segmentácia maďarského trhu 25
  10.7 Positioning 26
  11 Marketingový mix 26
  12 Spotrebiteľské správanie 27
  13 Corporate design 27
  14 Corporate communication 27
  15 Corporate culture 28
  16 Záver 29
  17 Použitá literatúra 30
  18 Prílohy 31

Zdroje:
 • BALÁŽ P. a kol.:Medzinárodné podnikanie. Bratislava: SPRINT vfra,2005. ISBN 80-89085-5-2
 • ZORKÓCIOVÁ, O.: Corporate Identity Vplyv interkultúrnych rozdielov na medzinárodné dimenzie Corporate Identity. Bratislava: Ekonóm, 2005. ISBN 80-225-1974-X
 • Výročná správa korporácie 2006, dostupné na: http://www.olympus.com